6 nástro­jov, ktoré ti výrazne pomôžu s roz­bie­ha­ním vlast­ného biz­nisu

Jakub Jablonický / 6. júla 2016 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame ti zoznam šies­tich nástro­jov, ktoré ti pomôžu s dlhým zozna­mom prob­lé­mov a úloh, ktoré ťa čakajú na začiatku tvo­jej star­tu­po­vej cesty. Či už hľa­dáš jed­no­du­chý spô­sob mera­nia trak­cie alebo roz­ší­re­nia mediál­neho pokry­tia tvojho star­tupu, v tomto zozname si určite niečo náj­deš. Vybe­rali sme naj­zau­jí­ma­vej­šie nástroje z kolek­cie Launch Your Star­tup na Pro­duct Hunt.

  1. Gro­wth Tools

Pra­vi­delne aktu­ali­zo­vaná kolek­cia nástro­jov zame­ra­ných na rast tvojho star­tupu.

0-3Lwsg-iO9CBwz_mo

Ak hľa­dáš roz­siah­lejší balík nástro­jov, ktoré ti pomôžu s ras­tom, Gro­wth Tools je pre teba to pravé. Náj­deš tu všetko od pro­duk­tov na smart ana­lýzu až po opti­ma­li­zá­ciu con­tent mar­ke­tingu, a mnoho ďal­šieho.

V rámci jed­not­li­vých sek­cií môžeš fil­tro­vať mož­nosti podľa sub-kate­gó­rií. Naprí­klad, ak hľa­dáš CRO soft­vér s fun­kciou A/B tes­to­va­nia, môžeš zoznam nástro­jov zúžiť iba na tie, ktoré ti vyho­vujú. Aj keď momen­tálne nehľa­dáš nové nástroje, môžeš tu nájsť nové stra­té­gie rastu, nad kto­rými si pred­tým nepre­mýš­ľal.

  1. Submit.co

Zisti, kde zís­kať mediálne pokry­tie tvojho star­tupu.

1-tjkztOJZZGwuH6aaHksl4A

Pove­dzme si na rovinu: Zís­ka­va­nie mediál­neho pokry­tia tvojho star­tupu alebo nového pro­duktu nie je jed­no­du­ché. Našťas­tie exis­tuje zoznam mediál­nych por­tá­lov zame­ra­ných na tech­no­ló­gie, ktoré si môžeš zora­diť podľa počtu Twit­ter fol­lo­we­rov a Alexa ranku. Tento nástroj za teba neurobí všetku robotu (kon­takty na kon­krét­nych novi­ná­rov si vo väč­šine prí­pa­dov musíš nájsť sám), no určite ti to uľahčí vytvo­re­nie prvot­ného zoznamu por­tá­lov, ktoré ťa dokážu naj­lep­šie pre­zen­to­vať. Je to skvelý prvý krok pri tvorbe tvo­jej PR stra­té­gie.

  1. Maître

Vytvor virálnu čaka­ciu lis­tinu na tvoj pro­dukt za 60 sekúnd.

1-VKNFElkDeRBhjx7Vfn6rrA

Maître je super jed­no­du­chý, ale vysoko efek­tívny nástroj vytvo­rený na to, aby ti pomo­hol zvý­šiť zve­da­vosť a oča­ká­va­nia poten­ciál­nych zákaz­ní­kov počas uvá­dza­nia tvojho naj­nov­šieho pro­duktu alebo služby. Tento wid­get je v pod­state čaka­cia lis­tina so zabu­do­va­ným sys­té­mom odpo­rú­čaní, ktorú vytvo­ríš pri­bližne za minútu. Ak sa pri­hlá­sia aj ich kama­ráti, budúci zákaz­níci sú odme­ňo­vaní postu­pom vyš­šie v lis­tine. Určite sa oplatí skú­siť, ak sa chys­táš uviesť na trh nový pro­dukt, knihu alebo event.

  1. Good Email Copy

Emai­lové texty od skve­lých spo­loč­ností.

1-5Qn5vWutKK4t2lt5VJ9btw

Email je ešte stále jed­ným z naje­fek­tív­nej­ších spô­so­bov, ako vybu­do­vať a upú­tať kli­en­telu tvojho star­tupu. A písa­nie tex­tov mar­ke­tin­go­vých emai­lov je ešte stále jed­nou z najot­rav­nej­ších úloh. Ak nech­ceš úplne obja­vo­vať Ame­riku, vyskú­šaj Good Email Copy. Je to kolek­cia emai­lov spo­loč­ností ako Slack, Trello, Pin­te­rest, Base­camp, Ever­lane, Eventb­rite, Sho­pify a mno­hých ďal­ších. Môžeš ich zora­diť podľa tagov (napr. vitajte, ďaku­jeme, pozvánka, nové fun­kcie atď.), čo ti veľmi uľahčí vyhľa­dá­va­nie prí­kla­dov mai­lov, ktoré práve potre­bu­ješ.

  1. Sig­nup!

Dostá­vaj SMS, keď sa pou­ží­va­te­lia pri­hlá­sia na tvoj pro­dukt.

1-u0Pbe2WelySQ6ETBpX92uQ

Ak chceš hneď vedieť, keď sa nie­kto pri­hlási na tvoj pro­dukt, no nech­ceš sa celý deň poze­rať na šta­tis­tiky, Sig­nup! je pre teba skve­lou mož­nos­ťou. Kedy­koľ­vek sa nie­kto zare­gis­truje, budeš o tom okam­žite vedieť. Len si vytvor účet a vlož do svo­jej stránky kúsok javasc­riptu. Tento nástroj je najmä nápo­mocný, ak pra­cu­ješ na ved­ľaj­šom pro­jekte a nemô­žeš sa väč­šinu dňa sústre­diť na akvi­zí­ciu zákaz­ní­kov.

  1. Sales­ma­chine

Sle­duj zdra­vie svo­jich zákaz­ní­kov v reál­nom čase.

1-ATCmrTHHMGhu8jYeAUMy6A

Toto je nástroj po kto­rom každý pre­dajný tím vždy túžil. Zora­ďo­va­nie kon­tak­tov, roz­ho­do­va­nie komu zavo­lať a sle­do­va­nie uží­va­teľ­ských inte­rak­cií zabe­rajú nesku­točne veľa času. Sales­ma­chine ti pomôže zís­kať späť tento stra­tený čas tým, že ti povie na kto­rých zákaz­ní­kov sa zame­rať, vytvorí úlohy a pomo­cou noti­fi­ká­cií ťa infor­muje o zákaz­níc­kej akti­vite a zdraví.

Vďaka schop­nosti sle­do­vať zákaz­ní­kov v reál­nom čase môžeš pro­ak­tívne opti­ma­li­zo­vať kon­ver­ziu skú­šob­ných uží­va­te­ľov, upsel­ling a reduk­ciu zru­še­ných uží­va­te­ľov. Je to ako CRM na dro­gách, ktoré ti umožní strá­viť menej času sle­do­va­ním šta­tis­tík a plá­no­va­ním a viac času veno­va­ním sa tvo­jim zákaz­ní­kom.

zdroj: medium.com/ProductHunt, zdroj foto­gra­fií: medium.com/ProductHunt, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)