7 otá­zok, ktoré sa vás na 99,999% spýta každý inves­tor

Marek Didák - HYPE / 11. máj 2015 / Tools a produktivita

Chys­táte sa na pitch pred inves­to­rom? Pozrite si týchto 7 otá­zok, aby ste nemu­seli potom len nadá­vať (po slo­ven­sky pit­cho­vať), že ste sa neprip­ra­vili dôklad­nej­šie.

1. Exis­tuje potreba, ktorú váš pro­dukt rieši? Viete to na 100%?

Táto otázka má dva dôvody:
Prvý — zis­tiť, či exis­tuje na trhu potreba, ktorú váš pro­dukt rieši :)
Druhý — zis­tiť, ako ste si spl­nili domácu úlohu a spra­vili pries­kum trhu.
Z tohto dôvodu je odpo­veď “áno, po našom pro­dukte je obrov­ská potreba” abso­lútne nedos­ta­točná. Kaž­dého roz­um­ného inves­tora totiž zau­jí­majú čísla. Pri­pravte sa lep­šie ako len teore­ticky. Zis­tite si, koľko ľudí vyhľa­dáva otázky, ktoré váš pro­dukt rieši. Pozrite si šta­tis­tiky a ana­lýzy, koľko ľudí má daný prob­lém. Naozaj na trhu ešte neexis­tuje rie­še­nie?

2. Prečo práve váš pro­dukt? Kde je magic? 

Poznáte svoju kon­ku­ren­ciu? Prečo by sa mal člo­vek roz­hod­núť práve pre váš pro­dukt a nie kon­ku­renčný? Kopí­ro­vať nestačí, treba prísť s ťahá­kom, ktorý dostane kaž­dého do kolien. Hlavne inves­to­rov…

3. Kto je váš tím?

Pro­dukt je síce super, ale nie je to len o ňom. Inves­tor dáva svoje peniaze tímu. A čím lepší tím, tým ľah­šie zís­kate inves­tí­ciu. Nie­kedy totiž aj prie­merný pro­dukt pre­razí vďaka per­fekt­nému tímu a, naopak, aj per­fektný pro­dukt zakape kvôli sla­bému tímu. Zostavte preto nie dobrý, ale all-star tím, ktorý očarí nie len inves­tora, ale celý trh.

4. Ako vyzerá váš bežný zákaz­ník?

Viete vôbec, kto bude váš pro­dukt pou­ží­vať? Zostavte si per­sóny (po anglicky buyer/audience per­so­nas). Sú to vaši prie­merní zákaz­níci, kto­rým dáte tváre. Pri ich zosta­vo­vaní si musíte zis­tiť ich vek, naj­čas­tej­šie otázky, kde čer­pajú inšpi­rá­ciu, kde sa stre­tá­vajú a pod. Toto vám okrem iného výrazne pomôže aj v mar­ke­tingu. Budete presne vedieť ku komu hovo­ríte, čo vám zjed­no­duší vymýš­ľa­nie con­tentu, ako aj roz­hod­nu­tie, kde con­tent pro­mo­vať. Neviete ako si takéto per­sóny vytvo­riť? Tu náj­dete návod, ako zosta­viť také per­sóny.

5. Koľko potre­bu­jete, na čo to potre­bu­jete a kedy príde break-even point?

Nebu­deme si kla­mať, inves­tora zau­jí­majú peniaze. Nezain­ves­tuje do vášho pro­jektu len preto, lebo vám chce pomôcť. Preto si dôkladne pre­po­čí­tajte všetky náklady, náj­dite spô­sob mone­ti­zá­cie a dajte pre­d­ik­ciu, kedy si pro­jekt na seba začne zará­bať sám. Čísla sú to naj­pod­stat­nej­šie, čo inves­to­rov zau­jíma. Pri pro­cese výpočtu nákla­dov a poten­ciál­nych výno­sov aspoň sami zis­títe, ako dôkladne máte pro­jekt pre­mys­lený.

6. Aký exit plá­nu­jete?

Opäť otázka na peniaze. Tento krát inves­tora zau­jíma, kedy a ako sa mu jeho peniaze vrá­tia. Plá­nu­jete svoj biz­nis pre­dať? Kedy? Ako? Komu? Toto všetko sú otázky, ktoré s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou dosta­nete. Pri­pravte sa, aby ste neos­tali zasko­čení.

7. Prečo práve ja? 

Bonu­sová otázka, ktorú vám nemusí dať každý inves­tor, ale je dobré pri­pra­viť sa na ňu. V opač­nom prí­pade sa vám môže stať, že osta­nete len nemo lapať po dychu. Inves­tora totiž zau­jíma, koľko ste si toho o ňom zis­tili pred tým, ako ste ho požia­dali, aby vám veno­val svoj čas. Odpo­vede typu “lebo ste naj­lepší inves­tor, veľmi si vás vážim” a podobné bulls­hity neza­be­rajú. Zis­tite si dôkladne, do akých pro­jek­tov inves­tuje a ako ten váš zapadá do jeho port­fó­lia. Ak túto otázku usto­jíte, máte cel­kom slušné očko.

Týchto 7 otá­zok je samoz­rejme len základ, inves­tora bude zau­jí­mať kopec ďal­ších detai­lov týka­jú­cich sa vášho pro­jektu. Ide vám koniec kon­cov dať svoje peniaze.
Potre­bu­jete ich pomôcť zod­po­ve­dať? Chcete pri­pra­viť pitch, pries­kum trhu či naplá­no­vať mar­ke­tin­govú kam­paň? Ozvite sa nám a poke­cáme o tom pri šálke kávy.

zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)