4 infor­má­cie, kto­ré chce kaž­dý inves­tor počuť

David Belousov / 9. júla 2015 / Lifehacking

Exis­tu­je množ­stvo člán­kov a návo­dov na inter­ne­te, ako správ­ne „pitc­hnúť“. Skús­me si to teda zhr­núť — Pitch by mal obsa­ho­vať fas­ci­nu­jú­ce pred­sta­ve­nie váš­ho biz­ni­su a tak dláž­diť ces­tu k plod­nej deba­te a otáz­kam. Exis­tu­je jedi­né základ­né pra­vid­lo: tre­ba zau­jať v prvých sekun­dách!

Ako na to? Dopraj­te si čas na správ­nu príp­ra­vu. Pre­zen­to­va­nie a vystu­po­va­nie v krát­kom (a ešte k tomu pres­ne limi­to­va­nom) čase dá zabrať aj skú­se­ným pre­zen­tu­jú­cim. Ak si poc­ti­vo pri­pra­ví­te tzv. ele­va­tor pitch, už nikdy nezmeš­ká­te ten správ­ny moment pove­dať poten­ciál­ne­mu kli­en­to­vi, zákaz­ní­ko­vi, či inves­to­ro­vi o vašom biz­ni­se tak, aby tomu okam­ži­te poro­zu­mel.

Tak­že, čo by mal pitch obsa­ho­vať:

1) Prob­lém a rie­še­nie

2) Biz­nis model

3) Cie­ľo­vý trh a kon­ku­ren­ciu

4) Súčas­ný stav, potre­bu finan­co­va­nia a spô­sob jeho využi­tia

Prob­lém a rie­še­nie

Naj­dô­le­ži­tej­šie je iden­ti­fi­ko­vať prob­lém, kto­rý je hod­ný rie­še­nia. Ak váš pro­dukt, či služ­ba rie­ši prob­lém, kto­rý poten­ciál­ny zákaz­ník nemá, nemá­te živo­ta­schop­ný biz­nis. Jed­no­du­ché.

Netre­ba rie­šiť masív­ny prob­lém, kto­rým by ste zme­ni­li fun­go­va­nie sve­ta o 180 stup­ňov. (Je skve­lé, ak máte také­to rie­še­nie, ale väč­ši­na spo­loč­nos­tí nemá …) Prob­lém môže byť jed­no­du­chý, to je v poriad­ku. Ak ako pod­ni­ka­teľ rie­ši­te prob­lém, kto­rý páli zákaz­ní­kov – môže­te budo­vať nový biz­nis. Keď už máte zade­fi­no­va­ný prob­lém, kto­rý rie­ši­te, drž­te sa ho a snaž­te sa ho opí­sať v čo najp­res­nej­šom a záro­veň najk­rat­šom zne­ní, naj­lep­šie for­mou kon­krét­ne­ho prí­be­hu.

Biz­nis model

Biz­nis model popi­su­je návod, ako vytvo­riť a doru­čiť hod­no­ty (pro­duk­ty ale­bo služ­by) zákaz­ní­ko­vi. Súčas­ťou obchod­né­ho mode­lu je aj spô­sob, akým spo­loč­nosť zaro­bí penia­ze, teda mone­ti­zu­je svo­je služ­by.

Popi­suj­te tie­to hlav­né prv­ky: zákaz­níc­ke seg­men­ty, hod­no­tu prí­no­su, dis­tri­buč­né kaná­ly, ako tvo­rí­te vzťah so zákaz­ník­mi, odkiaľ pri­chá­dza­jú príj­my v akej výš­ke, kľú­čo­vé zdro­je, spô­sob výro­by, par­tne­ri, kto­rých potre­bu­je­te a aké máte nákla­dy. Len, keď sa pod­ni­ka­teľ zaobe­rá všet­ký­mi vyme­no­va­ný­mi oblas­ťa­mi, zabrá­ni prí­liš­nej orien­tá­cii na pro­dukt a doká­že vyba­lan­so­vať všet­ky dôle­ži­té prv­ky, kto­ré tvo­ria jeho obchod­ný model.

Cie­ľo­vý trh a kon­ku­ren­cia

V pre­zen­tá­cii je potreb­né hovo­riť o seg­men­toch, na kto­ré sa orien­tu­je­te, koľ­ko ľudí je v kaž­dom seg­men­te a cel­ko­vé množ­stvo či objem, kto­rý aktu­ál­ne spot­re­bu­jú a koľ­kým poten­ciál­nym zákaz­ní­kom pro­dukt pre­dá­te.

Kaž­dé pod­ni­ka­nie má kon­ku­ren­ciu. Aj keď ešte nikto nepri­šiel s rie­še­ním podob­ným tomu váš­mu, buď­te si istí, že vaši poten­ciál­ni zákaz­ní­ci už teraz rie­šia ten­to prob­lém iný­mi alter­na­tí­va­mi. Ak tak tomu je a ten­to fakt ohro­zu­je váš biz­nis, inves­tor to chce vedieť. Roz­mýš­ľaj­te o výho­dách vašej služ­by a čo vás dife­ren­cu­je od kon­ku­ren­cie. Ste lac­nej­ší, lep­ší či rých­lej­ší? Pre­čo si vybe­rie zákaz­ník vaše rie­še­nie a nie kon­ku­renč­né? Opí­sa­nie hlav­ných dife­ren­ciá­to­rov od vašej kon­ku­ren­cie je skve­lé cvi­če­nie a upev­ní vás v tom, že budu­je­te uni­kát­ne rie­še­nie, kto­ré si zákaz­ní­ci vybe­rú.

Súčas­ný stav, potre­ba finan­co­va­nia a jeho využi­tie

Skve­lý „pitch“ nepot­re­bu­je obsa­ho­vať 5 roč­ný detail­ný plán. Kľú­čo­vý ele­ment pre­zen­tá­cie pred inves­tor­mi je výš­ka inves­tí­cie a jej pou­ži­tie. A samoz­rej­me ide­ál­ne je, ak máte MVP (mini­mal valu­ab­le pro­duct, slo­ven­ský ekvi­va­lent je prvý fun­gu­jú­ci pro­to­typ či model váš­ho produktu/služby). Za spo­me­nu­tie roz­hod­ne sto­ja aj míľ­ni­ky (miles­to­nes), kto­ré ste dosiah­li ako spo­loč­nosť, ale­bo kto­ré plá­nu­je­te dosiah­nuť pomo­cou inves­tí­cie.

Ukon­čiť „pitch“ môže­te pred­sta­ve­ním tímu a neza­bud­ni­te na názov pro­duk­tu, služ­by či fir­my.

Vytiah­ni­te si teraz papier a dopraj­te si malé cvi­če­nie. Napíš­te si 30 sekun­do­vé pred­sta­ve­nie váš­ho pro­jek­tu. Nauč­te sa ho naspa­mäť a tré­nuj­te si ho najprv sami pre seba, opa­kuj­te si vety nahlas. Skús­te do tónu reči a arti­ku­lá­cie vlo­žiť i kúsok iden­ti­ty a srdeč­nos­ti. Je veľ­mi dôle­ži­té veriť si pri tom. 

zdroj: www.crowdberry.sk/blog/

Pridať komentár (0)