4 super-hmoty, ktoré obja­vil člo­vek

Dominika Kassová / 26. august 2015 / Business

Vyzerá to tak, že na svetlo sveta sa dostali látky, ktoré na zemi nemajú obdobu. Nie­ktoré majú také neuve­ri­teľné vlast­nosti, že ti z nich padne sánka až k pod­lahe. Čo je ešte lep­šie, vytvo­rila ich ľud­ská ruka. Od pev­ných látok využí­va­ných koz­mic­kou agen­tú­rou NASA, ktoré sú také ľahké, že by sa dali ohý­bať ľud­skou mys­ľou, až po kovy roz­tá­pa­júce sa v rukách…

AERO­GÉL: Naj­ľah­šia hmota sveta

Možno si už o ňom počul v sci-fi fil­moch. Tento pozo­ru­hodný gél je naj­ľah­šia hmota sveta. Jeho hlav­nou zlož­kou je kre­meň, naj­roz­ší­re­nejší mine­rál v zemi. Od obja­ve­nia ame­ric­kým ved­com Samu­e­lom Kist­le­rom v roku 1931 sa aero­gél pou­žíva počas ves­mír­nych misií najmä na to, aby zhro­maž­dil prach z chvostu kométy. Na svoje si prišli aj vládne agen­túry, ktoré vďaka nemu obja­vili izo­lo­vané stany. V nepo­sled­nom rade sa látka pou­žíva aj na výrobu ochran­ného odevu pred extrém­nymi tep­lo­tami. NASA tento gél nazvala “Modrý dym”, pre­tože pri­po­mína viac holo­gram či vzduch ako sku­točný gél. Práve preto je nad­pri­ro­dzene ľahký. 

GÁLIUM: Kov, ktorý sa roz­tápa pri izbo­vej tep­lote

Pri níz­kych tep­lo­tách exis­tuje táto jemná a trb­lie­tavá kovová hmota ako krehká, no tuhá štruk­túra. Keď ju však nahre­ješ na izbovú tep­lotu, roz­topí sa na lesklú kaluž. Naj­viac sa gálium využíva vo výrobe smart­fó­nov, v letec­tve či v tele­ko­mu­ni­ká­ciách. Aj keď všetci poznáme gálium najmä z peri­odic­kej tabuľky, v prí­rode sa tento che­mický prvok ani veľmi nevys­ky­tuje. Preto si ho ľah­šie zado­vá­žiš na Ama­zone. Vážne. Stojí asi 10 dolá­rov. Ak s ním budeš mani­pu­lo­vať, vyva­ruj ho kon­taktu s tvo­jím ipho­nom. Môže ti ho pekne zde­vas­to­vať.

DIA­MAN­TOVÉ NANO­ČAS­TICE: Polo­žia základy pre ves­mírny výťah?

Toto nové, ľud­skou rukou vytvo­rené vlákno pozos­tá­va­júce z ató­mov uhlíka v cik­ca­ko­vi­tej štruk­túre potvr­dzuje, že dia­mant by mohol byť naj­sil­nej­ším a naj­pev­nej­ším nano­ma­to­riá­lom, aký kedy vzni­kol. Dia­man­tové nano­čas­tice obja­vili iba minulý rok. Šoku­júce na nich je, že sú ten­šie ako ľud­ský vlas a pozos­tá­vajú iba z troch ató­mov. Dokonca sa obja­vili špe­ku­lá­cie, že ak všetko vyjde, nano­čas­tice by mohli teore­ticky byť dosť silné na to, aby sa vďaka nim vybu­do­val výťah do ves­míru.

FER­ROF­LUID: Tan­cu­júca hmota a jej 1000 neuve­ri­teľ­ných tva­rov

Už z znázvu je jasné, že ide o teku­tinu. Fer­rof­luid, ktorý obja­vil v roku 1963 vedec Steve Pap­pell, je zlo­žený z mik­ro­sko­pic­kých mag­ne­tic­kých čas­tíc, vďaka čomu silne rea­guje na prí­tom­noť mag­ne­tic­kého pola. Stačí pri­blí­žiť mag­net a fer­rof­luid “ožije”. Na inter­nete ho dosta­neš za 10 eur. Doma ho potom môžeš “roz­tan­co­vať” na tisíc nepred­ví­da­teľ­ných spô­so­bov. Môže tiecť do kopca, no i zane­chať neod­stra­ni­teľné škvrny na pokožke. Takže opatrne s ním!

Pridať komentár (0)