4 TIPY, ako si zabez­pe­čiť dáta na počí­ta­či a neľu­to­vať, keď už bude nesko­ro

Martin Bohunický / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vedel si, že apríl je mesiac bez­peč­nos­ti? Ak aj nie, nech ti je to moti­vá­ci­ou zamys­lieť sa nad tým, ako zod­po­ved­ne chrá­niš svo­je úda­je.

Neviem, čím to je, ale mám pocit, že prá­ve na Slo­ven­sku je táto hroz­ba stá­le tak nejak pod­ce­ňo­va­ná. O to viac sme zau­jí­ma­vým trhom pre rôz­nych hac­ke­rov a špe­ku­lan­tov, kto­rí majú zálusk na tvo­ju kre­dit­ku, či na taj­né infor­má­cie tvo­jej fir­my.

Asi to je tým, že sa nám, Slo­vá­kom, jed­no­du­cho nech­ce. Nech­ce sa nám pamä­tať si 20 rôz­nych zlo­ži­tých hesiel, nech­ce sa nám neus­tá­le rie­šiť neja­ký anti­ví­rus, nech­ce sa nám toto a tam­to. Pre­to na to tre­ba ísť jed­no­du­cho.

Screen Shot 2016-04-05 at 14.47.11

foto: wikipedia.com

Dal som pre teba doko­py šty­ri hlav­né tipy, kto­ré by ťa nema­li extra obťa­žo­vať a ochrá­nia ťa pred prob­lé­ma­mi.

  1. Správ­ca hesiel

Áno, môžem ti tu meno­vať desiat­ky pra­vi­del, ako vytvá­rať hes­lá. Že by si ich mal meniť kaž­dých šesť mesia­cov, že by mali obsa­ho­vať rôz­ne kli­ky-haky, že by si mal mať pre kaž­dý zo 150 účtov úpl­ne iné hes­lo. A ty by si ma za to poslal kade­ľah­šie. Uľah­čím ti to. Mno­hé pre­hlia­da­če v sebe správ­cu hesiel majú zabu­do­va­né­ho, príp. môžeš využiť aj neja­ký ten exter­ný. Sta­čí ti pamä­tať si jed­no hlav­né hes­lo.

Kon­krét­ne? Naj­po­pu­lár­nej­šie sú Dash­la­ne ale­bo Last­Pass, z lokál­nych rie­še­ní je to vyni­ka­jú­ci slo­ven­ský Safer­Pass.

SaferPass

foto: saferpass.net

  1. Zálo­huj

Prí­sť o všet­ko kvô­li neča­ka­nej poru­che HDD? Divil by si sa, ale od kamo­šov to počú­vam pra­vi­del­ne. Dnes, keď už pou­ží­vaš cloud bez toho, aby si o ňom vôbec vedel, je to pre mňa nepo­cho­pi­teľ­né.

Pre fir­my pla­tí toto pra­vid­lo sto­ná­sob­ne. Tu už sa ale neba­ví­me o fazuľ­kách, stia­hnu­tých fil­moch a fot­kách z dovo­len­ky, ale o dôle­ži­tých dátach, kto­ré zna­me­na­jú veľ­ké penia­ze a ich stra­ta by bola pre kaž­dé­ho biz­nis­me­na kata­stro­fou. Tam by som sa už na nič naozaj neh­ral a zvo­lil poriad­ne bez­peč­ný a spo­ľah­li­vý cloud. Vlast­né ser­ve­ry sú už dáv­no pre­ži­tok.

Aký? Čís­lom jed­na vo sve­te je Cloud od Ama­zo­nu, veď ho pou­ží­va dokon­ca aj CIA. Snáď ti je to záru­kou dosta­toč­nej bez­peč­nos­ti. Na Slo­ven­sku dosa­hu­je porov­na­teľ­né kva­li­ty cloud od Tele­ko­mu, kto­rý ako jeden z prvých posky­to­va­te­ľov úspeš­ne absol­vo­val nezá­vis­lý audit ISO 27 018, kto­rý doka­zu­je, že to s bez­peč­nos­ťou mys­lia naozaj váž­ne. Ak si chceš do clou­du len pra­vi­del­ne zálo­ho­vať vybra­né súbo­ry zo všet­kých svo­jich zaria­de­ní, magen­to­vý ope­rá­tor ponú­ka aj ceno­vo dostup­ný Tele­komC­loud Bac­kup.

Screen Shot 2016-04-05 at 14.48.38

Dáto­vé cen­trum Tele­ko­mu. foto: telekom.sk

Už dáv­no pomi­nu­li časy, kedy na zálo­hu dôle­ži­tých dát sta­či­li dis­ke­ty, cédeč­ká, USB kľú­če ale­bo exter­né dis­ky. O tie sa tre­ba sta­rať a ich kapa­ci­ta je veľ­mi obme­dze­ná. Dnes je doba clou­du, v kto­rom už dáv­no si, aj keď o tom nie­ke­dy ani nevieš.

A pre­čo by si mal igno­ro­vať mož­nosť mať vlast­né ser­ve­ry? Pre­to­že požiar, pre­to­že voda, pre­to­že výpa­dok prú­du, pre­to­že hac­ke­ri, pre­to­že tisíc ďal­ších rizík..

  1. Aktu­ali­zuj a stá­le doko­la aktu­ali­zuj

Naj­väč­ší “prú­ser” Andro­idov? Že naj­nov­šiu ver­ziu má tak 5% pou­ží­va­te­ľov. Aktu­ali­zá­cie exis­tu­jú, aby zaplá­ta­li všet­ky chy­by. Zváž to, keď ti bude tvoj mobil, OS na počí­ta­či, ale aj anti­ví­rus ponú­kať aktu­ali­zá­ciu. Ja by som neča­kal ani minú­tu. Aktu­ali­zuj pra­vi­del­ne úpl­ne všet­ko, čo sa dá.

  1. Anti­ví­ru­sy

Mož­no sa ti zdá, že časy, kedy si mal po kaž­dom zapnu­tí anti­ví­ru­su tak 250 infi­ko­va­ných súbo­rov sú preč. Nene­chaj sa okla­mať – úto­ky sú čoraz sofis­ti­ko­va­nej­šie a nebez­peč­nej­šie. Môj prvý vírus s vidi­teľ­ný­mi násled­ka­mi spô­so­bil, že mi po plo­che ská­ka­la ping-pon­go­vá lop­tič­ka. Dnes by mi bez poriad­ne­ho anti­ví­ru­su hro­zi­li ove­ľa váž­nej­šie dôsled­ky.

1_foto_ObchodnaUlica_sk_jpg

foto: obchodnaulica.sk

Stred­ná Euró­pa je v tom­to ohľa­de mimo­riad­ne sil­ná, okrem špič­ko­vé­ho slo­ven­ské­ho Eset-u môžeš vyskú­šať napr. čes­ký Avast či AVG, skve­lý je aj rus­ký Kas­per­sky.

titul­ná foto: theregister.co.uk

Pridať komentár (0)