4 infor­má­cie, ktoré chce každý inves­tor počuť

David Belousov / 9. júla 2015 / Tools a produktivita

Exis­tuje množ­stvo člán­kov a návo­dov na inter­nete, ako správne „pitc­hnúť“. Skúsme si to teda zhr­núť — Pitch by mal obsa­ho­vať fas­ci­nu­júce pred­sta­ve­nie vášho biz­nisu a tak dláž­diť cestu k plod­nej debate a otáz­kam. Exis­tuje jediné základné pra­vidlo: treba zau­jať v prvých sekun­dách!

Ako na to? Doprajte si čas na správnu príp­ravu. Pre­zen­to­va­nie a vystu­po­va­nie v krát­kom (a ešte k tomu presne limi­to­va­nom) čase dá zabrať aj skú­se­ným pre­zen­tu­jú­cim. Ak si poc­tivo pri­pra­víte tzv. ele­va­tor pitch, už nikdy nezmeš­káte ten správny moment pove­dať poten­ciál­nemu kli­en­tovi, zákaz­ní­kovi, či inves­to­rovi o vašom biz­nise tak, aby tomu okam­žite poro­zu­mel.

Takže, čo by mal pitch obsa­ho­vať:

1) Prob­lém a rie­še­nie

2) Biz­nis model

3) Cie­ľový trh a kon­ku­ren­ciu

4) Súčasný stav, potrebu finan­co­va­nia a spô­sob jeho využi­tia

Prob­lém a rie­še­nie

Naj­dô­le­ži­tej­šie je iden­ti­fi­ko­vať prob­lém, ktorý je hodný rie­še­nia. Ak váš pro­dukt, či služba rieši prob­lém, ktorý poten­ciálny zákaz­ník nemá, nemáte živo­ta­schopný biz­nis. Jed­no­du­ché.

Netreba rie­šiť masívny prob­lém, kto­rým by ste zme­nili fun­go­va­nie sveta o 180 stup­ňov. (Je skvelé, ak máte takéto rie­še­nie, ale väč­šina spo­loč­ností nemá …) Prob­lém môže byť jed­no­du­chý, to je v poriadku. Ak ako pod­ni­ka­teľ rie­šite prob­lém, ktorý páli zákaz­ní­kov – môžete budo­vať nový biz­nis. Keď už máte zade­fi­no­vaný prob­lém, ktorý rie­šite, držte sa ho a snažte sa ho opí­sať v čo najp­res­nej­šom a záro­veň najk­rat­šom znení, naj­lep­šie for­mou kon­krét­neho prí­behu.

Biz­nis model

Biz­nis model popi­suje návod, ako vytvo­riť a doru­čiť hod­noty (pro­dukty alebo služby) zákaz­ní­kovi. Súčas­ťou obchod­ného modelu je aj spô­sob, akým spo­loč­nosť zarobí peniaze, teda mone­ti­zuje svoje služby.

Popi­sujte tieto hlavné prvky: zákaz­nícke seg­menty, hod­notu prí­nosu, dis­tri­bučné kanály, ako tvo­ríte vzťah so zákaz­níkmi, odkiaľ pri­chá­dzajú príjmy v akej výške, kľú­čové zdroje, spô­sob výroby, par­tneri, kto­rých potre­bu­jete a aké máte náklady. Len, keď sa pod­ni­ka­teľ zaoberá všet­kými vyme­no­va­nými oblas­ťami, zabráni prí­liš­nej orien­tá­cii na pro­dukt a dokáže vyba­lan­so­vať všetky dôle­žité prvky, ktoré tvo­ria jeho obchodný model.

Cie­ľový trh a kon­ku­ren­cia

V pre­zen­tá­cii je potrebné hovo­riť o seg­men­toch, na ktoré sa orien­tu­jete, koľko ľudí je v kaž­dom seg­mente a cel­kové množ­stvo či objem, ktorý aktu­álne spot­re­bujú a koľ­kým poten­ciál­nym zákaz­ní­kom pro­dukt pre­dáte.

Každé pod­ni­ka­nie má kon­ku­ren­ciu. Aj keď ešte nikto nepri­šiel s rie­še­ním podob­ným tomu vášmu, buďte si istí, že vaši poten­ciálni zákaz­níci už teraz rie­šia tento prob­lém inými alter­na­tí­vami. Ak tak tomu je a tento fakt ohro­zuje váš biz­nis, inves­tor to chce vedieť. Roz­mýš­ľajte o výho­dách vašej služby a čo vás dife­ren­cuje od kon­ku­ren­cie. Ste lac­nejší, lepší či rých­lejší? Prečo si vybe­rie zákaz­ník vaše rie­še­nie a nie kon­ku­renčné? Opí­sa­nie hlav­ných dife­ren­ciá­to­rov od vašej kon­ku­ren­cie je skvelé cvi­če­nie a upevní vás v tom, že budu­jete uni­kátne rie­še­nie, ktoré si zákaz­níci vyberú.

Súčasný stav, potreba finan­co­va­nia a jeho využi­tie

Skvelý „pitch“ nepot­re­buje obsa­ho­vať 5 ročný detailný plán. Kľú­čový ele­ment pre­zen­tá­cie pred inves­tormi je výška inves­tí­cie a jej pou­ži­tie. A samoz­rejme ide­álne je, ak máte MVP (mini­mal valu­able pro­duct, slo­ven­ský ekvi­va­lent je prvý fun­gu­júci pro­to­typ či model vášho produktu/služby). Za spo­me­nu­tie roz­hodne stoja aj míľ­niky (miles­to­nes), ktoré ste dosiahli ako spo­loč­nosť, alebo ktoré plá­nu­jete dosiah­nuť pomo­cou inves­tí­cie.

Ukon­čiť „pitch“ môžete pred­sta­ve­ním tímu a neza­bud­nite na názov pro­duktu, služby či firmy.

Vytiah­nite si teraz papier a doprajte si malé cvi­če­nie. Napíšte si 30 sekun­dové pred­sta­ve­nie vášho pro­jektu. Naučte sa ho naspa­mäť a tré­nujte si ho najprv sami pre seba, opa­kujte si vety nahlas. Skúste do tónu reči a arti­ku­lá­cie vlo­žiť i kúsok iden­tity a srdeč­nosti. Je veľmi dôle­žité veriť si pri tom. 

zdroj: www.crowdberry.sk/blog/

Pridať komentár (0)