5 naj­lep­ších gra­fic­kých prog­ra­mov, ktoré sú zadarmo

sitehero.sk / 4. august 2014 / Tools a produktivita

Jed­ným z naj­roz­ší­re­nej­ších a naj­zná­mej­ších, ale tiež najd­rah­ších gra­fic­kých prog­ra­mov dostup­ných momen­tálne na trhu je Adobe Pho­tos­hop. Dokáže tak­mer všetko. Pre začia­toč­ní­kov ale môže byť o niečo menej intu­itívny a uží­va­teľ­sky pria­teľ­ský. Ak sa chcete vyhnúť vyso­kej cene i nele­gál­nej ver­zií exis­tuje mnoho alter­na­tív, ktoré sa v mno­hých sme­roch dokážu tomuto soft­wéru vyrov­nať a čo viac, sú zadarmo. Pro­stre­die prog­ra­mov je tiež jed­no­duch­šie na pou­ží­va­nie, najmä pre tých, ktorí nepot­re­bujú každý deň upra­vo­vať nové fotky a obrázky. 

Pozrime sa na nie­ktoré z nich: 

1. Gimp

Gimp je jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších obráz­ko­vých edi­to­rov, ktorý bol pôvodne vytvo­rený pre Linux. Často ho nazý­vajú aj “Pho­tos­hop zadarmo”, pre­tože v ňom náj­dete mnoho fun­kcií, ktoré prog­ram od Adobe má. 

Ak ste ale boli zvyk­nutí na pho­tos­hop, môže vás prek­va­piť, že klá­ve­sové skratky, ktoré ste v ňom pou­ží­vali tu fun­gujú s úplne inými fun­kciami. Prog­ram je veľmi intu­itívny, takže keď sa naučíte základné úkony, pôjde to ako po masle. Okrem základ­ných fun­kci­ona­lít ako úprava farieb, jasu, svetla umož­ňuje zaos­triť a rozo­striť poža­do­vané asti obrázka, opraví prob­lém s per­spek­tí­vou foto­gra­fie, sko­ri­guje čer­vené oči a mnoho ďal­ších. Je tiež plný ľahko pou­ži­teľ­ných efekt­ných fil­trov.
Chvíľu možno bude trvať, kým sa s Gimp-om naučíte úplne pra­co­vať, výsledky však budú stáť za to. Do nie­koľ­kých minúť zvlád­nete potom efektné úpravy foto­gra­fií a obráz­kov.

Pic Mon­kedy je webová apli­ká­cia obsa­hu­júca fil­tre podobné tým z Ins­ta­gram-u. Z hľa­diska úrovne gra­fic­kých úprav patrí medzi tie základ­nej­šie. Dôvo­dom je aj vyš­šia pla­tená ver­zia, kde toho náj­dete samoz­rejme viac. Aj základná “FREE” určite má čo ponúk­nuť. Pic Mon­key má nie­koľko nástro­jov na úpravy nedo­ko­na­lostí, ako naprí­klad odstra­ňo­va­nie vrá­sok, dokonca mas­karu na riasy a odtiene na pery. Ponúka tiež mož­nosť pri­dať rôzne nálepky v podobe klo­bú­kov, fúzov, oku­lia­rov, rámiky, ktoré ľahko dodajú šmrnc nud­ným obráz­kom.

Ide­álny a plne vyba­vený gra­fický edi­tor pre začia­toč­ní­kov až stredne pokro­či­lých je Pho­to­Fil­tre. Je úrčený najmä pre tých, ktorí nepot­re­bujú pri úpra­vách pou­ží­vať vrstvy. Ak neviete čo vrstvy sú, Pho­to­Fil­tre je určený práve vám :). Panel s nástrojmi, ako celý prog­ram je jed­no­du­chý na pou­ži­tie a náj­dete tu naprí­klad klo­no­va­cie razítko, kúzelnú paličku, pre­chody, pred­de­fi­no­vané tvary a množ­stvo špe­ciál­nych efek­tov a fil­trov. Ak by ste si predsa s takto jed­no­du­chým edi­to­rom neve­deli pora­diť, je k dis­po­zí­cií online pri­rúčka a tiež ďal­šie voľne stia­hnu­teľné plu­giny.
Ak hľa­dáte od gra­fic­kého prog­ramu viac, ako bežný pou­ží­va­teľ, odpo­rú­čam Pixlr. Ďalší z prog­ra­mov podob­ných Pho­tos­hopu, ktorý má mnoho rov­na­kých fun­kcií. Podobný vzhľad a dokonca rov­naké klá­ve­sové skratky. Voľne dostupné nepla­tené ver­zie, ale vždy zaos­tá­vajú za svo­jimi pla­te­nými súro­den­cami. Dávajte si preto pozor na to, aby ste to nepreh­nali s nad­mer­ným pou­ži­tím efek­tov a množ­stvom vrs­tiev. Výsle­dok by mohol vyze­rať umelo. Veľ­kou výho­dou Pixlr je, že “žije” priamo vo vašom pre­hlia­dači, nič nie je nutné sťa­ho­vať. Obrázky tak môžete pri­dá­vať buď priamo z vášho pev­ného disku počí­tača, alebo z online kniž­níc, či účtu na Face­bo­oku.
Za zmienku stojí aj Paint.NET. Je to edi­tor na úpravu foto­gra­fií a kres­le­nie pre Win­dows. Paint.NET bol vyvi­nutý na Was­hing­ton State Uni­ver­sity s pomo­cou spo­loč­nosti Mic­ro­soft a je naďa­lej aktu­ali­zo­vaný a udr­žia­vaný vďaka absol­ven­tom, ktorí na ňom pra­co­vali. Pou­ží­vať je v ňom možné vrstvy obráz­kov a maľo­vať. Dostupná je tiež neob­me­dzená his­tó­ria úprav, takže sa môžete vrá­tiť spätne do kto­ré­ho­koľ­vek kroku. Paint.NET nemá žiadne vyš­šie pla­tené ver­zie, je úplne zadarmo.

Nepo­chybne exis­tuje mnoho ďal­ších zau­jí­ma­vých a dobre pou­ži­teľ­ných prog­ra­mov dostup­ných zadarmo, alebo za veľmi pria­teľné ceny. My sme sa dnes ale roz­hodli pred­sta­viť nám naše obľú­bené. Ak máte ďal­šie návrhy, či pri­po­mienky radi si ich vypo­ču­jeme. Napíšte nám, či už mai­lom, alebo na sociál­nych sie­ťach.
Zdroj: sitehero.sk
Pridať komentár (0)