5 reštaurácií, ktoré oceníš, ak si fanúšik zdravého stravovania

Viktória Husarčíková / 3. marca 2019 / Food biznis

  • Zdravé re­štau­rá­cie si mô­žeš vo veľ­kom užiť už ho­cikde na Slo­ven­sku
  • Vy­brali sme pre teba 5 ti­pov z rôz­nych kú­tov na­šej kra­jiny
  • Na svoje si prídu ve­ge­ta­riáni, ve­gáni, ale aj mi­lov­níci ázij­skej ku­chyne
zdroj: Instagram FACH/Instagram Bistro Smartfood
  • Zdravé re­štau­rá­cie si mô­žeš vo veľ­kom užiť už ho­cikde na Slo­ven­sku
  • Vy­brali sme pre teba 5 ti­pov z rôz­nych kú­tov na­šej kra­jiny
  • Na svoje si prídu ve­ge­ta­riáni, ve­gáni, ale aj mi­lov­níci ázij­skej ku­chyne

Ge­isha

Tento sushi bar v Bra­ti­slave zaujme mno­hým. Ok­rem zdra­vej a chut­nej ku­chyne po­núka aj ex­presný roz­voz je­dál, ktoré sú na­vyše za­ba­lené v eko­lo­gic­kých, kom­pos­to­va­teľ­ných oba­loch. Podľa hod­no­te­nia zá­kaz­ní­kov na plat­forme Tri­pAd­vi­sor ide do­konca o naj­lep­šie sushi v meste, na je­dál­nom lís­tku však toho náj­deš omnoho viac. Od­po­rú­čame ti vy­skú­šať najmä jednu z vý­bor­ných po­lie­vok, v menu majú na­prí­klad Hok­kaido alebo Ra­men.

Zau­jí­ma­vosť: Ide o je­diné miesto v Bra­ti­slave a azda aj na Slo­ven­sku, kde do­sta­neš 10 kús­kov sushi na­miesto tra­dič­ného čísla 8.

Soup’s On!

Soup’s On je ďal­ším dô­ka­zom toho, že Lip­tov skrýva mnohé uta­jené kle­noty. Pre­vádzka so síd­lom v Lip­tov­skom Mi­ku­láši slúži miest­nym v čase obeda a po­núka zdravé po­lievky a špe­ciály. Každý deň je v po­nuke niečo iné, každé jedlo má však zá­ruku kva­lity a chut­nosti. Či už si tu dáš po­lievku alebo ve­gán­sky špe­ciál, mô­žeš sa spo­ľa­hnúť, že do­sta­neš na ta­nieri do­sta­neš niečo ne­za­bud­nu­teľné. Po­krmy po­dá­vané v po­liev­ko­vých mis­kách sú to­tiž vždy vy­ro­bené s lás­kou.

Fach

Bra­ti­slav­ský Fach je známy svo­jou je­di­neč­nou at­mo­sfé­rou a poc­ti­vos­ťou. Pod jed­nou stre­chou zdru­žuje bis­tro, re­štau­rá­ciu, bar a ju­ices­hop, pred­sta­vuje teda od­po­veď na všetky tvoje otázky. Či už chceš ísť na brunch, ro­man­tickú ve­čeru alebo len na po­há­rik, ne­mu­síš vô­bec cho­diť ďa­leko. Fach vo svo­jom lís­tku po­núka na­ozaj roz­siahly vý­ber je­dál, je však jasné, že vždy ide o poc­tivé po­tra­viny pri­pra­vené pre­cíz­nym spô­so­bom. Od­po­rú­čame ti najmä ve­gán­ske bur­rito v Ju­ices­hope.

Re­pub­lika Vý­chodu

Tento bar spo­jený s re­štau­rá­ciou sa roz­ho­dol vy­užiť roz­ší­rený vtip o vý­chode Slo­ven­ska, a podľa všet­kého sa mu veľmi dobre darí. Len pred­ne­dáv­nom sa doč­kal zmeny je­dál­neho lís­tku, v kto­rom si po no­vom bu­deš môcť nájsť ešte viac zdra­vého jedla, ktoré ti roz­hodne za­plní bru­cho a vy­čarí úsmev na tvári. Roz­hodne tu na­prí­klad sto­jíza to vy­skú­šať ra­ňaJky – či už si dáš ob­ľú­bený chlieb s po­ma­zán­kou, pa­la­cinky alebo tra­dičný ham and eggs. Kto by to bol po­ve­dal, že vý­chod môže byť zdravý a chu­tiť tak dobre?

Bis­tro Smart­food

Ban­sko­bys­trický Smart­food sa skrýva za brá­nou na Dol­nej ulici, pod sple­ťou pav­lačí. Aj na­priek tomu však ide o vy­chy­tené miesto, ktoré ok­rem at­rak­tív­nych obe­dov po­núka aj lek­cie va­re­nia alebo špe­ciálne ve­čere. Motto pre­vádzky sa ne­sie v znení „Mys­lite smart, je­dzte smart.“

Všetky jedlá sú pri­pra­vo­vané z poc­ti­vých su­ro­vín a na­vyše priamo pred tvo­jimi očami. Keďže sa obe­dové menu každý deň ob­mieňa, bu­deš sem mu­sieť zájsť a pre­sved­čiť sa o po­nú­ka­ných gas­tro­no­mic­kých kva­li­tách na vlast­nej koži. Vieme ti však ga­ran­to­vať, že to roz­hodne ne­oľu­tu­ješ.

 

Pridať komentár (0)