5G má byť v roku 2020 štan­dar­dom

Michal Tomek / 3. jún 2014 / Tools a produktivita

Japon­ská vláda sa plá­nuje stret­núť so zástup­cami súkrom­ného sek­tora. Dôvo­dom je spo­lu­práca na vybu­do­vaní naj­rých­lej­šej inter­ne­to­vej siete na svete.

Japon­sko má ambí­ciu stať sa líd­rom v rých­losti inter­ne­to­vého pri­po­je­nia. Do roku 2020 chce zaviesť 5G sieť v celej kra­jine. Tá by mala mať nepo­rov­na­teľne vyš­šiu rých­losť než je súčasná 4G sieť – pri­bližne 10 GB za sekundu.

Kra­jina tým chce nasta­viť určitý štan­dard celému svetu, ktorý by ju mal nasle­do­vať. Je prav­dou, že via­ceré kra­jiny, či už v Európe alebo naprí­klad Južná Kórea, sú na podob­nej úrovni vývoja 5G siete ako Japon­sko, no žiadna zatiaľ neprišla s ofi­ciál­nym vyjd­re­ním alebo kon­rét­nymi ter­mínmi.

Japon­ské minis­ter­stvo komu­ni­ká­cie sa stretne s naj­väč­šími mobil­nými spo­loč­nos­ťami – NTT Docomo, KDDI a Soft­Bank, aby pre­d­is­ku­to­vali ďal­šie kroky. Docomo už robí výskum práve v oblasti 5G.

Súčas­ťou debát by mali byť aj výrob­co­via hard­véru. Medzi nimi Pana­so­nic, Fujitsu či Sharp. Vláda by chcela nájsť finan­cie na pod­poru tohto pro­jektu už v roz­počte na rok 2015. Do vývoja by sa mali zapo­jiť aj uni­ver­zity a spo­lu­pra­co­vať práve s komerč­ným sek­to­rom. 

Kto vie, možno naozaj budeme do roku 2020 môcť poze­rať ultra HD filmy v super kva­lite a (tak­mer) rých­losti svetla. Stre­a­mo­va­nie 10 GB za sekundu bude iba mihnu­tím oka. 

Ako bude vyze­rať 5G sieť?

Zdroj: listofimages.com, nikkei.com

Pridať komentár (0)