4 znač­ky, kto­ré doko­na­le skĺbi­li slo­ven­ské dre­vo a dizajn

Linda Cebrová / 19. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/cajon.bs/facebook.com/woodstuffs.apple

Poc­ti­vé mate­riá­ly, ruč­ná prá­ca a kre­a­tív­na idea. Toto sú veci, kto­ré majú všet­ky šty­ri znač­ky zo Slo­ven­ska spo­loč­né. Sú skve­lým prí­kla­dom toho, ako u nás robiť kva­lit­ný biz­nis, aj keď v malom.

Cajon

foto:facebook.com/cajon.bs

Cajon je jed­no­du­chý per­ku­sij­ný nástroj latin­sko-ame­ric­ké­ho pôvo­du, kto­rý sa stá­va čoraz obľú­be­nej­ším a zná­mej­ším už aj v našich kon­či­nách.

foto:facebook.com/cajon.bs

Cajon, kto­rý pochá­dza zo srd­ca Slo­ven­ska, z útul­nej diel­ne talen­to­va­né­ho, ban­skoš­tiav­nic­ké­ho umel­ca. Cajon je jedi­neč­ný svo­jím dizaj­nom, zvu­kom, no naj­mä spô­so­bom, akým pri­chá­dza na svet­lo sve­ta.

foto:facebook.com/cajon.bs

Kaž­dý vyro­be­ný cajon je ori­gi­nál­nym kús­kom. Ide o pre­cíz­nu ruč­nú prá­cu (hand­ma­de) s pou­ži­tím vyso­ko­kva­lit­ných prí­rod­ných mate­riá­lov. Pre výrob­cov je dôle­ži­té, aby mal cajon kva­lit­ný zvuk, no záro­veň pre­cíz­ny a jedi­neč­ný dizajn.

Stic­ker­wo­od

Nápad zalo­žiť Stic­ker­wo­od dostal Matúš Slo­vák a Richard Sche­mo­da počas štú­dia na vyso­kej ško­le. V roku 2013, keď už mal iPho­ne sko­ro kaž­dý a trh bol zapla­ve­ný tisíc­ka­mi plas­to­vých kry­tov, chce­li nie­čo, čo tele­fón odlí­ši od tých ostat­ných. Nič poriad­ne sme ale nenaš­li. Inšpi­rá­ci­ou bolo urči­te aj štú­dium na Dre­vár­skej fakul­te TU vo Zvo­le­ne, s kto­rou dnes spo­lu­pra­cu­jú na tech­no­ló­giách pre kry­ty Stic­ker­wo­od.

foto:sashe.sk

Tak­tiež sa pus­ti­li do spo­lu­prá­ce s mla­dý­mi roz­be­hnu­tý­mi dizaj­nér­mi a ilus­trá­tor­mi, v kto­rých vidia talent a chcú ich pod­po­riť v tvor­be. Kaž­dá limi­to­va­ná séria je potom von­ku len na urči­tý čas.

foto:sashe.sk

Kaž­dý kryt sa vyrá­ba ruč­ne. Pro­duk­ty lisu­je­me, reže­me lase­rom a brú­si­me. Na kon­ci ich natie­ra­me prí­rod­ným ochran­ným vos­kom, kto­rý je obo­ha­te­ný o nano lát­ky, aby ešte lep­šie odpu­dzo­va­li vodu a prach,“ vyjad­ril sa tím Stic­ker­wo­od pre interez.sk.

Wood­Stuff

Za tou­to znač­kou sto­jí Róbert Lenc­sés, kto­rý sa pus­til do výro­by sto­ja­nov pre App­le pro­duk­ty. Ako prvé začal vyrá­bať sto­ja­ny z jase­ňo­vé­ho dre­va, kto­rý si zvo­lil hlav­ne kvô­li cene a jeho kres­be.

foto:facebook.com/woodstuffs.apple

Na trhu je množ­stvo pro­duk­tov, kto­ré sa pre­zen­tu­jú ako dre­ve­né, ale pri­tom v sebe nesú prv­ky plas­tu, kovu, preg­lej­ky. Ťaž­ko natra­fíš na výro­bok zo 100% dre­va, kto­rý je pri­tom urče­ný pre všet­ky App­le pro­duk­ty. A pre­to vzni­kol Wood Stuffs.

foto:facebook.com/woodstuffs.apple

Výro­ba sto­ja­nov začí­na omie­ta­ním suché­ho rezi­va (t.j zba­ve­nie sa kôry). Potom sa musí rezi­vo ohob­ľo­vať, aby vznik­la pek­ná rov­ná doska, kto­rá sa násled­ne vkla­dá do CNC fré­zy. Ďalej sa ruč­ne pre­brú­si jem­ným brús­nym papie­rom a ošet­rí sa mine­rál­nym ole­jom. Násled­ne sa naň naná­ša vče­lí vosk, kto­rý sa vyleš­tí a zasa sa nechá zasc­hnúť. Sto­jan je potom hoto­vý.

foto:facebook.com/woodstuffs.apple

Sames­kin

foto:facebook.com/Sameskin

Mla­dá znač­ka Sames­kin sa v súčas­nos­ti zame­ria­va na tvor­bu dizaj­no­vé­ho nábyt­ku – nad­ča­so­vých lavíc s rôz­ny­mi pre­ve­de­nia­mi moder­ných poťa­ho­vých látok. Maji­teľ fir­my Ing. Libor Špimr sa pre ten­to druh tvor­by roz­ho­dol z via­ce­rých dôvo­dov: na trhu mu chý­bal podob­ný tovar a chcel ľuďom poskyt­núť mož­nosť nakú­piť kva­lit­né výrob­ky za ľudo­vé ceny.

foto:facebook.com/Sameskin

Súčas­ná ponu­ka znač­ky Sames­kin je roz­de­le­ná do kate­gó­rií easy, basic, lifes­ty­le, line či jeans. Mož­ná je tiež tvor­ba lavíc pod­ľa pres­ných požia­da­viek zákaz­ní­kov, teda pria­mo na mie­ru.

Pridať komentár (0)