5 prí­zna­kov, ktoré varujú pred zlou inves­tí­ciou do star­tupu

Dávid Hudák / 19. júla 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť, ktorá v dneš­nej dobe neras­tie, prak­ticky umiera. Takáto je odvrá­tená strana kapi­ta­lizmu, čo je obzvlášť kruté pre men­šie či nov­šie spo­loč­nosti. Obavy z dlhov, prob­lémy so zís­ka­va­ním zdro­jov a sta­rost­li­vos­ťou o kli­enta vedú vo väč­šine prí­pa­dov k zaťaž­ká­va­jú­cim prob­lé­mom. Šta­tis­tiky tvr­dia, že až 80 % malých pod­ni­kov v tomto smere zly­háva.

Uve­do­melý inves­tor by preto mal sle­do­vať mini­málne týchto 5 varov­ných zna­kov:

  1. Nevý­razný pro­dukt.

Pri roz­behu kaž­dého typu pod­ni­ka­nia je spo­čiatku výzvou, a záro­veň prí­le­ži­tos­ťou odčle­niť sa z davu. Spo­loč­nosť schopná poskyt­núť kva­litný výro­bok dis­po­nu­júci kon­ku­renč­nou výho­dou má správne našliap­nuté pred ostat­nými, už zave­de­nými vo svo­jom odbore.

Pozrite sa skrz pro­duk­tový kata­lóg firmy aby ste zis­tili, či je jej výkladný pro­dukt nie­čím výni­močný. Ak nevy­niká vlast­nou jedi­neč­nos­ťou buď na urči­tom území alebo na trhu vše­obecne, buďte si istý, nie­kto iný ho už posky­tuje. V tom prí­pade by ste sa mali vyhnúť inves­to­va­niu do spo­loč­ností, ako je táto, pre­tože je väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že na konci budete skla­maní.

  1. Nedos­ta­točná vízia.

Ak chcete pre­žiť, spo­loč­nosť potre­buje solídny pod­ni­ka­teľ­ský plán s uve­de­ním cie­ľo­vých trhov, rov­nako ako vyhlá­se­nie o vízii, ako na jed­not­livé trhy pre­nik­núť.

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov, s kto­rými sa malé firmy stre­tá­vajú, je ich neschop­nosť oslo­viť, zís­kať si pozor­nosť verej­nosti, a hlavne pre­sved­čiť, aby ich služby alebo pro­dukty využí­vali. Vypý­tajte si k nahliad­nu­tiu plá­no­va­cie doku­menty spo­loč­nosti. Ak nemajú ani jeden, je to sig­nál k zamiet­nu­tiu inves­tí­cie.

  1. Slabý rast.

Mladá spo­loč­nosť potre­buje k pre­ži­tiu rýchly, a najmä pris­pô­so­bivý rast. Dôvod je jed­no­du­chý. Neexis­tuje žiadna záruka, že verní zákaz­níci tu budú aj zaj­tra. Je pod­statné nájsť nových, poten­ciál­nych, tak často, ako to je možné.

Opý­tajte sa na kúpnu his­tó­riu spo­loč­nosti a porov­najte ju s jej zozna­mom kli­en­tov. Spo­loč­nosť prav­de­po­dobne nemá veľmi svetlú budúc­nosť v prí­pade, že majú len jeden alebo dvoch význam­ných kli­en­tov a žiadne aktívne plány pre expan­ziu. Vložte svoje peniaze za značku, ktorá chápe význam rôz­no­ro­dej kli­ent­skej základne.

  1. Pre­sý­tený trh.

Vstup na trh s desiat­kami, ak nie stov­kami kon­ku­ren­tov sa rýchlo ukáže pod­statne nároč­nejší pre nové spo­loč­nosti s obme­dze­nými zdrojmi pre mar­ke­ting a ďal­šie služby.

Pozrite sa na firmy, ktoré začí­najú v men­ších oblas­tiach, alebo majú svoj výro­bok paten­to­vaný či regis­tro­vaný pod ochran­nou znám­kou. Ak si nie ste istí, skon­tro­lujte, či sa spo­loč­nosť roz­ší­rila. Star­tup má oveľa väč­šiu šancu na úspech, ak exis­tuje na viac ako jed­nom trhu, obzvlášť pri koexis­ten­cii kon­ku­ren­cie.

  1. Žiadny roz­po­čet na výskum a vývoj. 

Trhy sa v dôsledku zmien v dopyte a neus­tále ras­tú­cemu tempu tech­no­lo­gic­kej ino­vá­cie často menia. Pre úspech je dôle­žité, aby spo­loč­nosť jed­not­livé zmeny včas roz­poz­nala, adap­to­vala sa na ne a využila ich pred kon­ku­ren­ciou vo svoj pros­pech.

Skon­tro­lujte si finančné správy spo­loč­nosti. Odstúpte od akej­koľ­vek firmy, ktorá neve­nuje dosta­točnú por­ciu zo svo­jich zis­kov k príp­rave na budúc­nosť. Výdatný roz­po­čet na výskum a vývoj je v kaž­dom smere nesmierne dôle­žitý.

Treba si uve­do­miť, že inves­to­va­nie rizi­ko­vého kapi­tálu nepo­núka žiadnu záruku, že budete vytvá­rať zisky ani či dokonca dosta­nete vaše peniaze späť. Z uve­de­ného dôvodu som pre vás zhr­nul 5 základ­ných varov­ných prí­zna­kov pre­d­i­ku­jú­cich zly­ha­nie star­tupu. Zís­kajte potrebné doklady a náj­dite si čas pora­diť sa s finanč­ným ana­ly­ti­kom. Pre eli­mi­ná­ciu rizika sa držte viac zabe­hnu­tých firiem, čím sa vyh­nete osem­de­siat­per­cent­nej miere zly­ha­nia.

Zdroj: entrepreneur.com, tech.co

Pridať komentár (0)