45 úžas­ných webov (a zdro­jov) na nakop­nu­tie kre­a­ti­vity

Ľudo Nastišin / 30. október 2015 / Tools a produktivita

Kre­a­ti­vita je pro­ces, ktorý nemôže byť nútený, no môže byť kul­ti­vo­vaný a pod­po­rený. Hack­núť tú svoju možete už len tým, že zasa vez­mete vážne do ruky ceruzu a papier alebo pou­ži­jete rôzne appky či návody.

Kre­a­ti­vita pri­chá­dza z hľa­da­nia neča­ka­ného a posu­nu­tia sa mimo svoju vlastnú skú­se­nosť.” – Masaru Ibuka

Takže tu je tých 45 spo­me­nu­tých webov a zdro­jov, ktoré vás hacknú:

1. Co.Design— Pod­stránka Fast Com­pany, na kto­rej spolu žijú biz­nis a dizajn.

2. Design­buzz — Dizaj­nové nápady a kon­cepty.

3. House of the Future — Pre­žite na vlastné oči víziu býva­nia v budúc­nosti.

4. Pro­duc­ti­vity Future Vision — Vízia Mic­ro­softu a budúc­nosti.

5. Sprin­gwise — Nevy­hnutné pre korek­ciu vaších biz­nis nápa­dov.

6. Big Think — Blogy, články a videá od sve­to­vých líd­rov a mys­li­te­ľov.

7. PSFK — Zdroj nápa­dov a inšpi­rá­cie.

8. The World in 2030 — Dr. Michio Kaku hovorí o počí­ta­čoch, medi­cíne, prácy a život­nom štýle.

9. Wrist-Worm Tech­ses­so­ries — Video kom­pi­lá­cia od Trenda Hun­tera.

10. Design­Taxi — Dizajn, ume­nie, foto­gra­fia, reklama, tech­no­ló­gia a sociálne médiá.

11. Visu­al­Jour­na­lism — 80% novi­niek v info­gra­fi­kách.

13. Ide­a­Men­sch — Komu­nita ľudí s nápadmi.

14. Con­cept Bug — Pro­duk­tový dizajn v tech­no­lo­gic­kom svete.

15. Design Milk — Archi­tek­to­nické dizajny, moderné domy a tech­no­ló­gie.

16. Ink­ling — Pred­po­vede trhu, hod­no­te­nie nápa­dov, pred­po­vede a zis­te­nia.

17. Yanko Design — Moderné novikny z indus­triál­ního dizajnu.

18. Life in 2050 — Dis­ku­sie o zis­te­niach z labá­kov po celom svete.

19. Icon — Rýchly spô­sob ako str­hnúť dav pre vašu myš­lienku.

20. Brain­rack — Out of the box ino­vá­cie, ktoré spá­jajú štu­den­tov a firmy.

21. 99U— Rady ako reálne usku­toč­niť nápady.

22. The 99 Per­cent — Ďal­šie rady ako reálne usku­toč­niť nápady.

23. Get Addic­ted To — Denný mix kre­a­tív­nej kul­túry.

24. Cre­a­tive Bloq — Denná inšpi­rá­cia pre kre­a­tív­nych ľudí.

25. The­Co­olist — Web maga­zín o dizajne, gag­de­toch a iné.

26. One Bil­lion Minds — Nový spô­sob ako obja­viť a pod­po­riť nápady.

27. Visualizing.org — Data vizu­ali­zá­cie, výzvy, komu­nita.

28. Fancy — Obchod, blog, maga­zín a wish-list.

29. Cool Hun­ting — Kre­a­ti­vita a ino­vá­cie v dizajne.

30. Flo­wing­Data — Dáta, info­gra­fiky a šta­tis­tiky.

31. Paul Hig­gins — Futu­rista so záuj­mom o tech­no­ló­gie.

32. Glen Hiem­s­tra — Pre­zen­tér, autor a kon­zul­tant

33. Core77 — Maga­zín prie­my­sel­ného dizajnu.

34. Cool­Bu­si­nes­sI­deas — Sľubné nové nápady z celého sveta.

35. Trend Hun­ter — Tech­no­lo­gické trendy a komu­nita.

36. Trends­Now — Maga­zín budú­cich tren­dov.

38. Visua.ly — Info­gra­fiky a data vizu­ali­zá­cie.

39. Inno­Cen­tive — Rie­še­nie prob­lé­mov firiem crowd sour­cin­gom.

40. Infor­ma­tion Aest­he­tics — Data vizu­ali­zá­cie a infor­mačný dizajn.

41. Bless this Stuff — Tech vecičky pre mužov.

42. Visual Com­ple­xity — Vizu­álne pre­hlia­da­nie kom­plex­ných sietí.

43. oob­ject — Zoznam vecí vyro­be­ných ľuďmi.

44. Brian David John­son — Intel futu­rista, autor a spe­a­ker.

45. Ray Kur­zweil — Autor, vyná­lezca a futu­rista.


Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)