5 skve­lých vedec­kých kur­zov dostup­ných úplne zadarmo

Lýdia Repová / 10. júna 2016 / Tools a produktivita

Vzde­lá­va­nie nebolo nikdy jed­no­duch­šie. V aktu­ál­nom online svete sa nám ponúka plno kur­zov, či už pla­te­ných alebo nie. Stačí si nájsť ten svoj.

Jed­nou zo strá­nok, ktorá ti ponúka nespo­četne veľa kur­zov je aj edX. EdX ponúka širokú škálu online kur­zov od bio­ló­gie, astro­fy­ziky po počí­ta­čové tech­no­ló­gie pod tak­tov­kou exper­tov z kaž­dého odvet­via. Celý zoznam kur­zov náj­deš aj na ich stránke. Nie­ktoré z nich sú pla­tené iné sú zadarmo.

1. From Atoms to Stars: How Phy­sics Explains our World

1.13743-C0141244-Black_hole_artwork-SPL-1

zdroj: universetoday.com

V tomto kurze zame­ra­nom na fyziku sa naučíš ako fun­guje náš svet. Od mikro sveta cez kvan­tové čas­tice a atómy, až po vznik hviezd a gala­xií. Naučíš sa základné pra­vidlá a fyzi­kálne zákony. Kurz vedie Nati­onal Rese­arch Nuc­lear Uni­ver­sity MEPhI, jeden zo sve­to­vých líd­rov v nuk­le­ár­nom výskume. Kurz je veno­vaný kaž­dému, kto má záu­jem zis­tiť, ako vni­kol náš svet a šíri ves­mír. Nie je potrebné vyš­šie fyzi­kálne vzde­la­nie, postačí úplne to základné. Kurz je vedený v anglic­kom jazyku pro­stred­níc­tvom náuč­ných videí. Trvá 2 – 3 hodiny po dobu 4 týž­dňov. Je zadarmo, platí sa však za cer­ti­fi­kát ktorý stoji $49.

2. Hyper­so­nics — from Shock Waves to Scram­jets

hypersonicplanes

foto: 4.bp.blogspot.com

Hyper­so­nická rých­losť je dosia­hnutá vtedy, keď je pre­sia­hnu­tých Mach 5. To zna­mená, že rých­losť je 5 krát väč­šia ako rých­losť zvuku. Toto a omnoho viac ťa naučí kurz veno­vaný práve rých­los­tiam väč­ším ako zvuk. Dozvieš sa od základ­ných poj­mov vysvet­ľu­jú­cich samotnú rých­losť, ale aj ako sa prejde na rých­losť zvuku, až po pred­sta­ve­nie moto­rov, ktoré by mali byť pre­d­zves­ťou ces­to­va­nia vo ves­míre. Jedná sa o kurz v anglic­kom jazyku. Je zadarmo no cer­ti­fi­kát stoji $99.

3. Rein­vent Your­self: Unle­ash Your Cre­a­ti­vity

V dneš­nej dobe sa cíti iba 1 zo 4 ľudí sku­točne kre­a­tívny. Pre tých ostat­ných je tu kurz roz­ví­ja­júci kre­a­ti­vitu. Dr. Roberta Ness, jedna z čle­nov American’s lea­ding cre­a­tive thing inno­va­tors, ťa pre­ve­die svo­jím prog­ra­mom obsa­hu­jú­cim 5 kro­kov, v kto­rých sa dozvieš, ako začať zapá­jať kre­a­tívnu stránku pri rie­šení rôz­nych prob­lé­mov, či už v práci alebo v osob­nom živote. Zdo­ko­na­líš si svoje zruč­nosti pri rie­šení sku­toč­ných prob­lé­mov od biz­nisu až po vedu. Kurz je zadarmo, trvá 5 týž­dňov, 2 až 4 hodiny týž­denne. Je v anglic­kom jazyku. Jediné, za čo sa platí, je cer­ti­fi­kát za $89.

4. Intro­duc­tion to Ani­mal Beha­vi­our

meerkats

foto: najhaus.files.wordpress.com

Pokiaľ pat­ríš k nad­šen­com prí­rody a vždy ťa zau­jí­malo, ako a prečo sa sprá­vajú zvie­ratá tak, ako sa sprá­vajú, tak tento kurz je pre teba ako stvo­rený. Pri­náša ti poznatky zo sprá­va­nia sa zvie­rat v divo­čine. Počas 6 týž­dňov sa dozvieš základné sprá­va­nia zvie­rat, ktoré čelia v prí­rode každý deň iným nástra­hám. Ďalej sa dozvieš ako sa zvie­ratá učia a komu­ni­kujú navzá­jom. Nie sú potrebné šir­šie vedo­mosti z bio­ló­gie. Stačí ti odhod­la­nie a chuť naučiť sa niečo nové. Kurz je zadarmo, po anglicky. Cena cer­ti­fi­kátu je $49.

5. Cyber­war, Sur­ve­il­lance and Secu­rity

slide-4

foto: cdn.rollingstone.com

Vo svete infor­má­cií, kedy sa jed­ným kli­kom dozvieme všetko potrebné, nesmieme zabú­dať ani na naše súkro­mie. Veď počet prí­pa­dov, kedy sa hac­keri nabú­rali do sys­tému ľudí a vytiahli si všetky infor­má­cie stále narastá. Ak ťa táto prob­le­ma­tika zau­jíma skús tento kurz. Dozvieš sa dôle­žité infor­má­cie týka­júce sa záko­nov vzťa­hu­jú­cich sa na národnú bez­peč­nosť či na svoje súkro­mie v on-line svete. Kurz trvá 6 týž­dňov, 2 – 3 hodiny týž­denne v Anglic­kom jazyku. Je zadarmo no cer­ti­fi­kát stojí $50.

Zdroj: iflscience.com, edx.org, zdroj titul­nej foto: www.mscei.com

Pridať komentár (0)