4 tren­dy, kto­ré hýbu sve­tom digi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu

Nikola Tokárová / 6. februára 2016 / Lifehacking

Tren­dy v digi­tál­nom mar­ke­tin­gu sa veľ­mi rých­lo menia. Pod­ľa webu eMar­ke­ter sa bude v roku 2016 inves­to­vať viac do reklám, kto­ré sa zobra­zu­jú na disp­le­ji, naprí­klad pri free app­kách ako do reklám pri vyhľa­dá­va­ní. Inves­tí­cie do reklám pre mobi­ly budú tak­mer dva­krát také vyso­ké ako inves­tí­cie, kto­ré sa zobra­zu­jú pri­már­ne pri vyhľa­dá­va­ní cez PC. V nepo­sled­nom rade sa bude ten­to rok inves­to­vať aj do videí. 

Nasle­du­jú­ce šty­ri tren­dy budú v roku 2016 domi­no­vať naj­viac.

  1. Natív­ne rekla­my

Exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov, kto­ré môžu gene­ro­vať zis­ky cez rekla­mu. Jed­ným z naj­väč­ších tren­dov je v súčas­nos­ti vytvá­ra­nie reklám pres­ne na mie­ru, kto­ré vyze­ra­jú ako štan­dard­ná súčasť strá­nok. 

Na roz­diel od ban­ne­ro­vých reklám sa zho­du­jú s dizaj­nom strán­ky a fun­kci­ona­li­tou webu. Natív­ne rekla­my nená­pad­ne ovplyv­ňu­jú čita­te­ľa, obzvlášť tie, kto­ré sú spon­zo­ro­va­né len jeden raz a na strán­ke sa neob­ja­vu­jú opa­ko­va­ne. Ten­to kon­cept síce nie je nový, ale v súčas­nos­ti je kon­tro­verz­nej­ší ako pred­tým.

O využí­va­ní natív­nych reklám v sociál­nych sie­ťach sme písa­li už aj v člán­ku o Snap­cha­te, Red­di­te a Ins­ta­gra­me. Na Slo­ven­sku exis­tu­je via­ce­ro strá­nok, kto­ré využí­va­jú natív­ne rekla­my tak šikov­ne, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov umiest­ne­nie rekla­my ani nevní­ma.

foto: pixabay.com

Jed­no­rá­zo­vé pla­te­né kam­pa­ne pre prin­to­vé médiá sú dis­ku­ta­bil­né, ale nie sú tabu témou. Natív­ne rekla­my sú sofis­ti­ko­va­nej­šie v tom, že čita­teľ sku­toč­ne nero­zoz­ná, že sa jed­ná o pla­te­nú kam­paň, môže však vní­mať nega­tív­ne, keď si ten­to fakt uve­do­mí. Veľa novín a časo­pi­sov sa hrdí tým, že infor­má­cie, kto­ré ponú­ka­jú sú objek­tív­ne a nestran­né, pre­to je pred­pla­te­ná rekla­ma v seri­óz­nych prin­to­vých mediách ešte dis­ku­ta­bil­nej­šia. Zatiaľ čo pri bež­nej rekla­me je zrej­mé, že je pla­te­ná a uvá­dza ju samot­ný inze­rent, pri natív­nych rekla­mách je obsah tvo­re­ný spra­vo­va­teľ­mi strán­ky.

  1. Digi­tál­ni ria­di­te­lia

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi zača­li spo­loč­nos­ti vytvá­rať pozí­cie pre mana­žé­rov sociál­nych médií. Veľa z tých­to pozí­cií pra­cu­je pod mar­ke­tin­go­vý­mi ria­di­teľ­mi ale­bo seni­or pro­duk­to­vý­mi mana­žér­mi. Čím viac detí z gene­rá­cie Y vyras­tá do pra­cov­né­ho veku, skú­se­nos­ti s onli­ne mar­ke­tin­gom nie sú len plu­som, ale poža­do­va­nou zruč­nos­ťou.

Či už sa sta­ne táto požia­dav­ka v pra­cov­nom pro­stre­dí len dočas­ným ale­bo bude trvať dlho, s isto­tou vie­me pove­dať, že ten­to rok je veľ­kým tren­dom. Naj­zau­jí­ma­vej­šie na tom­to odvet­ví je, že digi­tál­ni ria­di­te­lia sú vo fir­mách na rov­na­kej úrov­ni ako vyš­ší manaž­ment a repor­tu­jú ale­bo sú sami výkon­ný­mi vedú­ci­mi.

man-coffee-cup-pen

foto: pixabay.com

  1. Nají­ma­nie fre­e­lan­ce­rov

Už tra­dič­ne sa veľ­ké znač­ky roz­ho­du­jú medzi tým, či naj­mú team ľudí, kto­rý bude cho­diť pra­co­vať pria­mo do orga­ni­zá­cie, ale­bo či sa roz­hod­nú out­sor­co­vať. Fir­my v súčas­nos­ti pre­fe­ru­jú hyb­rid­ný model, keď zamest­nan­ci z exter­nej agen­tú­ry pri­chá­dza­jú len na pár hodín ale­bo si nají­ma­jú fre­e­lan­ce­rov, aby pra­co­va­li ako súčasť ich tímu v kan­ce­lá­rii.

people-woman-coffee-meeting-large

foto: startupstockphotos.com

Vše­obec­ným pred­po­kla­dom je, že fre­e­lan­ce­ri pra­cu­jú z domu pre mno­hých rôz­nych kli­en­tov.Táto defi­ní­cia sa však rých­lo vyví­ja, mini­mál­ne v mar­ke­tin­go­vom prie­mys­le, kde spo­loč­nos­ti nají­ma­jú fre­e­lan­ce­rov, aby pra­co­va­li exklu­zív­ne pre nich a pri­chá­dza­jú do kan­ce­lá­rie so zamest­nan­ca­mi na plný úvä­zok.

  1. Face­bo­ok-ové rekla­my

Face­bo­ok-ové „Lead ads“ umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho sa pri­pí­sať do rôz­nych obsa­hov, ako sú naprí­klad news­lett­re a súťa­že na mobi­le a na počí­ta­či. Od spus­te­nia lead ads v posled­nom štvrť­ro­ku 2015, ten­to nový for­mát reklám spô­so­bil pre­vrat u vedú­cej gene­rá­cie a je najp­rak­tic­kej­ším nástro­jom súčas­nos­ti. Z veľ­kej čas­ti Face­bo­ok pre­sko­čil potre­bu pri­dá­vať sa k akej­si hlav­nej strán­ke, namies­to toho sa zákaz­ní­ci môžu pri­hlá­siť pria­mo na dostá­va­nie obsa­hu od znač­ky bez toho aby boli pre­po­je­ní cez social networ­king.

student-849828_1920

foto: pixabay.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)