6 slovenských značiek, ktoré dali zbohom plastovým obalom pre svoje produkty

Veronika Bartošová / 6. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • O zero waste po­ili­tike a nut­nosti re­cyk­lá­cie sa te­raz ho­vorí čo­raz viac
  • Tejto myš­lienke sa po­maly pris­pô­so­bujú aj via­ceré značky a te­raz ne­ho­vo­ríme len o tých za­hra­nič­ných
  • Po­stupne sa čo­raz viac za­pá­jajú aj slo­ven­ské značky. Väč­šina z nich, už pri na­vrho­vaní oba­lov, pre­mýšľa nad tým, že chcú aby z neho bol čo naj­menší od­pad
  • Prí­padne vy­uží­vajú eko­lo­gické, roz­lo­ži­teľné obaly. Možno si ani ne­tu­šil, ale aj tieto značky, ktoré máš možno ty sám doma a majú eko­lo­gický obal
zdroj: Facebook Ecoheart
  • O zero waste po­ili­tike a nut­nosti re­cyk­lá­cie sa te­raz ho­vorí čo­raz viac
  • Tejto myš­lienke sa po­maly pris­pô­so­bujú aj via­ceré značky a te­raz ne­ho­vo­ríme len o tých za­hra­nič­ných
  • Po­stupne sa čo­raz viac za­pá­jajú aj slo­ven­ské značky. Väč­šina z nich, už pri na­vrho­vaní oba­lov, pre­mýšľa nad tým, že chcú aby z neho bol čo naj­menší od­pad
  • Prí­padne vy­uží­vajú eko­lo­gické, roz­lo­ži­teľné obaly. Možno si ani ne­tu­šil, ale aj tieto značky, ktoré máš možno ty sám doma a majú eko­lo­gický obal

Po­nio

Po­nio je značka ručne vy­rá­ba­nej, prí­rod­nej koz­me­tiky, ktorá po­chá­dza zo Slo­ven­ska. Ich obaly na­vrho­valo štú­dio Per­ga­men. Obaly sú buď hli­ní­kové ple­chovky, ktoré slú­žia skvele pri pre­ná­šaní a dajú sa opa­ko­vane po­u­žiť alebo z re­cyk­lo­va­ného pa­piera.

Il­li­mité Cof­fee Ro­as­ters

Slo­ven­ská pra­žia­reň kávy, ktorá je pre­slá­vená svo­jím per­fekt­ným prí­stu­pom. Keďže majú radi mi­ni­ma­liz­mus a dbajú na našu ma­tičku Zem, aj ich obaly sú vy­tvo­rené z re­cyk­lo­va­ného pa­piera.

Her­bert Si­rupy

Ob­ľú­bená slo­ven­ská značka poc­ti­vých si­ru­pov. Sk­le­ne­nými fľaš­kami dá­vajú eko­ló­gií ze­lenú. A ak za­tú­žiš po dar­če­ko­vom ba­lení, po­dajú ti si­rupy ulo­žené v kar­tó­no­vej kra­bičke a pa­pie­ro­vej eko taške.

Eco­he­art

Sú eko­lo­gické zubné kefky, ktoré do­sta­neš v sk­le­nej tube, kto­rej sa dá ľahko nájsť vy­uži­tie. Telo kefky je ru­čen vy­pra­co­vané zo 100% bam­busu.

Musk

Prí­rodné mydlá vy­rá­bané na Slo­ven­sku. Kla­sic­kou me­tó­dou za stu­dena. Sa­moz­rejme ba­lené v re­cyk­lo­va­nom pa­pieri.

Lyra Cho­co­late

Čo­ko­láda, ktorá sa vy­rába na Slo­ven­sku. Rov­nako ako jej pred­chod­co­via je za­ba­lená v re­cyk­lo­va­ných pa­pie­roch a kar­tó­no­vych dó­zach.

Pridať komentár (0)