5 fak­to­rov úspe­chu star­tu­pov z pohľa­du VC

Luky Gašparík / 9. júla 2014 / Lifehacking

VC a angel inves­to­ri sa asi zhod­nú, že úspeš­nosť pri inves­to­va­ní do star­tu­pov je mizi­vá. Ľudo­vo sa hovo­rí o čís­le nie­kde oko­lo 10%. Busi­ness Insi­der však pri­šiel nedáv­no s ana­lý­zou, že len 4% star­tu­pov, kto­ré sa dosta­li do Y Com­bi­na­to­ra, sa sta­li naozaj úspeš­ný­mi (aj keď nie je pres­ne ten “úspech” defi­no­va­ný).

OMG! To je už per­cen­to naozaj hra­ni­čia­ce so šport­kou. Ako je to u VC a angel inves­to­rov? Pod­ľa The Har­vard Busi­ness Scho­ol iba kaž­dý štvr­tý star­tup vrá­ti svoj­mu inves­to­ro­vi jeho inves­tí­ciu. Síce lep­šie ako 4%, ale aj tak žiad­na slá­va. 

Aj napriek tomu si veľ­ká časť štu­den­tov (aspoň v US) mys­lí, že star­tup je naj­lep­šou ces­tou ako naštar­to­vať ich budú­ci biz­nis. Tak­tiež veria, že prá­ve v star­tu­pe budú schop­ní nie­čo na tom­to sve­te zme­niť. Na Slo­ven­sku je bohu­žiaľ ešte stá­le slo­vo “star­tup” veľa­krát nezná­mym poj­mom :/. 

Matt­hew Sawy­er (Roc­ket Mar­ket Deve­lop­ment) dal doko­py 5 základ­nych fak­to­rov úspe­chu pre star­tu­py. Tie­to kri­té­ria vyplý­va­jú z zdl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí a hlav­ne z odsle­do­va­nia prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa star­tu­py zvyk­nú boriť.

1) Štan­dar­ti­zo­va­né pro­ce­sy 

Čo tým autor mys­lí je jed­no­du­ché. Od urči­té­ho momen­tu nesta­čí len čaro­vná for­mul­ka “správ to pro­sím ťa”, ale všet­ky pro­ce­sy musia mať hla­vu a pätu. Samoz­rej­me sa toto nerie­ši hneď na začiat­ku, je to však abso­lút­nym MUST v neskôr­šich fázach. Od star­tu­pu sa oča­ká­va, že bude rásť extrém­ne rých­lo, pre­to aj samot­ná firem­ná štruk­tú­ra a jej pro­ce­sy musia byť schop­né (tak ako jej inco­me) rých­lo rásť a zacho­vať urči­tú for­mu. Toto zabez­pe­čí sta­bi­li­tu v rám­ci fir­my.

2) Talent na rast

Asi naj­dô­le­ži­tej­ší pred­po­klad k úspe­chu je mať ľudí s talen­tom, skú­se­nos­ťa­mi a s túž­bou byť víťa­zom. Od inves­to­ra bude­te čas­to počuť, že kva­li­ta manaž­men­tu je hlav­ným dôvo­dom, pre­čo sa nako­niec roz­hod­nú zain­ves­to­vať. David Rose, foun­der New York Angels a CEO Gust pri roz­ho­do­va­ní do kto­ré­ho star­tu­pu inves­tu­jem, je prvo­ra­dá inter­gri­ta zakla­da­te­ľov, nato dbám naj­viac”.

3) Šká­lo­va­teľ­ný tech­no­lo­gic­ký náskok

Star­tu­py potre­bu­jú tech­no­ló­giu na to, aby vede­li efek­tív­ne pro­du­ko­vať prá­cu. Toto nie je síce abso­lút­nou nevy­hnut­nos­ťou, ale je to fak­tor, kto­rý pozi­tív­ne ovplyv­ňu­je rast spo­loč­nos­ti, bez dra­ma­tic­ké­ho náras­tu zamest­nan­cov a cel­ko­vých nákla­dov. Šká­lo­va­teľ­nosť je mno­ho­krát jedi­ný spô­sob ako u star­tu­pu dosiah­nuť pro­fi­ta­bi­li­tu a nárast reve­nue.

4) Rie­šiť reál­ne potre­by trhu

Až prí­liž čas­to, začnú star­tu­po­vé tímy vyví­jať pro­dukt ale­bo tech­no­ló­giu bez toho, aby mali jas­né kto je ich zákaz­ník a hlav­ne ako mu má ich výtvor poslú­žiť. Aké sú jeho potre­by a túž­by? Zau­jí­ma­vé zis­te­nie je, že aj potre­by a túž­by ear­ly adop­te­rov sa dosť čas­to líšia od mais­tre­mo­vých zákaz­ní­kov. 

5) Kon­zis­tent­ný cash flow

War­ren Buf­fet pove­dal “ak chce­te vedieť ako sa naozaj darí fir­me, choď­te do ich ban­ky a spý­taj­te sa ich ban­ko­vé­ho ana­ly­ti­ka, lebo oni roz­prá­va­jú rečou “cash flow””. Aj keď je star­tup dosta­toč­ne záso­bo­va­ný cas­hom, stá­le musí dbať o sta­bi­li­zo­va­né nákla­dy (opti­mál­ne do 10% inco­mu). Ak nie, tak aj inves­to­ri budú váhať, či nahá­džu ďal­šie penia­ze do pro­jek­tu. Ustá­le­ný inflow, hlav­ne to je zna­kom pre inves­to­rov, že ponú­ka­te kva­lit­nú služ­bu po kto­rej je aj dopyt.

Ani tých­to päť fak­to­rov samoz­rej­me tiež neza­ru­čí úspech star­tu­pu. Exis­tu­je množ­stvo exter­ných fak­to­rov, kto­ré to môžu ovplyv­niť — od novej kon­ku­ren­cie až po vyvi­nu­tie novej, mož­no lep­šej tech­no­ló­gie a xy ďal­ších. Napriek tomu tých­to päť požia­da­viek urči­te vie zvý­šiť šan­ce váš­mu star­tu­pu, aby priš­la potreb­ná inves­tí­cia.

Zdroj: startupbeat.com

Pridať komentár (0)