5 roz­die­lov medzi mar­ke­tin­gom star­tu­pov a mar­ke­tin­gom veľ­kých firiem

Hype: Marek Didák / 4. novembra 2014 / Tools a produktivita

Poznáte ten pocit? Vytvo­rili ste star­tup. Nie­koľko mesia­cov, v hor­šom prí­pade rokov, ste na ňom makali a zrazu zis­títe, že nemáte žiad­nych zákaz­ní­kov. Prečo? Vôbec ste totiž nemys­leli na mar­ke­ting. V tomto článku sa pokú­sim pri­blí­žiť základné roz­diely medzi mar­ke­tin­gom zabe­hnu­tých firiem a mar­ke­tin­gom star­tu­pov a vysvet­lím, ako tieto roz­diely využiť vo svoj pros­pech.

5_rozdielov_medzi_marketingom_startupov_a_malych_firiem_sumo_vs_maly_chlapec

1. Máte nízky bud­get

Naj­väč­ším a naj­vi­di­teľ­nej­ším roz­die­lom medzi star­tupmi a veľ­kými fir­mami je bud­get (alebo roz­po­čet, ak chcete). Kým zabe­hnuté firmy už majú určitý cash-flow a môžu si dovo­liť budo­vať postupne značku, star­tupy veľ­kými peniazmi spra­vidla nedis­po­nujú.
Zame­rajte sa preto v prvom rade na pre­daj, výkon­nostné a níz­ko­ná­kla­dové kam­pane ako PPC, priame oslo­vo­va­nie poten­ciál­nych kli­en­tov a par­tne­rov a tiež inbound mar­ke­ting, pri kto­rom neko­mu­ni­ku­jete na všetky strany, ale len na svoju cie­ľovú sku­pinu.

2. Nikto vás nepozná

Zabe­hnuté firmy majú väč­ši­nou vybu­do­vaný určitý brand image a nemôžu si dovo­liť ris­ko­vať, že si ho poka­zia. Star­tupy majú oproti tomu obrov­skú výhodu, pre­tože môžu ris­ko­vať a skú­šať bláz­nivé nápady. Pokiaľ sa tieto nápady nechy­tia, aj tak ich prak­ticky nikto neuvidí. 
Nebojte sa na seba vziať riziko a buďte nekon­venčný. Skúste sa odlí­šiť od ostat­ných. Ste predsa star­tup, preto z vás musí sršať mladý bláz­nivý duch.

3. Neviete, čo vaša cie­ľová sku­pina chce

V prvých fázach star­tupu väč­ši­nou potreby trhu len odha­du­jete. Môžete to tra­fiť úplne presne, ale je to ruleta — nemusí to výjsť.
Urobte si kva­litný pries­kum trhu. Pýtajte sa cie­ľo­vej sku­piny, aké má reálne prob­lémy. Náj­dite si ju na sociál­nych sie­ťach a sle­dujte, o čom roz­práva.

4. Fle­xi­bi­lita

Kým v bež­ných fir­mách musí väč­šina kam­paní pre­chá­dzať sch­va­ľo­va­cím pro­ce­som, v star­tupe môžete celú kam­paň zbú­chať za jediný deň. Star­tupy sa dokážu hýbať nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lej­šie ako bežné firmy.
Využite svoju fle­xi­bi­litu a pris­pô­so­bujte sa potre­bám trhu. Je to jedna z naj­väč­ších výhod, ktoré máte.

5. Chý­bajú vám ľudia

Máte v hlave množ­stvo nápa­dov, ale nemô­žete ich zre­a­li­zo­vať, lebo sa to jed­no­du­cho nedá sti­hnúť. Vyrov­najte skóre pomo­cou kre­a­ti­vity. V bež­ných fir­mách ľudia leni­vejú, lebo nemajú dôvod naplno zapá­jať mozog a vymýš­ľať kam­pane. Ide sa viac-menej podľa štan­dard­ného postupu. Vy inú mož­nosť ako kre­a­tívne rie­še­nie nemáte.
Nebuďte zúfalí z nedos­tatku ľudí. Roz­mýš­lajte ako tento prob­lém vyrie­šiť a snažte sa na veci pozrieť z iného pohľadu. Často krát vzni­kajú per­fektné kam­pane práve vďaka obme­dze­niam, ktoré star­tupy majú.

5_rozdielov_medzi_marketingom_startupov_a_malych_firiem_2_Do_not_build_a_startup_build_a_business

Nevní­majte roz­diely ako svoju nevý­hodu a nebuďte zúfalí. Aj iní to zvládli a pri­tom sa potý­kali s tými istými prob­lé­mami. Ak chcete, aby bol váš star­tup úspešný, musíte ním žiť a naplno zapá­jať hlavu, aby aby ste našli rie­še­nie v kaž­dej situ­ácii. Ak chcete pora­diť, ozvite sa nám a my vám dáme pár tipov, ako na to.

Chcete sa dozve­dieť, aké sú základné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte sériu ďal­ších člán­kov. Postupne v nich rozo­be­reme témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste nenašli, čo vás zau­jíma a chceli by ste pomôcť, kon­tak­tujte nás.

Zdroj: hype.sk/blog

Pridať komentár (0)