5 absurd­ných vyná­le­zov, o kto­rých by ste neve­rili, že exis­tujú

Rišo Néveri / 27. október 2014 / Tools a produktivita

Poďme sa pozrieť na 5 živých prí­kla­dov toho, prečo ten geniálny nápad z minu­lej chlas­tačky neu­sku­toč­niť. Fas­ci­nu­júce, že sa nie­ktoré nápady vôbec dostanú do formy pro­duktu… :) Nasle­duje 5 absurd­ných vyná­le­zov, ktoré prav­de­po­dobne pou­ži­jete (ak vôbec) iba raz.

1. Sta­tív ako vrch­nák na fľašu

Sta­tí­vov je neúre­kom, exis­tujú rôzne druhy, avšak tento je uni­kát! Je to vlastne vrch­nák na fľašu! Prečo? Pre­tože lebo! ¯_(ツ)_/¯

  1. Pla­gát Face­book pria­te­ľov

Ame­rická stránka Fire­box v minu­losti pred­sta­vila veľmi zau­jí­mavý pro­dukt. Na objed­návku vám vytvo­rila pla­gát zlo­žený z pro­fi­lo­vých foto­gra­fií všet­kých vašich pria­te­ľov na Face­bo­oku. Jeho maxi­málna dĺžka bola 1.5 metra, alebo pri­bližne 570 pria­te­ľov…

  1. Kon­dóm — USB flashka

USB kľúče majú rôzne podoby. Tento kon­krétne napo­dob­ňuje obal od pre­zer­va­tívu. Z uži­toč­ných recen­zií uží­va­te­ľov stránky Amazon.com sa dozve­dám, že pro­dukt fun­guje bez­chybne. Pri pou­žití nehrozí pre­nos pohlav­nej cho­roby a ženy vás budú zaru­čene obchá­dzať, čo je istá ochrana!

  1. Kačací náhu­bok

Duck­face-y sú ešte v nie­kto­rých par­tiách stále “in”, tak prečo ich nedop­riať aj svojmu milá­či­kovi vo forme náhubku? Je to jedi­nečná prí­le­ži­tosť špú­liť so svo­jím psí­kom! :)

  1. Fuut

Visuté lôžko na nohy pod kan­ce­lár­skym sto­lom — sen kaž­dého z nás. A sny sa majú spĺňať, tak si bežte kúpiť Fuut. Pre­dáva sa na kórej­skej stránke za výbornú cenu 30$! 

Bonus: Puzdro na Pivo

Puzdro na zbrane môže mať aj iné využi­tie. Naprí­klad ako držiak na pivo. Puzdro značky Hols­ter Up podrží flašku ale aj ple­chovku pivečka. Pri tomto pro­dukte som si istý nebol. Je to ozaj absurdné? Čo vy na to :) ? 


Zdroj: Pôvodný člá­nok — 25 absurd­ných vyná­le­zov si môžete pre­čí­tať na stránke mashable.com

Pridať komentár (0)