7 malič­kos­tí, kto­ré ťa dobi­jú ener­gi­ou kedy­koľ­vek v prie­be­hu dňa

Henrieta Balázsová / 17. apríla 2017 / Lifehacking

Nie vždy má člo­vek ener­giu a dob­rú nála­du aj na roz­dá­va­nie. Nie­ke­dy jed­no­du­cho sú dni, kedy cítiš, že by si nie­čím potre­bo­val nakop­núť. Ako zdroj novej ener­gie a dob­rej nála­dy ti poslú­ži tých­to 7 vecí. Nie­kto­ré ti zabe­rú viac, iné menej času, no budeš sa po nich cítiť skve­le.

#1: Prí­ro­da

Mno­hé výsku­my doká­za­li, že aj krát­ka pre­chádz­ka v prí­ro­de doká­že člo­ve­ku zlep­šiť nála­du a naštar­to­vať jeho tvo­ri­vú nála­du. Ak máš viac času a dopra­ješ si v prí­ro­de dlh­ší pobyt, poďa­ku­je sa ti aj tvo­je zdra­vie.

#2: Dob­rý sku­tok

Urob neja­ký dob­rý sku­tok, aký­koľ­vek. Zaplať v dri­ve-in kávu nie­ko­mu za sebou, pod­por nie­kto­rý z útul­kov, ale­bo sa ponúk­ni star­šej suse­de, že jej nakú­piš. Nie­ko­mu pomô­žeš a ty sa budeš cítiť naozaj skve­le.

#3: Odpo­či­nok

Člo­vek nie je stroj a tvo­ja myseľ potre­bu­je po men­tál­ne nároč­nej prá­ci aj oddych. Ak cítiš, že tvo­ja ener­gia je na bode mra­zu, neplyt­vaj časom a nesnaž sa nie­čo robiť nasi­lu. Rad­šej si dopraj aspoň na pol dňa úpl­ny oddych a potom v prá­ci pokra­čuj.

#4: Smiech

Áno, také jed­no­du­ché. Nie nadar­mo sa hovo­rí, že naj­lep­ším lie­kom na všet­ko je smiech. Čo ťa doká­že rozo­smiať naj­viac? Neja­ká komé­dia, ale­bo pose­de­nie s nie­kto­rým z tvo­jich bláz­ni­vých kama­rá­tov? Nech je to čokoľ­vek, dopraj si to.

Zdroj: pexels.com

#5: Dýcha­nie

Ak prá­ve nemáš dosta­tok času na žiad­nu z meno­va­ných akti­vít, náj­di si aspoň 5 minút na naje­ké jed­no­du­ché dycho­vé cvi­če­nie. Na inter­ne­te ich náj­deš naozaj veľ­ké množ­stvo, sta­čí si len nájsť to, kto­ré ti bude vyho­vo­vať naj­viac.

#6: Cvi­če­nie

Je málo čin­nos­tí, pri kto­rých si psy­chi­ka oddých­ne tak, ako pri poriad­ne vyčer­pá­va­jú­com fyzic­kom cvi­če­ní. Ak ťa nie­čo naozaj trá­pi, „nechaj dušu“ v posil­ňov­ni ale­bo si poriad­ne zabe­haj. Tvo­ja hla­va sa úpl­ne pre­čis­tí a rie­še­nie tvoj­ho prob­lé­mu ti mož­no napad­ne úpl­ne neča­ka­ne.

#7: Pozi­tív­ni ľudia

Ak budeš neus­tá­le obklo­pe­ný ľuď­mi, kto­rí sa stá­le na nie­čo ale­bo na nie­ko­ho sťa­žu­jú a rie­šia si tým kom­ple­xy z vlast­né­ho neús­pe­chu, ško­díš tým len sám sebe. Rad­šej sa obklop ľuď­mi, kto­rí sú nala­de­ní na rov­na­kej vlno­vej dĺž­ke a majú ťa čím inšpi­ro­vať.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)