6 slo­ven­ských star­tu­pov, kto­ré majú našliap­nu­té k obrov­ské­mu úspe­chu

Martin Bohunický / 8. apríla 2016 / Startupy

Slo­ven­sko je stá­le z čas­ti pre­hlia­da­né sve­to­vý­mi inves­tor­mi, napriek tomu je tu hneď nie­koľ­ko skve­lých star­tu­pov, kto­ré sa opla­tí sle­do­vať.

Čes­ký angel inves­tor Pavel Čur­da, kto­rý sa “pre­slá­vil” svo­ji­mi sexu­ál­ny­mi návrh­mi účast­níč­kam jed­nej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cie, dal doko­py zoznam 6 star­tu­pov, kto­rým by mal veno­vať pozor­nosť nie­len star­tu­po­vý nad­še­nec.

Tu sú:

  • Expo­nea

maxresdefault

foto: youtube.com

Expo­nea vyvi­nu­la špič­ko­vý mar­ke­tin­go­vý a ana­ly­tic­ký nástroj, kto­rý bol pôvod­ne šitý na mie­ru slo­ven­skej Pixel Fede­ra­ti­on. Keď­že sa mimo­riad­ne osved­čil, dnes má spo­loč­nosť veľ­kých kli­en­tov po celom sve­te a má ambí­ciu stať sa celo­sve­to­vým štan­dar­dom.

Medzi kli­en­tov Expo­nea pat­ria také spo­loč­nos­ti, ako Deli­ve­ry­He­ro, Sygic či Sky­pic­ker. Expo­nea má základ­ňu v Bra­ti­sla­ve, no vďa­ka súčas­nej inves­tí­cií sa môže roz­ší­riť aj do zahra­ni­čia a má tiež v plá­ne pri­lá­kať do tímu špe­cia­lis­tov, kto­rí v minu­los­ti pra­co­va­li pre spo­loč­nos­ti ako Face­bo­ok, či Goog­le.

  • Pho­to­neo

20151006_102556

foto: photoneo.com

Spo­loč­nosť, kto­rá vyvi­nu­la jedi­neč­nú paten­to­va­nú 3D metó­du sní­ma­nia objek­tov, vďa­ka kto­rej je fir­ma schop­ná vyrá­bať 3D kame­ry s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­los­ti až do 60 sním­kov za sekun­du. Také­to vyso­ké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kame­re umož­ňu­je Pho­to­neo imple­men­to­vať svo­ju revo­luč­nú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nos­ti, kto­rá pro­du­ku­je ale­bo skla­dá výrob­ky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

  • Vec­ta­ry

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

foto: vec­ta­ry

Onli­ne 3D mode­lo­va­cí nástroj, kto­rý bol navr­hnu­tý, aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­for­ma je rov­na­ko dob­rá ako samot­ný nástroj, VEC­TA­RY umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizaj­ny a to rov­no v pre­hlia­da­či. Model je potom auto­ma­tic­ky ulo­že­ný do clou­du, ľah­ko sa zdie­ľa a je prí­stup­ný. Žiad­na inšta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia či exter­né zaria­de­nia nie sú potreb­né.

  • Decent

image_1448566963

foto: decent

DECENT fun­gu­je na prin­cí­pe pria­me­ho zdie­la­nia od auto­ra k uží­va­te­ľo­vi, bez zása­hu akej­koľ­vek tre­tej stra­ny, redak­cie ale­bo štát­nej orga­ni­zá­cie. Hlav­ným cie­ľom je revo­lú­cia digi­tál­ne­ho sve­ta a pod­po­ra slo­bo­dy slo­va. Dnes dochá­dza k neus­tá­le­mu poru­šo­va­niu základ­ných ľud­ských práv. DECENT má rie­še­nie, kto­ré to môže zme­niť. Ak vylú­či­me tre­tie stra­ny z pub­li­ko­va­nia, dis­tri­bú­ciu dát zlac­ní­me a zjed­no­du­ší­me, zjed­no­du­ší sa celý pro­ces pub­li­ká­cie aj pre auto­ra a kon­zu­má­cie, či náku­pu pre spot­re­bi­te­ľa.

  • Meet ‘n’ Learn

team_meetnlearn_1_2

foto: Meet ‘n’ Learn

Meet ‘n’ Learn je onli­ne trh spá­ja­jú­ci jed­no­du­chým a pria­teľ­ským spô­so­bom prí­pad­ných štu­den­tov a uči­te­ľov. Táto plat­for­ma pomá­ha túto­rom a uči­te­ľom spo­jiť sa s ich poten­ciál­ny­mi kli­en­ta­mi jed­no­du­cho, tým, že slú­ži ako mar­ke­tin­go­vý kanál pre uči­te­ľov, aby si budo­va­li a pro­pa­go­va­li svo­je reno­mé. Slú­ži záro­veň ako nástroj na ove­ro­va­nie uči­teľ­ských pro­fi­lov.

Aktu­ál­ne môžu ten­to uni­kát­ny spô­sob vyhľa­dá­va­nia dou­čo­va­nia využí­vať záu­jem­co­via v šty­roch kra­ji­nách – v Nemec­ku, Rakús­ku, v sused­nej Čes­kej repub­li­ke a na Slo­ven­sku.

  • Repre­sent

Represent-940x614

foto: Repre­sent

Služ­ba Repre­sent umož­ňu­je vytvá­rať kam­pa­ne na pre­daj tova­ru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tív­ne úče­ly, ako aj pre osob­ný zisk. Celý pro­ces od výro­by po odo­sla­nie tova­ru pre­bie­ha auto­ma­tic­ky a nemá­te tak sta­rosť o objed­náv­ky, výro­bu či zákaz­níc­ku pod­po­ru. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom Represent.com je aj mla­dý Slo­vák Andrej Pan­čík, tiež sto­ja­ci za pro­jek­tom Pri­zeo. Ten spo­loč­nosť Repre­sent vo feb­ru­ári toho­to roka pre­dal za 100 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: eu-startups.com + autor, titul­ná foto: FB/ Andrej Kis­ka

Pridať komentár (0)