4x zly­ha­nie = 4x úspech

Luky Gašparík / 30. jún 2014 / Tools a produktivita

Čo potre­bu­jete na to, aby ste mali úspech? Správne, neús­pech. Nie je veľa úspeš­ných ľudí alebo spo­loč­ností na svete, ktoré by o sebe mohli pove­dať, že nikdy neza­žili neús­pech. Na čo je vlastne ten neús­pech dobrý?

Keď sa spý­tate väč­šiny úspeš­ných ľudí na jednu vlast­nosť, ktorá ich robí odliš­nými od ostat­ných, asi vám odpo­ve­dia jedno z týchto slov: “hužev­na­tosť, vytrva­losť” alebo jed­no­du­cho “tvrdá makačka”. Nie však všetky suc­cess sto­ries sa začali práve takto. Nie­ktoré sa začali prá­veže tro­cha nety­picky a to rovno totál­nym fai­lom — aspoň na prvý pohľad. Osud je nie­kedy nevys­py­ta­teľný a aj to, čo z počiatku vyzerá ako abso­lútny fail, môže vystre­liť do nebies ako raketa. Pred­sta­vu­jem 4 pro­dukty, ktoré by neexis­to­vali bez toho, keby ich zakla­da­te­lia neuro­bili z neús­pe­chu suc­cess sto­ries, ktoré sa zapí­sali do dejín.

1. Kellogg’s Corn Fla­kes

Kto z vás nepozná Kel­loggsi? Sve­to­známe cere­álie z USA, jedna z prvých vecí, čo si vôbec s USA spá­jam. A viete ako začali? Ako nemoc­ničné, dietné, vege­ta­rián­ske jedlo. No aký fail :) Bra­tia Kel­log­govci chceli vymys­lieť pre svo­jích pacien­toch jedlo, z kto­rého by sa hneď “nepos­rali”. Pše­nica, ktorú na to chceli pou­žiť však bola už značne suchá a keď ju upra­žili, boli výsled­kom chrum­kavé lupienky. Div sa svetu, pacien­tom to zachu­tilo a tak sa starší z bra­tov John, roz­ho­dol svoj vyná­lez aj mar­ke­tin­govo pro­pa­go­vať. POZOR, bavíme sa tu o roku 1906, čiže ako sa na divo­kom západe hovo­rilo “klo­búk dole”

2. Mik­ro­vlnka

V roku 1939 sa Percy Spen­cer sna­žil posta­viť mag­net­rón pre radary. Vši­mol si však, že pri tes­to­vaní sa mu pokaždé roz­to­po­ila jeho obľú­bená tyčinka, ktorú nosil vo vrecku na košeli. Mag­net­rón pre sate­lity síce nikdy nevy­ro­bil, zato jeho vyná­lez cel­kom slušne fun­guje na jedlo. A tak v roku 1945 požia­dal o patent a prvá mik­ro­vlnka pod náz­vom Rada­Range bola na svete.

3. Viagra

Tí, ktorí už okoš­to­vali, vedia o čo ide, tí ktorí nie, pop­ro­sím naštu­do­vať wiki­pé­diu. Jeden asi z najp­ri­jem­nej­ších fai­lov vôbec. Anglickí vedci pra­cu­júci pre sve­to­vého výrobcu lie­kov (Pfi­zer), sa sna­žili nájsť liek na srd­cové cho­roby. Bohu­žiaľ mal ich liek pri­veľa ved­ľaj­ších účin­kov, pri­veľa pozi­tív­nych ved­ľaj­ších účin­kov ;) Všetci tes­to­vaní muži mali totiž zrazu neuve­ri­teľnú poten­ciu. Pfi­zer si rýchlo uve­do­mil, že z počia­toč­ného zly­ha­nia môže byť veľký úspech. Namiesto pro­pa­go­va­nia lieku na liečbu kar­di­ovas­ku­lár­nych chô­rob, ju pro­pa­go­vali ako liek na impo­ten­ciu.

4. Coca-Cola

Asi naj­zná­mejší zo všet­kých fai­lov. Ďal­šia uda­losť odo­hrá­va­júca sa na pre­lome sto­ročí, ten­to­krát v roku 1886, keď sa ame­rický vedec John Pem­ber­ton sna­žil nájsť liek na rôzne cho­roby a bolesti. Pou­ží­val k tomu zau­jí­mave ingre­dien­cie ako extrakt z kokainu a kofe­i­novú bombu vo forme Koka ore­cha. Časom začína byť aj cel­kom jasné, prečo si Coca-Cola tak rýchlo dobyla svet. Pred­po­kla­dám, že všetci umelci vtedy pili Coca-Colu. Neskôr pre­vzal patent Coly Asa Cand­ler busi­ness man a far­ma­ceut z Atlanty, zain­ves­to­val do mar­ke­tingu a dnes je z Coly naj­zná­mejší drink na svete.

Všetky tieto prí­behy majú jedno spo­ločné — počia­točný neús­pech a následný mega úspech. Len vďaka schop­nosti nie­kto­rých ľudí mys­lieť “out­side the box”, sa poda­rilo z “ničoho”, uro­biť “niečo”. Berte si prí­klad, nie je neús­pech ako neús­pech.

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)