6 apli­ká­cií pre star­tu­pé­rov

Rišo Néveri / 9. september 2014 / Business

Byť efek­tív­nej­ším, lep­šie pocho­piť svoj tím, zlep­šiť a zjed­no­du­šiť spo­lu­prácu… apli­ká­cie exis­tujú na kadečo. Je ich však toľko, že o väč­šine sme ani nepo­čuli. Roz­ho­dol som sa Vám — star­tu­pis­tom v skratke pri­blí­žiť zopár menej zná­mych apli­ká­cií, ktoré by vám mohli pri kaž­do­den­nej práci pomôcť. 

producteev logo

Pro­duc­teev - manaž­ment, orga­ni­zá­cia tímu, to-do trac­king

Manaž­ment tímu, plá­no­va­nie pro­jek­tov, zadá­va­nie a sle­do­va­nie úloh. To všetko môže pre­rásť cez hlavu. Pre tento typ cha­osu tu je Pro­duc­teev. Jed­no­du­chá a intu­itívna apli­ká­cia, ktorá sa zame­riava na tímové pro­jekty, pri­de­ľo­va­nie úloh čle­nom tímu a sle­do­va­nie ich prog­resu. To všetko v jed­nom pro­stredí, kde máte po ruke mnoho fun­kcíí, kto­rými zjed­no­títe a zor­ga­ni­zu­jete tím.

buffer logo

Buf­fer — práca so sociál­nymi sie­ťami

Jed­nou z bojo­vých úloh kaž­dého biz­nisu je dostať svoj pro­dukt alebo službu do sveta a nájsť zákaz­ní­kov, ktorí Váš pro­dukt kúpia. Dob­rou prí­le­ži­tos­ťou na zís­ka­nie zákaz­ní­kov a komu­ni­ká­ciu s nimi sú sociálne siete. Ale post­núť jeden sta­tus na face­book, twit­ter, google+ a všade sle­do­vať reak­cie a šta­tis­tiky nie je práve efek­tívne. Buf­fer to rieši nasle­du­jú­cim spô­so­bom: vytvo­ríte si účet, nalin­ku­jete jed­not­livé stránky na sociál­nych sie­ťach a upda­tu­jete si ich všetky naraz. Výborné, nemys­líte? Navyše môžete sta­tusy nača­so­vať… Voľný víkend :)?

clicky logo

Clicky — real time ana­lýza webu

Ana­lýza webu je výbor­nou pomôc­kou pre weby. Väč­šina ľudí zakotví pri Google Ana­ly­tics, no iní sú otvo­rený novým mož­nos­tiam. Pre tých som sa do zoznamu roz­ho­dol pri­dať Clicky - apli­ká­ciu, ktorá vám zobrazí real time ana­lýzu vášho webu. Veľ­kým plu­som je, že všetky šta­tis­tiky sú aktu­ali­zo­vané real time, nie iba nie­ktoré. Môžete sle­do­vať všet­kých online uží­va­te­ľov, fil­tro­vať podľa akcie a zobra­ziť si ich tep­lotné mapy, čo môže výrazne pris­pieť k zlep­še­niu Vášho webu!

five logopulse logo15FiveTINY­pulse — tímová orga­ni­zá­cia, feed­back zamest­nan­cov

V roz­ras­ta­jú­cich sa fir­mách sa často stáva, že mana­žéri a vedúci tímov strá­cajú pre­hľad o tom ako sa ich zamest­nanci — kole­go­via v práci cítia, akým pre­káž­kam čelia a čo poslednú dobu doká­zali. Tu som sa stre­tol s dvoma rie­še­niami, podob­nými, nie­kde však predsa odliš­nými. 15Five TINY­pulse. Obe sa istým spô­so­bom zame­ria­vajú na zamest­na­necký feed­back za úče­lom zlep­še­nia atmo­sféry, avšak kým sa 15Five zame­riava na etre­nie času a kon­krétne otázky pre zamest­nan­cov, TINY­pulse ponúka ano­nymný feed­back.

cam logoCam­Card - networ­king

Zís­ka­va­nie nových kon­tak­tov a networ­king je dôle­ži­tou súčas­ťou života star­tu­pistu. Ak dostá­vate mnoho vizi­tiek a chcete si v nich udr­žať poria­dok je dobré pou­žiť naprí­klad apli­ká­ciu Cam­Card. Po odfo­tení vizitky Vám ju appka auto­ma­ticky rozo­zná, a z úda­jov pri­praví návrh na vytvo­re­nie kon­taktu. Všetky vizitky a kon­takty sa vám potom synch­ro­ni­zujú a sprí­stup­nia na ľubo­voľ­nom zaria­dení. K ulo­že­ným vizit­kám môžete potom pri­de­liť doku­menty atď… Apli­ká­cia výborne fun­guje hlavne s vizit­kami v anglic­kom jazyku. Pri vizit­kách kde pred údajmi neboli kate­gó­rie, alebo boli všetky v jed­nom riadku mala men­šie ťaž­kosti správne zara­diť údaj.

Pridať komentár (0)