6 slo­ven­ských star­tu­pov, ktoré majú našliap­nuté k obrov­skému úspe­chu

Martin Bohunický / 8. apríla 2016 / Startupy

Slo­ven­sko je stále z časti pre­hlia­dané sve­to­vými inves­tormi, napriek tomu je tu hneď nie­koľko skve­lých star­tu­pov, ktoré sa oplatí sle­do­vať.

Český angel inves­tor Pavel Čurda, ktorý sa “pre­slá­vil” svo­jimi sexu­ál­nymi návrhmi účast­níč­kam jed­nej star­tu­po­vej kon­fe­ren­cie, dal dokopy zoznam 6 star­tu­pov, kto­rým by mal veno­vať pozor­nosť nie­len star­tu­pový nad­še­nec.

Tu sú:

  • Expo­nea

maxresdefault

foto: youtube.com

Expo­nea vyvi­nula špič­kový mar­ke­tin­gový a ana­ly­tický nástroj, ktorý bol pôvodne šitý na mieru slo­ven­skej Pixel Fede­ra­tion. Keďže sa mimo­riadne osved­čil, dnes má spo­loč­nosť veľ­kých kli­en­tov po celom svete a má ambí­ciu stať sa celo­sve­to­vým štan­dar­dom.

Medzi kli­en­tov Expo­nea pat­ria také spo­loč­nosti, ako Deli­ve­ry­Hero, Sygic či Sky­pic­ker. Expo­nea má základňu v Bra­ti­slave, no vďaka súčas­nej inves­tí­cií sa môže roz­ší­riť aj do zahra­ni­čia a má tiež v pláne pri­lá­kať do tímu špe­cia­lis­tov, ktorí v minu­losti pra­co­vali pre spo­loč­nosti ako Face­book, či Google.

  • Pho­to­neo

20151006_102556

foto: photoneo.com

Spo­loč­nosť, ktorá vyvi­nula jedi­nečnú paten­to­vanú 3D metódu sní­ma­nia objek­tov, vďaka kto­rej je firma schopná vyrá­bať 3D kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­losti až do 60 sním­kov za sekundu. Takéto vysoké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kamere umož­ňuje Pho­to­neo imple­men­to­vať svoju revo­lučnú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nosti, ktorá pro­du­kuje alebo skladá výrobky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

  • Vec­tary

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

foto: vec­tary

Online 3D mode­lo­vací nástroj, ktorý bol navr­hnutý, aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­forma je rov­nako dobrá ako samotný nástroj, VEC­TARY umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizajny a to rovno v pre­hlia­dači. Model je potom auto­ma­ticky ulo­žený do cloudu, ľahko sa zdieľa a je prí­stupný. Žiadna inšta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia či externé zaria­de­nia nie sú potrebné.

  • Decent

image_1448566963

foto: decent

DECENT fun­guje na prin­cípe pria­meho zdie­la­nia od autora k uží­va­te­ľovi, bez zásahu akej­koľ­vek tre­tej strany, redak­cie alebo štát­nej orga­ni­zá­cie. Hlav­ným cie­ľom je revo­lú­cia digi­tál­neho sveta a pod­pora slo­body slova. Dnes dochá­dza k neus­tá­lemu poru­šo­va­niu základ­ných ľud­ských práv. DECENT má rie­še­nie, ktoré to môže zme­niť. Ak vylú­čime tre­tie strany z pub­li­ko­va­nia, dis­tri­bú­ciu dát zlac­níme a zjed­no­du­šíme, zjed­no­duší sa celý pro­ces pub­li­ká­cie aj pre autora a kon­zu­má­cie, či nákupu pre spot­re­bi­teľa.

  • Meet ‘n’ Learn

team_meetnlearn_1_2

foto: Meet ‘n’ Learn

Meet ‘n’ Learn je online trh spá­ja­júci jed­no­du­chým a pria­teľ­ským spô­so­bom prí­pad­ných štu­den­tov a uči­te­ľov. Táto plat­forma pomáha túto­rom a uči­te­ľom spo­jiť sa s ich poten­ciál­nymi kli­en­tami jed­no­du­cho, tým, že slúži ako mar­ke­tin­gový kanál pre uči­te­ľov, aby si budo­vali a pro­pa­go­vali svoje renomé. Slúži záro­veň ako nástroj na ove­ro­va­nie uči­teľ­ských pro­fi­lov.

Aktu­álne môžu tento uni­kátny spô­sob vyhľa­dá­va­nia dou­čo­va­nia využí­vať záu­jem­co­via v šty­roch kra­ji­nách – v Nemecku, Rakúsku, v sused­nej Čes­kej repub­like a na Slo­ven­sku.

  • Repre­sent

Represent-940x614

foto: Repre­sent

Služba Repre­sent umož­ňuje vytvá­rať kam­pane na pre­daj tovaru s vlast­ným desig­nom a zaro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely, ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od výroby po odo­sla­nie tovaru pre­bieha auto­ma­ticky a nemáte tak sta­rosť o objed­návky, výrobu či zákaz­nícku pod­poru. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom Represent.com je aj mladý Slo­vák Andrej Pan­čík, tiež sto­jaci za pro­jek­tom Pri­zeo. Ten spo­loč­nosť Repre­sent vo feb­ru­ári tohoto roka pre­dal za 100 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: eu-startups.com + autor, titulná foto: FB/ Andrej Kiska

Pridať komentár (0)