6 šia­lene úžas­ných tech pro­duk­tov z Kicks­tar­teru

Ľudovít Nastišin / 4. júna 2015 / Tech a inovácie

V tomto článku vám uká­žeme šesť pro­duk­tov z Kicks­tar­teru, ktoré momen­tálne pat­ria medzi tie naj­co­olo­vej­šie.

1. C.H.I.P., prvý počí­tač na svete za 9$

Posta­vené na prácu, zábavu a všetko medzi tým!” C.H.I.P. mini počí­tač má väč­šinu fun­kcií kla­sic­kého PC. Je posta­vený na doske o veľ­kosti kre­dit­nej karty. A cena 9$ je tak­tiež mini­ma­lis­tická. Tento malý zázrak má 1 GHz pro­ce­sor a 4 GB úlož­ného pries­toru.

2.Miito, ele­gantná palička na ohrev teku­tín

Tra­dičné kan­vice po väč­šine naozaj plyt­vajú vodou a ener­giou. Miito je udr­ža­teľná výhrevná palička, ktorá nemrhá zdrojmi a prácu urobí svoj­ským štý­lom. Na pre­va­re­nie vody stačí jed­no­du­cho pono­riť tenučké Miito do misky alebo pohára, ktorý však nesmie byť kovový a polo­žiť ho na plat­formu, ktorá pri­chá­dza s palič­kou a asi o 60 sekúnd máte vodu v bode varu. Môžete ním zohriať aj polievky, mlieko či latté, ktoré ste chceli vypiť celé ráno a teraz je stu­dené. Pred objed­návka za 86$.

3.Phree, chytré pero digi­ta­li­zu­júce vaše dood­les

Phree je navr­hnutý tak, aby vás odbre­me­nil od zdĺha­vých úloh tým, že umožní vašim ťahom digi­ta­li­zo­vať sa priamo vo vašom smart­fóne či tab­lete ihneď počas toho, ako píšete na aký­koľ­vek povrch. Využíva 3D trac­king a blu­e­to­oth ako digi­tálny atra­ment. Môžete tak napí­sať email bez toho, aby ste pou­žili svoj tele­fón. Je kom­pa­ti­bilný s apli­ká­ciami ako Mic­ro­soft Office, Ever­note, Viber a pod. Jeho cena v pred objed­návke sa pohy­buje okolo 170$.

4.Bruno, chytrý odpad­kový kôš

Bruno nie je len tak nejaký odpad­kový kôš. Robustné obdĺž­ni­kové zaria­de­nie vás sprá­vou upo­zorní, že treba vyniesť smeti, že potre­bu­jete viac odpad­ko­vých sáč­kov a váku­ovo zadr­žiava zápach. Je pre­pl­nený sen­zormi, baté­riou, vyme­ni­teľ­ným fil­trom a hladko pra­cuje s prí­buz­nou apli­ká­ciou. Pre­dob­jed­nať si ho môžete za 159$.

5.Wake, zobú­dzajte sa s budí­kom vďaka vášmu vlast­nému východu slnka

S Wake na vašom strope sa zobu­díte pomaly, hladko a nežne. A to všetko vďaka simu­lo­va­nému východu slnka. Postupne na vás púšťa ultra­zvu­kové vlny a namieri na vás lúč LED sve­tiel. Wake sa auto­ma­ticky natočí vašim sme­rom a sám sa vypne, keď sa posta­víte z postele. Pred objed­návka za 249$.

6.Makey Makey GO, obvo­dová doska, ktorá zmení na touch­pad asi hocičo

Táto chytrá USB obvo­dová doska s prí­dav­nými úchytmi pre­mení bežné objekty na touch­pad zaria­de­nia, ktoré sa okam­žite napoja na inter­net. Makey Makey GO fun­guje dokonca aj s banánmi, koláčmi, želé,.… len si vyberte. Môžete ich pou­žiť naprí­klad ako sel­fie-stick but­ton, hra­cie klá­vesy, či herné kon­zoly. Tento netra­dičný, ale zábavný pro­dukt si môžete pred objed­nať za 19$.

Zdroj: entrepreneur.com, Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)