5 fak­to­rov úspe­chu star­tu­pov z pohľadu VC

Luky Gašparík / 9. júla 2014 / Tools a produktivita

VC a angel inves­tori sa asi zhodnú, že úspeš­nosť pri inves­to­vaní do star­tu­pov je mizivá. Ľudovo sa hovorí o čísle nie­kde okolo 10%. Busi­ness Insi­der však pri­šiel nedávno s ana­lý­zou, že len 4% star­tu­pov, ktoré sa dostali do Y Com­bi­na­tora, sa stali naozaj úspeš­nými (aj keď nie je presne ten “úspech” defi­no­vaný).

OMG! To je už per­cento naozaj hra­ni­čiace so šport­kou. Ako je to u VC a angel inves­to­rov? Podľa The Har­vard Busi­ness School iba každý štvrtý star­tup vráti svojmu inves­to­rovi jeho inves­tí­ciu. Síce lep­šie ako 4%, ale aj tak žiadna sláva. 

Aj napriek tomu si veľká časť štu­den­tov (aspoň v US) myslí, že star­tup je naj­lep­šou ces­tou ako naštar­to­vať ich budúci biz­nis. Tak­tiež veria, že práve v star­tupe budú schopní niečo na tomto svete zme­niť. Na Slo­ven­sku je bohu­žiaľ ešte stále slovo “star­tup” veľa­krát nezná­mym poj­mom :/. 

Matt­hew Sawyer (Roc­ket Mar­ket Deve­lop­ment) dal dokopy 5 základ­nych fak­to­rov úspe­chu pre star­tupy. Tieto kri­té­ria vyplý­vajú z zdl­ho­roč­ných skú­se­ností a hlavne z odsle­do­va­nia prob­lé­mov, s kto­rými sa star­tupy zvyknú boriť.

1) Štan­dar­ti­zo­vané pro­cesy 

Čo tým autor myslí je jed­no­du­ché. Od urči­tého momentu nestačí len čaro­vná for­mulka “správ to pro­sím ťa”, ale všetky pro­cesy musia mať hlavu a pätu. Samoz­rejme sa toto nerieši hneď na začiatku, je to však abso­lút­nym MUST v neskôr­šich fázach. Od star­tupu sa oča­káva, že bude rásť extrémne rýchlo, preto aj samotná firemná štruk­túra a jej pro­cesy musia byť schopné (tak ako jej income) rýchlo rásť a zacho­vať určitú formu. Toto zabez­pečí sta­bi­litu v rámci firmy.

2) Talent na rast

Asi naj­dô­le­ži­tejší pred­po­klad k úspe­chu je mať ľudí s talen­tom, skú­se­nos­ťami a s túž­bou byť víťa­zom. Od inves­tora budete často počuť, že kva­lita manaž­mentu je hlav­ným dôvo­dom, prečo sa nako­niec roz­hodnú zain­ves­to­vať. David Rose, foun­der New York Angels a CEO Gust pri roz­ho­do­vaní do kto­rého star­tupu inves­tu­jem, je prvo­radá inter­grita zakla­da­te­ľov, nato dbám naj­viac”.

3) Šká­lo­va­teľný tech­no­lo­gický náskok

Star­tupy potre­bujú tech­no­ló­giu na to, aby vedeli efek­tívne pro­du­ko­vať prácu. Toto nie je síce abso­lút­nou nevy­hnut­nos­ťou, ale je to fak­tor, ktorý pozi­tívne ovplyv­ňuje rast spo­loč­nosti, bez dra­ma­tic­kého nárastu zamest­nan­cov a cel­ko­vých nákla­dov. Šká­lo­va­teľ­nosť je mno­ho­krát jediný spô­sob ako u star­tupu dosiah­nuť pro­fi­ta­bi­litu a nárast reve­nue.

4) Rie­šiť reálne potreby trhu

Až prí­liž často, začnú star­tu­pové tímy vyví­jať pro­dukt alebo tech­no­ló­giu bez toho, aby mali jasné kto je ich zákaz­ník a hlavne ako mu má ich výtvor poslú­žiť. Aké sú jeho potreby a túžby? Zau­jí­mavé zis­te­nie je, že aj potreby a túžby early adop­te­rov sa dosť často líšia od mais­tre­mo­vých zákaz­ní­kov. 

5) Kon­zis­tentný cash flow

War­ren Buf­fet pove­dal “ak chcete vedieť ako sa naozaj darí firme, choďte do ich banky a spý­tajte sa ich ban­ko­vého ana­ly­tika, lebo oni roz­prá­vajú rečou “cash flow””. Aj keď je star­tup dosta­točne záso­bo­vaný cas­hom, stále musí dbať o sta­bi­li­zo­vané náklady (opti­málne do 10% incomu). Ak nie, tak aj inves­tori budú váhať, či nahá­džu ďal­šie peniaze do pro­jektu. Ustá­lený inflow, hlavne to je zna­kom pre inves­to­rov, že ponú­kate kva­litnú službu po kto­rej je aj dopyt.

Ani týchto päť fak­to­rov samoz­rejme tiež neza­ručí úspech star­tupu. Exis­tuje množ­stvo exter­ných fak­to­rov, ktoré to môžu ovplyv­niť — od novej kon­ku­ren­cie až po vyvi­nu­tie novej, možno lep­šej tech­no­ló­gie a xy ďal­ších. Napriek tomu týchto päť požia­da­viek určite vie zvý­šiť šance vášmu star­tupu, aby prišla potrebná inves­tí­cia.

Zdroj: startupbeat.com

Pridať komentár (0)