5 zvy­kov pre zdravý mozog (a život)

Tatiana Blazseková / 16. júna 2015 / Business

Sú cho­roby, za ktoré člo­vek nemôže. Narodí sa s nimi, vyrastá a žije v ich kaž­do­den­nej prí­tom­nosti. Nie­ktoré nemožno ukryť, pre­ja­vujú sa pro­stred­níc­tvom záchva­tov, nepri­ro­dze­ných pohy­bov či neus­tá­lej bolesti. Mozog je podľa mňa jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších orgá­nov. Opra­vu­jem sa, ľud­ské telo, ako celok je fas­ci­nu­júce. Čím by bol mozog bez tela a telo bez mozgu?

Neuro­veda je pútavá a výni­močná veda. Jej uni­kát­nosť spo­číva v inter­dis­cip­li­na­rite, čoho dôka­zom je, že na výskume par­ti­ci­pujú odbor­níci z medi­cíny, bio­ló­gie, psy­cho­ló­gie, ché­mie, fyziky, mate­ma­tiky či filo­zo­fie alebo antro­po­ló­gie. Môj pro­fe­sor psy­cho­ló­gie štu­do­val fil­mové ume­nie a dnes sa venuje štú­diu pozor­nosti, vní­ma­nia a vide­nia. Ďalší bol štu­den­tom počí­ta­čo­vých vied a teraz sa pozerá na mozog z filo­zo­fic­kého hľa­diska. Boj medzi huma­nit­nými a exakt­nými vedami o to, kto je lepší, je nezmy­selný, pre­tože len spo­ločne dokážu prísť na významné objavy. Mozog, telo a pro­stre­die v kto­rom žijeme sú v neus­tá­lej inte­rak­cii a každý odbor pri­náša svoje metódy, svoje vlastné teórie a vysvet­le­nie ako všetko okolo nás fun­guje.

Výskum­níčka z UCLA Neurop­sy­chiat­ric­kého inšti­tútu Jen­ni­fer Jones trpela celý život záchvatmi. Po tom, čo ju celý život skú­mali, tes­to­vali rôz­nymi metó­dami a lie­čili mno­hými liekmi, sa roz­hodla sama si mozog vylie­čiť. Ako to je možné? Zákla­dom je prvotné odhod­la­nie: chcem vstú­piť a nazrieť sám do seba a sna­žiť sa pocho­piť čo sa deje a prečo sa to deje.

Zdravá živo­tospráva, zdravé jedlo a šport ovplyv­ňujú mozog viac, než si mys­líte. Tu je 5 naj­jed­no­duch­ších rád, ktoré Jen­ni­fer Jones odpo­rúča začle­niť do kaž­do­den­nej rutiny. Skúste tieto rady zobrať vážne. Možno znejú tri­viálne, ale ak ich začle­níte do vašej živo­tosprávy, telo sa vám odvďačí a možno vám to pomôže nájsť cestu k sebe samému.

Znížte stres a spite

Ráno ste zaspali, meš­káte do práce, auto­bu­sár vám zavrie pred nosom, šéf na vás kričí, pria­teľka sa chce s vami roz­ísť lebo sa jej neve­nu­jete, ale.… kam ten vše­tok stres, ktorý si člo­vek nahro­madí počas dňa odíde? Váš krásny mozog ho nahro­madí a uvoľní až počas spánku. Keď spíte, spra­co­vá­vate stres a traumy. 

Stres, trauma, kofeín, ale aj pod­kožné tukové tka­nivo majú vplyv na zvý­šené hla­diny stre­so­vého hor­mónu — kor­ti­zolu. Ten má za úči­nok imu­nitné ocho­re­nia, zvý­še­nie krv­ného tlaku, žalú­dočné prob­lémy ako aj stratu sexu­ál­neho ape­títu či prob­lémy s plod­nos­ťou. Kor­ti­zol rov­nako nega­tívne vplýva aj na mozog, špe­ciálne na pamäť a uče­nie sa. Doprajte si preto kva­litný spá­nok: zmeňte mat­rac, zor­ga­ni­zujte si izbu podľa feng shui, skúste všetko, čo napo­môže pre­dĺžiť a zlep­šiť spá­nok.

Vstá­vajte so sln­kom

V hypo­ta­lame sa nachá­dza zhluk ner­vo­vých buniek, ktoré vytvá­rajú niečo ako cir­ka­diánny ryt­mus, ktorý fun­guje ako vnú­torné hodiny. Abnor­málna akti­vita v týchto hodi­nách je spo­jená s obe­zi­tou, cuk­rov­kou, poru­chami spánku či hor­mo­nál­nymi poru­chami. Rada teda znie: vstá­vajte so sln­kom a riaďte sa vnú­tor­nými hodi­nami. Telo nie je len nástro­jom, počú­vajte ho a spria­teľte sa s ním.

Jedzte zdravo a rybí olej

Rybí olej má pozi­tívny prí­nos na zdra­vie mozgu. Nena­sý­tené mastné kyse­liny sú pre mozog dôle­žité, pre­tože sú sta­veb­ným prv­kom mozgu. Opý­tajte sa rodi­čov, ktorí museli v škole jest lyžičku rybieho oleja. Chuť je síce nevábna, ale našťas­tie exis­tujú chutné cit­ró­nové kap­sulky, ktoré chuť pre­kryjú. Rybí olej má vplyv na vývoj mozgu, najmä na pamäť a kon­cen­trá­ciu. Na trhu náj­dete množ­stvo ole­jov zo semien či kve­tov, či ore­chov. Skúste ich, či len v ole­jo­vej alebo celis­tvej forme pri­dať do vášho jedál­nička.

Medi­tujte

Medi­tá­cia má nespo­četne veľa neuro­lo­gic­kých výhod. Jej vplyv na člo­veka sa stal pred­me­tom mno­hých výsku­mov. Uve­do­miť si sám seba, mať chvíľku pre seba a len tak nechať myš­lienky ply­núť nie je vôbec také ľahké ako sa zdá. Skúste si sad­núť pohodlne a počú­vať sám v seba, čo sa deje vo vašej hlave. Medi­tá­cia zabra­ňuje star­nu­tiu mozgu, pomáha pri liečbe dep­re­sie, úzkostí, či rôz­nych závis­lostí a tak­tiež dopo­máha pri kon­cen­trá­cii a pozor­nosti. 

Skú­šajte veci mimo kom­fort­nej zóny

Mozog potre­buje neus­tále nové pod­nety, pro­stred­níc­tvom kto­rých sa zlep­šuje a ras­tie. Skú­šajte vecí, kto­rých sa bojíte alebo pri kto­rých by ste sa cítili trošku divne a nepo­hodlne. Sti­mu­lu­jete tak mozog, nútite ho pris­pô­so­bo­vať sa a vymýš­ľať nové metódy. Donúťte sa tak mys­lieť ino­va­tívne.

Verím, že si tieto rady zobe­riete k srdcu. Upo­zor­ňu­jem vás, nie je to také ľahké. Pamä­táte si, ako ste sa v škole učili držať v ruke pero a napí­sať písané E? To, čo sa vám na začiatku zdalo byť nedo­ká­za­teľné sa zau­to­ma­ti­zuje a stane sa to kaž­do­den­nou súčas­ťou života. Tvrdou prá­cou, cvi­če­ním a odhod­la­nos­ťou doká­žete všetko.

Zdroj: success.com

Pridať komentár (0)