4 TIPY, ako si zabez­pe­čiť dáta na počí­tači a neľu­to­vať, keď už bude neskoro

Martin Bohunický / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vedel si, že apríl je mesiac bez­peč­nosti? Ak aj nie, nech ti je to moti­vá­ciou zamys­lieť sa nad tým, ako zod­po­vedne chrá­niš svoje údaje.

Neviem, čím to je, ale mám pocit, že práve na Slo­ven­sku je táto hrozba stále tak nejak pod­ce­ňo­vaná. O to viac sme zau­jí­ma­vým trhom pre rôz­nych hac­ke­rov a špe­ku­lan­tov, ktorí majú zálusk na tvoju kre­ditku, či na tajné infor­má­cie tvo­jej firmy.

Asi to je tým, že sa nám, Slo­vá­kom, jed­no­du­cho nechce. Nechce sa nám pamä­tať si 20 rôz­nych zlo­ži­tých hesiel, nechce sa nám neus­tále rie­šiť nejaký anti­ví­rus, nechce sa nám toto a tamto. Preto na to treba ísť jed­no­du­cho.

Screen Shot 2016-04-05 at 14.47.11

foto: wikipedia.com

Dal som pre teba dokopy štyri hlavné tipy, ktoré by ťa nemali extra obťa­žo­vať a ochrá­nia ťa pred prob­lé­mami.

  1. Správca hesiel

Áno, môžem ti tu meno­vať desiatky pra­vi­del, ako vytvá­rať heslá. Že by si ich mal meniť kaž­dých šesť mesia­cov, že by mali obsa­ho­vať rôzne kliky-haky, že by si mal mať pre každý zo 150 účtov úplne iné heslo. A ty by si ma za to poslal kade­ľah­šie. Uľah­čím ti to. Mnohé pre­hlia­dače v sebe správcu hesiel majú zabu­do­va­ného, príp. môžeš využiť aj nejaký ten externý. Stačí ti pamä­tať si jedno hlavné heslo.

Kon­krétne? Naj­po­pu­lár­nej­šie sú Dash­lane alebo Last­Pass, z lokál­nych rie­šení je to vyni­ka­júci slo­ven­ský Safer­Pass.

SaferPass

foto: saferpass.net

  1. Zálo­huj

Prísť o všetko kvôli neča­ka­nej poru­che HDD? Divil by si sa, ale od kamo­šov to počú­vam pra­vi­delne. Dnes, keď už pou­ží­vaš cloud bez toho, aby si o ňom vôbec vedel, je to pre mňa nepo­cho­pi­teľné.

Pre firmy platí toto pra­vidlo sto­ná­sobne. Tu už sa ale neba­víme o fazuľ­kách, stia­hnu­tých fil­moch a fot­kách z dovo­lenky, ale o dôle­ži­tých dátach, ktoré zna­me­najú veľké peniaze a ich strata by bola pre kaž­dého biz­nis­mena kata­stro­fou. Tam by som sa už na nič naozaj neh­ral a zvo­lil poriadne bez­pečný a spo­ľah­livý cloud. Vlastné ser­very sú už dávno pre­ži­tok.

Aký? Čís­lom jedna vo svete je Cloud od Ama­zonu, veď ho pou­žíva dokonca aj CIA. Snáď ti je to záru­kou dosta­toč­nej bez­peč­nosti. Na Slo­ven­sku dosa­huje porov­na­teľné kva­lity cloud od Tele­komu, ktorý ako jeden z prvých posky­to­va­te­ľov úspešne absol­vo­val nezá­vislý audit ISO 27 018, ktorý doka­zuje, že to s bez­peč­nos­ťou mys­lia naozaj vážne. Ak si chceš do cloudu len pra­vi­delne zálo­ho­vať vybrané súbory zo všet­kých svo­jich zaria­dení, magen­tový ope­rá­tor ponúka aj cenovo dostupný Tele­komC­loud Bac­kup.

Screen Shot 2016-04-05 at 14.48.38

Dátové cen­trum Tele­komu. foto: telekom.sk

Už dávno pomi­nuli časy, kedy na zálohu dôle­ži­tých dát sta­čili dis­kety, cédečká, USB kľúče alebo externé disky. O tie sa treba sta­rať a ich kapa­cita je veľmi obme­dzená. Dnes je doba cloudu, v kto­rom už dávno si, aj keď o tom nie­kedy ani nevieš.

A prečo by si mal igno­ro­vať mož­nosť mať vlastné ser­very? Pre­tože požiar, pre­tože voda, pre­tože výpa­dok prúdu, pre­tože hac­keri, pre­tože tisíc ďal­ších rizík..

  1. Aktu­ali­zuj a stále dokola aktu­ali­zuj

Naj­väčší “prú­ser” Andro­idov? Že naj­nov­šiu ver­ziu má tak 5% pou­ží­va­te­ľov. Aktu­ali­zá­cie exis­tujú, aby zaplá­tali všetky chyby. Zváž to, keď ti bude tvoj mobil, OS na počí­tači, ale aj anti­ví­rus ponú­kať aktu­ali­zá­ciu. Ja by som neča­kal ani minútu. Aktu­ali­zuj pra­vi­delne úplne všetko, čo sa dá.

  1. Anti­ví­rusy

Možno sa ti zdá, že časy, kedy si mal po kaž­dom zapnutí anti­ví­rusu tak 250 infi­ko­va­ných súbo­rov sú preč. Nene­chaj sa okla­mať – útoky sú čoraz sofis­ti­ko­va­nej­šie a nebez­peč­nej­šie. Môj prvý vírus s vidi­teľ­nými násled­kami spô­so­bil, že mi po plo­che ská­kala ping-pon­gová lop­tička. Dnes by mi bez poriad­neho anti­ví­rusu hro­zili oveľa váž­nej­šie dôsledky.

1_foto_ObchodnaUlica_sk_jpg

foto: obchodnaulica.sk

Stredná Európa je v tomto ohľade mimo­riadne silná, okrem špič­ko­vého slo­ven­ského Eset–u môžeš vyskú­šať napr. český Avast či AVG, skvelý je aj ruský Kas­per­sky.

titulná foto: theregister.co.uk

Pridať komentár (0)