40 naj­zau­jí­ma­vej­ších fak­tov o robo­toch, kto­ré si prav­de­po­dob­ne neve­del

Timotej Vančo / 17. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: The Inquirer

Ako sme sa vlast­ne dosta­li od mecha­nic­kých prí­stro­jov k plne auto­ma­ti­zo­va­nej robo­ti­ke?

Dnes už robo­ti ovlá­da­jú autá, vedia cho­diť, variť, roz­prá­vať sa, usmie­vať sa a vytvá­rať pria­teľ­stvá… Sú našou naj­sil­nej­šou zbra­ňou a tiež aj nástro­jom. Odke­dy sa ich vývoj pri­blí­žil bliž­šie k ume­lej inte­li­gen­cii, pre­ko­ná­va­jú ľudí vo výko­ne a nahrá­dza­jú pra­cov­nú silu, mož­no si mys­lí­me, že sú tu posled­ných 20 rokov. Opak je však prav­dou. Na koľ­ko sú cel­kom isto našou budúc­nos­ťou, bolo by vhod­né vedieť nie­čo o ich minu­los­ti (kým my nie sme minu­los­ťou).

 1. 1400 prnl. Baby­lon­ča­nia vymys­le­li Clep­syd­ru. Hodi­ny, kto­ré mera­li čas pomo­cou prú­du vody. Toto zaria­de­nie je pova­žo­va­né za prvý robo­tic­ký vyná­lez.
 2. 400 – 350 prnl. Prvý robot bol holub pohá­ňa­ný parou. Jeho tvor­ca sa volá Archy­tas a je pova­žo­va­ný za otca tech­ni­ky. Pou­ží­val toh­to robo­ta, aby mohol štu­do­vať lie­ta­nie vtá­kov.
 3. 322prnl. Zná­my Gréc­ky filo­zof Aris­to­te­les písal o robo­toch. „Ak by exis­to­val nástroj, kto­rý by vyko­ná­val rôz­ne fun­kcie, už by nebo­lo potre­ba otro­kov, kto­rí pra­cu­jú pre pánov.“
 4. Oko­lo roku 1495 Leonar­do da Vin­ci načr­tol prvé ski­ce huma­no­id­né­ho robo­ta.
 5. 1540: Talian­sky vyná­lez­ca Gia­nel­lo Tor­ria­no vytvo­ril 44 cm vyso­kú mecha­nic­kú man­do­lí­nu, kto­rá doká­za­la spra­viť pár kro­kov vpred a oto­čiť hla­vou spra­va doľa­va.
 6. 1772: Švaj­čiar­ski vyná­lez­co­via Pier­re a Hen­ri Jacqu­et-Droz posta­vi­li prvé robo­tic­ké die­ťa s menom L’Ecrivain (spi­so­va­teľ). Bol to mecha­nic­ký počí­tač, kto­rý doká­zal napí­sať sprá­vu až so 40 znak­mi. V tom­to istom čase je tiež vytvo­re­ná robo­tic­ká „žena“, kto­rá hrá na pia­no.
 7. 1801: Joseph Jacqu­ard vytvo­ril stroj pre prá­cu s tex­ti­lom, kto­rý nazý­val: „prog­ra­mo­va­cí tkáčs­ky stav“. Bol ovlá­da­ný pomo­cou dier­nych štít­kov.
 8. Medzi rok­mi 1700 a 1900 bolo vytvo­re­né veľ­ké množ­stvo robo­tov vo veľ­kos­tí ľudí. V tom­to obdo­bí tiež vznik­la aj sláv­na mecha­nic­ká kači­ca, kto­rú vytvo­ril Jacqu­es de Vau­can­son. Doká­za­la otá­čať hla­vou, hýbať kríd­la­mi a dokon­ca aj pre­hĺtať jed­lo.
 9. V roku 1890 navrhol Niko­la Tes­la prvé diaľ­ko­vo ovlá­da­né zaria­de­nie.
 10. 1892 v USA, Seward Bab­bitt navrhol prvý moto­ri­zo­va­ný žeriav na pre­nos zla­ta do pece a naopak.

foto: youtube.com

 1. Hen­ry Ford v roku 1913 nain­šta­lo­val prvú pohyb­li­vú mon­táž­nu lin­ku do jeho továr­ne. Model T mohol byť tým­to spô­so­bom vyrá­ba­ný len za 93 minút!
 2. Násled­ne v roku 1920 bolo vytvo­re­né slo­vo „robot“ Kare­lom Čape­kom. Vytvo­ril ho na pome­no­va­nie stro­ja, kto­rý slú­ži člo­ve­ku v jeho sláv­nej hre RUR (Ros­sums Uni­ver­sal Robots). Jeho myš­lien­ka bola, že robo­ti, kto­rí kedy­si boli slu­ha­mi zača­li vlád­nuť ľudom. Nie­čo podob­né môže­me dnes vidieť vo fil­moch ako Ter­mi­ná­tor ale­bo Mat­rix.
 3. 1932: Prvá robo­tic­ká hrač­ka vytvo­re­ná v Japon­sku. Bola vyso­ká len 15 cm a doká­za­la krá­čať. Bola pohá­ňa­ná silou vet­ra a vola­la sa Lili­put.
 4. Alan Turing v roku 1937 začal pra­co­vať na pou­ži­tí stro­ja pre ráta­nie čísiel. Bol to začia­tok počí­ta­čo­vej revo­lú­cie.
 5. 1939 bol vytvo­re­ný robot s menom Elek­tro fir­mou Wes­tin­ghou­se. Bol to prvý huma­no­id­ný robot, kto­rý doká­zal pove­dať 700 slov.
 6. Legen­dár­ny sci-fi spi­so­va­teľ Isa­ac Asi­mov, prvý­krát pou­žil slo­vo robo­ti­ka pre pome­no­va­nie tech­no­ló­gie, kto­rá sa zaobe­rá robot­mi a pred­po­ve­dal veľ­kú využi­teľ­nosť robo­tov v prie­mys­le.
 7. Isa­ac Asi­mov tak­tiež vytvo­ril 3 zná­me a základ­né záko­ny, pod­ľa kto­rých má robot fun­go­vať. (1.) Robot nemô­že svo­jou čin­nos­ťou ale­bo nečin­nos­ťou spô­so­biť člo­ve­ku ujmu na zdra­ví. (2.) Robot musí počúv­nuť kaž­dý prí­kaz, kto­rý mu zadá člo­vek, pokiaľ sa nedos­tá­va do roz­po­ru s prvým záko­nom. (3.) Robot musí ochra­ňo­vať svo­ju exis­ten­ciu, pokiaľ sa ale nedos­tá­va do roz­po­ru s prvý­mi dvo­ma zákon­mi.
 8. 1948: Nor­bert Wie­ner, pro­fe­sor MIT, pub­li­ku­je kni­hu „Cyber­ne­tics“, kto­rá vysvet­ľu­je kon­cept komu­ni­ká­cie a ovlá­da­nia elek­tric­kých obvo­dov, mecha­ni­ky a bio­lo­gic­ké­ho sys­té­mu doko­py.
 9. Alan Turing v roku 1950 tes­tu­je, či stroj doká­že roz­mýš­ľať. V tom­to tes­te musí stroj vedieť odpo­ve­dať, ako člo­vek s urči­tou mie­rou tole­ran­tnos­ti. Ten­to test sa stal zná­mym, ako Turin­gov Test.
 10. Geor­ge Devol a Joe Engle­ber­ger vytvo­ri­li v roku 1954 prvú prog­ra­mo­va­teľ­nú robo­tic­kú ruku. Časom sa sta­la zná­ma pod menom Uni­ma­te a zača­la sa pou­ží­vať v Gene­ral Motors. Tak­tiež títo dva­ja vyná­lez­co­via 2 roky potom, zalo­ži­li prvú robo­tic­kú spo­loč­nosť.

foto: youtube.com

 1. Soviet­sky Zväz v roku 1957 vypus­til Sput­nik, prvý sate­lit, kto­rý krú­žil na našej obež­nej drá­he. Tým­to rokom začal takz­va­ný ves­mír­ny závod.
 2. Geor­ge Lucas v jeho zná­mych fil­moch Star Wars pre­slá­vil robo­ti­ku pomo­cou dvoch robo­tov s mena­mi R2-D2 a C-3PO.
 3. 1989: Kato Cor­po­ra­ti­on vytvo­ri­li robo­ta s menom WL12RI­II a bol to prvý robot, kto­rý doká­zal cho­diť aj po nerov­nom povr­chu a dole schod­mi.
 4. V roku 1997, pres­ne 11. mája, pora­zil zná­mi počí­tač Deep Blue od IBM člo­ve­ka v šachu. Ten člo­vek bol maj­ster sve­ta v šachu Gar­ry Kas­pa­rov.
 5. 1997: Prvý robo­tic­ký fut­ba­lo­vý tur­naj uspo­ria­da­ný v Japon­sku. Ich cie­ľom je vytvo­riť plne auto­nóm­ny fut­ba­lo­vý tím, zlo­že­ní z robo­tov, kto­rý pora­zí tím fut­ba­lis­tov do roku 2050.
 6. V tom­to istom roku zazna­me­na­la NASA úspech, keď ich robot Path­Fin­der pri­stál na Mar­se a rover Sojou­ner zazna­me­nal fot­ku.
 7. V roku 2002 fir­ma Room­ba zača­la pre­dá­vať robo­tic­ký vysá­vač.
 8. 2004: Epsom pred­sta­vil naj­men­šie­ho robo­ta s výš­kou 7 cm a váhou len 10 gra­mov. Bola to robo­tic­ká heli­kop­té­ra, kto­rá sa pou­ží­va­la počas prí­rod­ných kata­strof.
 9. Tak­tiež v roku 2004, je posta­ve­ný Ame­ric­kým fyzi­kom Mar­kom W Til­de­nom huma­no­id Robo­sa­pien.

foto: twitter.com

 1. V roku 2005 ved­ci z Cor­nell Uni­ver­si­ty posta­vi­li prvé­ho seba­rep­li­ku­jú­ce­ho robo­ta. Kaž­dý robot je v tva­re malých počí­ta­čom ria­de­ných kociek, kto­ré sa vedia navzá­jom spá­jať a tvo­riť obraz­ce.
 2. Pub­li­ko­va­nie algo­rit­mov na tému „Robo­ti sa vedia adap­to­vať, ako zvie­ra­tá“ v den­ní­ku Natu­re.
 3. V roku 2012 vypus­til Goog­le na ces­ty prvé auto­nóm­ne jaz­dia­ce auto plné sen­zo­rov, kamier, rada­rov a počí­ta­čo­vých sys­té­mov.
 4. V roku 2016, Elon Musk a jeho spo­loč­nosť Spa­ceX úspeš­ne pri­stá­la s auto­nóm­nou rake­tou.
 5. 2017: Goog­le a ich dcér­ska fir­ma Bos­ton Dyna­mics pred­sta­vu­jú robo­ta Hand­le. Stav­bu tela má ako člo­vek, ale namies­to cho­di­diel má kole­sá, kto­ré mu umož­ňu­jú rých­lej­šie sa pre­sú­vať. Táto fir­ma už dote­raz pri­nies­la rôz­ne typy robo­tov, kto­rí môžu byť využi­tí v armá­de ale­bo v skla­doch.
 6. Slo­vo robot vznik­lo z čes­ké­ho slo­va „robo­ta“.
 7. Nano­bo­ti sú robo­ti v mik­ro­sko­pic­kých veľ­kos­tiach. Ich využi­tie je v medi­cí­ne pri hľa­da­ní bak­té­rií a ich odstra­ňo­va­ní ale­bo nahrá­dza­ní buniek v dôle­ži­tých orgá­noch.
 8. Chris Mel­hu­ish vytvo­ril robo­tov pohá­ňa­ných bak­té­ria­mi. V tele robo­ta pre­bie­ha che­mic­ká reak­cia, kto­rá pre­mie­ňa ener­giu z bak­té­rií na elek­tric­kú ener­giu pre chod robo­ta.
 9. Pól­ka exis­tu­jú­cich robo­tov „žije“ v Japon­sku. V epi­cen­tre tech­no­ló­gií.
 10. Na zákla­de pred­po­ve­de Han­sa Mora­ve­ca, by v roku 2040 mali prí­sť rôz­ne pohlav­ný robo­ti.
 11. V budúc­nos­ti, by robo­ti mali nahrá­dzať ľudí na mno­hých pra­cov­ných pozí­ciách. Uľah­čia nám tak­to kaž­do­den­ný život a my bude­me mať viac voľ­né­ho času. Elon Musk pod­po­ril myš­lien­ku, že v takom­to čase už bude­me potre­bo­vať uni­ver­zál­ny prí­jem.

Tak a môžeš pove­dať úprim­ne. Koľ­ko z tých­to fak­tov si vedel pred­tým, ako si pre­čí­tal člá­nok?

Pridať komentár (0)