5 veci, ktoré by ste mali vedieť o novom Andro­ide 5 “L”

Luky Gašparík / 27. jún 2014 / Tools a produktivita

Nech nie je len reč o App­loch a iOS-e, tak si dovo­lím pri­po­me­núť, že Google pred dvoma dňami na I/O kon­fe­ren­cii pred­sta­vil svoj upg­rad­nutý Android “L”. Pošuš­ká­valo sa, že sa mal pôvodne volať “Lol­li­pop”, ale tento názov sa asi nez­dal mar­ke­té­rom Googlu úplne adek­vátny. Počas kon­fe­ren­cie vystú­pil aj vicep­re­zi­dent Sun­dar Pichai a pome­no­val naj­nov­šie zmeny ako “naj­kom­plex­nej­šie” zo všet­kých dote­raz.

Načo sa teda môžeme tešiť:

1. Nový sys­tém sa “prek­va­pivo” kon­cen­truje na dizajn — “Mate­rial design”

Chceli sme zvo­liť úplne nový prí­stup ku dizajne” hovorí Pichai.

Zmeny týka­júce sa dizajnu pre­zen­to­val vicep­re­zi­dent pre dizajn Mat­hias Duarte (titulná fotka). Záro­veň pred­sta­vil nástroje nápo­mocné apli­ká­ciam k lep­šej funkč­nosti na jed­not­li­vých zaria­de­niach. Veľ­kou zme­nou pre­šiel aj celý UI, ktorý je ešte via­cej flat. 

2. Deve­lo­peri budú mať prí­stup k novým ani­má­ciam a 3D náhľa­dom s real-time tie­ňo­va­ním 

Upg­rady vo funkč­nosti odpre­zen­to­val David Burke, vedúci inži­nier zod­po­vedný za vývoj Andro­idu. Medzi naj­mar­kan­tnej­šie zmeny pat­ria určite väč­šie obrázky, hlb­šie farby na mobi­loch, “ripple touch effeck” (má byť tak rea­lis­tický, ako keby ste sa dotý­kali atra­mentu) a modrý krúž­kom naskakujúci/miznúci pri ťukaní čísiel (no wooow) a ďal­šie vychy­távky.

3. Väč­šia bez­peč­nosť vďaka jed­no­duch­šiemu “lock secu­rity” a “kill switch”

Android L debu­tuje s fun­kciou “per­so­nal unlock”, ktoré bez neja­kých mega kom­pli­ko­va­ných hesiel má udr­žať váš tele­fon bez­peč­ným. Malič­kým zádrh­lom je, že to nefun­guje bez ďal­šieho zaria­de­nia — k tomu poviem iba NICE TRY. 

Kill switch” inak pove­dané “Fac­tory Reset Pro­tec­tion” je fun­kcia, ktorá vám napr. pri krá­deži alebo strate tele­fónu tento kom­pletne zablo­kuje, čím bude abso­lútne nepou­ži­teľný — či bude tele­fón v prí­pade navrá­te­nia pôvod­nému maji­te­lovi ešte k nie­čomu dobrý, som sa nedo­čí­tal. 

4. Dlh­šia výdrž baterky pro­stred­níc­tvom “pro­ject Volta — bat­tery his­to­rian”. K tomu všet­kému pri­ba­lili deve­lo­peri ešte aj nový bat­tery saver

Tieto nové tooly majú lep­šie ana­ly­zo­vať všetky pre­bie­ha­júce pro­cesy, ktoré vám “požie­rajú” baté­riu v tele­fóne a zvy­šo­vať jej výdrž.

5. Noti­fi­ká­cie abso­lútne všade 

Už žia­den pull­down na obra­zovke — iba ak chcete, ale všetky noti­fi­ká­cie sa vám pekne zobra­zia na zablo­ko­va­nom disp­leji (neviem či toto je zrovna plus). Novin­kou je ale určite “heads up” noti­fi­ká­cia, ktorú poznáme z napr. LG tele­fó­nov. Zna­mená to iba to, že sa vám noti­fi­ká­cia zobrazí na vrchu disp­leja pri pus­te­nej apli­ká­cii

Všetky body v jed­nom videu: 

Zdroj: greenbot.com, tech.co, youtube.com, cnet.com

Pridať komentár (0)