4 trendy, ktoré hýbu sve­tom digi­tál­neho mar­ke­tingu

Nikola Tokárová / 6. februára 2016 / Tools a produktivita

Trendy v digi­tál­nom mar­ke­tingu sa veľmi rýchlo menia. Podľa webu eMar­ke­ter sa bude v roku 2016 inves­to­vať viac do reklám, ktoré sa zobra­zujú na disp­leji, naprí­klad pri free app­kách ako do reklám pri vyhľa­dá­vaní. Inves­tí­cie do reklám pre mobily budú tak­mer dva­krát také vysoké ako inves­tí­cie, ktoré sa zobra­zujú pri­márne pri vyhľa­dá­vaní cez PC. V nepo­sled­nom rade sa bude tento rok inves­to­vať aj do videí. 

Nasle­du­júce štyri trendy budú v roku 2016 domi­no­vať naj­viac.

  1. Natívne reklamy

Exis­tuje nie­koľko spô­so­bov, ktoré môžu gene­ro­vať zisky cez reklamu. Jed­ným z naj­väč­ších tren­dov je v súčas­nosti vytvá­ra­nie reklám presne na mieru, ktoré vyze­rajú ako štan­dardná súčasť strá­nok. 

Na roz­diel od ban­ne­ro­vých reklám sa zho­dujú s dizaj­nom stránky a fun­kci­ona­li­tou webu. Natívne reklamy nená­padne ovplyv­ňujú čita­teľa, obzvlášť tie, ktoré sú spon­zo­ro­vané len jeden raz a na stránke sa neob­ja­vujú opa­ko­vane. Tento kon­cept síce nie je nový, ale v súčas­nosti je kon­tro­verz­nejší ako pred­tým.

O využí­vaní natív­nych reklám v sociál­nych sie­ťach sme písali už aj v článku o Snap­chate, Red­dite a Ins­ta­grame. Na Slo­ven­sku exis­tuje via­cero strá­nok, ktoré využí­vajú natívne reklamy tak šikovne, že väč­šina pou­ží­va­te­ľov umiest­ne­nie reklamy ani nevníma.

foto: pixabay.com

Jed­no­rá­zové pla­tené kam­pane pre prin­tové médiá sú dis­ku­ta­bilné, ale nie sú tabu témou. Natívne reklamy sú sofis­ti­ko­va­nej­šie v tom, že čita­teľ sku­točne nero­zozná, že sa jedná o pla­tenú kam­paň, môže však vní­mať nega­tívne, keď si tento fakt uve­domí. Veľa novín a časo­pi­sov sa hrdí tým, že infor­má­cie, ktoré ponú­kajú sú objek­tívne a nestranné, preto je pred­pla­tená reklama v seri­óz­nych prin­to­vých mediách ešte dis­ku­ta­bil­nej­šia. Zatiaľ čo pri bež­nej reklame je zrejmé, že je pla­tená a uvá­dza ju samotný inze­rent, pri natív­nych rekla­mách je obsah tvo­rený spra­vo­va­teľmi stránky.

  1. Digi­tálni ria­di­te­lia

Pred nie­koľ­kými rokmi začali spo­loč­nosti vytvá­rať pozí­cie pre mana­žé­rov sociál­nych médií. Veľa z týchto pozí­cií pra­cuje pod mar­ke­tin­go­vými ria­di­teľmi alebo senior pro­duk­to­vými mana­žérmi. Čím viac detí z gene­rá­cie Y vyrastá do pra­cov­ného veku, skú­se­nosti s online mar­ke­tin­gom nie sú len plu­som, ale poža­do­va­nou zruč­nos­ťou.

Či už sa stane táto požia­davka v pra­cov­nom pro­stredí len dočas­ným alebo bude trvať dlho, s isto­tou vieme pove­dať, že tento rok je veľ­kým tren­dom. Naj­zau­jí­ma­vej­šie na tomto odvetví je, že digi­tálni ria­di­te­lia sú vo fir­mách na rov­na­kej úrovni ako vyšší manaž­ment a repor­tujú alebo sú sami výkon­nými vedú­cimi.

man-coffee-cup-pen

foto: pixabay.com

  1. Nají­ma­nie fre­e­lan­ce­rov

Už tra­dične sa veľké značky roz­ho­dujú medzi tým, či najmú team ľudí, ktorý bude cho­diť pra­co­vať priamo do orga­ni­zá­cie, alebo či sa roz­hodnú out­sor­co­vať. Firmy v súčas­nosti pre­fe­rujú hyb­ridný model, keď zamest­nanci z exter­nej agen­túry pri­chá­dzajú len na pár hodín alebo si nají­majú fre­e­lan­ce­rov, aby pra­co­vali ako súčasť ich tímu v kan­ce­lá­rii.

people-woman-coffee-meeting-large

foto: startupstockphotos.com

Vše­obec­ným pred­po­kla­dom je, že fre­e­lan­ceri pra­cujú z domu pre mno­hých rôz­nych kli­en­tov.Táto defi­ní­cia sa však rýchlo vyvíja, mini­málne v mar­ke­tin­go­vom prie­mysle, kde spo­loč­nosti nají­majú fre­e­lan­ce­rov, aby pra­co­vali exklu­zívne pre nich a pri­chá­dzajú do kan­ce­lá­rie so zamest­nan­cami na plný úvä­zok.

  1. Face­book-ové reklamy

Face­book-ové „Lead ads“ umož­ňujú pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho sa pri­pí­sať do rôz­nych obsa­hov, ako sú naprí­klad news­lettre a súťaže na mobile a na počí­tači. Od spus­te­nia lead ads v posled­nom štvrť­roku 2015, tento nový for­mát reklám spô­so­bil pre­vrat u vedú­cej gene­rá­cie a je najp­rak­tic­kej­ším nástro­jom súčas­nosti. Z veľ­kej časti Face­book pre­sko­čil potrebu pri­dá­vať sa k akejsi hlav­nej stránke, namiesto toho sa zákaz­níci môžu pri­hlá­siť priamo na dostá­va­nie obsahu od značky bez toho aby boli pre­po­jení cez social networ­king.

student-849828_1920

foto: pixabay.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)