5 prí­zna­kov, kto­ré varu­jú pred zlou inves­tí­ci­ou do star­tu­pu

Dávid Hudák / 19. júla 2014 / Lifehacking

Spo­loč­nosť, kto­rá v dneš­nej dobe neras­tie, prak­tic­ky umie­ra. Taká­to je odvrá­te­ná stra­na kapi­ta­liz­mu, čo je obzvlášť kru­té pre men­šie či nov­šie spo­loč­nos­ti. Oba­vy z dlhov, prob­lé­my so zís­ka­va­ním zdro­jov a sta­rost­li­vos­ťou o kli­en­ta vedú vo väč­ši­ne prí­pa­dov k zaťaž­ká­va­jú­cim prob­lé­mom. Šta­tis­ti­ky tvr­dia, že až 80 % malých pod­ni­kov v tom­to sme­re zly­há­va.

Uve­do­me­lý inves­tor by pre­to mal sle­do­vať mini­mál­ne tých­to 5 varov­ných zna­kov:

  1. Nevý­raz­ný pro­dukt.

Pri roz­be­hu kaž­dé­ho typu pod­ni­ka­nia je spo­čiat­ku výzvou, a záro­veň prí­le­ži­tos­ťou odčle­niť sa z davu. Spo­loč­nosť schop­ná poskyt­núť kva­lit­ný výro­bok dis­po­nu­jú­ci kon­ku­renč­nou výho­dou má správ­ne našliap­nu­té pred ostat­ný­mi, už zave­de­ný­mi vo svo­jom odbo­re.

Pozri­te sa skrz pro­duk­to­vý kata­lóg fir­my aby ste zis­ti­li, či je jej výklad­ný pro­dukt nie­čím výni­moč­ný. Ak nevy­ni­ká vlast­nou jedi­neč­nos­ťou buď na urči­tom úze­mí ale­bo na trhu vše­obec­ne, buď­te si istý, nie­kto iný ho už posky­tu­je. V tom prí­pa­de by ste sa mali vyhnúť inves­to­va­niu do spo­loč­nos­tí, ako je táto, pre­to­že je väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že na kon­ci bude­te skla­ma­ní.

  1. Nedos­ta­toč­ná vízia.

Ak chce­te pre­žiť, spo­loč­nosť potre­bu­je solíd­ny pod­ni­ka­teľ­ský plán s uve­de­ním cie­ľo­vých trhov, rov­na­ko ako vyhlá­se­nie o vízii, ako na jed­not­li­vé trhy pre­nik­núť.

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa malé fir­my stre­tá­va­jú, je ich neschop­nosť oslo­viť, zís­kať si pozor­nosť verej­nos­ti, a hlav­ne pre­sved­čiť, aby ich služ­by ale­bo pro­duk­ty využí­va­li. Vypý­taj­te si k nahliad­nu­tiu plá­no­va­cie doku­men­ty spo­loč­nos­ti. Ak nema­jú ani jeden, je to sig­nál k zamiet­nu­tiu inves­tí­cie.

  1. Sla­bý rast.

Mla­dá spo­loč­nosť potre­bu­je k pre­ži­tiu rých­ly, a naj­mä pris­pô­so­bi­vý rast. Dôvod je jed­no­du­chý. Neexis­tu­je žiad­na záru­ka, že ver­ní zákaz­ní­ci tu budú aj zaj­tra. Je pod­stat­né nájsť nových, poten­ciál­nych, tak čas­to, ako to je mož­né.

Opý­taj­te sa na kúp­nu his­tó­riu spo­loč­nos­ti a porov­naj­te ju s jej zozna­mom kli­en­tov. Spo­loč­nosť prav­de­po­dob­ne nemá veľ­mi svet­lú budúc­nosť v prí­pa­de, že majú len jeden ale­bo dvoch význam­ných kli­en­tov a žiad­ne aktív­ne plá­ny pre expan­ziu. Vlož­te svo­je penia­ze za znač­ku, kto­rá chá­pe význam rôz­no­ro­dej kli­ent­skej základ­ne.

  1. Pre­sý­te­ný trh.

Vstup na trh s desiat­ka­mi, ak nie stov­ka­mi kon­ku­ren­tov sa rých­lo uká­že pod­stat­ne nároč­nej­ší pre nové spo­loč­nos­ti s obme­dze­ný­mi zdroj­mi pre mar­ke­ting a ďal­šie služ­by.

Pozri­te sa na fir­my, kto­ré začí­na­jú v men­ších oblas­tiach, ale­bo majú svoj výro­bok paten­to­va­ný či regis­tro­va­ný pod ochran­nou znám­kou. Ak si nie ste istí, skon­tro­luj­te, či sa spo­loč­nosť roz­ší­ri­la. Star­tup má ove­ľa väč­šiu šan­cu na úspech, ak exis­tu­je na viac ako jed­nom trhu, obzvlášť pri koexis­ten­cii kon­ku­ren­cie.

  1. Žiad­ny roz­po­čet na výskum a vývoj. 

Trhy sa v dôsled­ku zmien v dopy­te a neus­tá­le ras­tú­ce­mu tem­pu tech­no­lo­gic­kej ino­vá­cie čas­to menia. Pre úspech je dôle­ži­té, aby spo­loč­nosť jed­not­li­vé zme­ny včas roz­poz­na­la, adap­to­va­la sa na ne a využi­la ich pred kon­ku­ren­ci­ou vo svoj pros­pech.

Skon­tro­luj­te si finanč­né sprá­vy spo­loč­nos­ti. Odstúp­te od akej­koľ­vek fir­my, kto­rá neve­nu­je dosta­toč­nú por­ciu zo svo­jich zis­kov k príp­ra­ve na budúc­nosť. Výdat­ný roz­po­čet na výskum a vývoj je v kaž­dom sme­re nesmier­ne dôle­ži­tý.

Tre­ba si uve­do­miť, že inves­to­va­nie rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu nepo­nú­ka žiad­nu záru­ku, že bude­te vytvá­rať zis­ky ani či dokon­ca dosta­ne­te vaše penia­ze späť. Z uve­de­né­ho dôvo­du som pre vás zhr­nul 5 základ­ných varov­ných prí­zna­kov pre­d­i­ku­jú­cich zly­ha­nie star­tu­pu. Zís­kaj­te potreb­né dokla­dy a náj­di­te si čas pora­diť sa s finanč­ným ana­ly­ti­kom. Pre eli­mi­ná­ciu rizi­ka sa drž­te viac zabe­hnu­tých firiem, čím sa vyh­ne­te osem­de­siat­per­cent­nej mie­re zly­ha­nia.

Zdroj: entrepreneur.com, tech.co

Pridať komentár (0)