8 dôvo­dov, prečo vám PPC kam­pane nepri­ná­šajú kon­ver­zie

Visibility: Michal Holaň / 11. jún 2014 / Tools a produktivita

PPC reklamy sú schopné pri­vá­dzať rele­vant­ných náv­štev­ní­kov na vaše stránky tak­mer okam­žite. Stačí vytvo­riť web, zacie­liť naň PPC reklamy a môžeme sa tešiť z nových náv­štev­ní­kov. Je to však to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo chceme dosiah­nuť? Čo ak náv­štev­ník na vašej stránke nenájde to, čo naozaj hľa­dal alebo nena­kúpi z iných dôvo­dov?

Vy budete pla­tiť za klik­nu­tia, náv­štev­nosť bude vysoká, ale nič z toho. Zákaz­ník nena­kúpi, neza­re­gis­truje sa, neza­volá a možno sa už nikdy nevráti. Jed­no­du­cho neurobí žia­den krok, ktorý oča­ká­vate.

Pred­po­kla­dajme teda, že PPC kam­pane sú nasta­vené správne, ale aj napriek tomu nepri­chá­dzajú želané kon­ver­zie. V čom môže byť prob­lém?

1. Nesprávna štruk­túra kate­gó­rií

Pro­dukty v e-sho­poch by mali byť čo najp­res­nej­šie zara­dené do kate­gó­rií. Naprí­klad pri e-shope s oble­če­ním nestačí vytvo­riť iba kate­gó­riu „oble­če­nie“ a tam mať pokope tričká, rifle aj tep­láky. Sú na to dva dôvody. Prvý je lep­šia pre­hľad­nosť pre samot­ného zákaz­níka a teda men­šia šanca, že opustí stránku.

Dru­hým dôvo­dom je rele­vat­nej­šie cie­le­nie PPC reklám. Vďaka tomu môžeme vytvá­rať reklamy zacie­lené naprí­klad na tričká a posie­lať ľudí do správ­nych kate­gó­rií. Zvýši sa vďaka tomu aj vaše Quality Score, pre­tože vyhľa­dá­vaný výraz bude ladiť s rekla­mou, aj s cie­ľo­vou strán­kou. Výsled­kom bude niž­šia cena za pre­klik.

2. Nesprávny alebo chý­ba­júci popis pro­duktu 

Ak pre­dá­vate naprí­klad koženú bundu hne­dej farby na gom­bíky s kožu­ši­no­vým lim­com, nestačí pri­dať len jej obrá­zok. Je potrebné k pro­duktu dať aj čo najp­res­nejší popis, ktorý odpo­vie na všetky možné zákaz­ní­kove otázky. Vy možno viete, čo pre­dá­vate a zdá sa vám zby­točné o tom písať. Váš zákaz­ník ale nemá mož­nosť si bundu obzrieť, vyskú­šať alebo ohma­tať mate­riál. Vie len to, čo mu pre­zra­díte.

Kva­litný obsah je dobrý pre SEO, ale pomôže Vám aj pri PPC reklame. Opäť to súvisí s Quality Score a s rele­van­ciou reklám. Ak nemáte čas alebo kapa­city na tvorbu obsahu, zapojte copy­wri­tera, ktorý Vám bude vytvá­rať popisy a titulky pro­duk­tov.

3. Zlo­žitý nákupný pro­ces

Čím viac zákaz­ní­kom ich nákup skom­pli­ku­jete, tým viac z nich to vzdá na pol­ceste. Dali ste pár ľuďom otes­to­vať nákup na vašom webe? Koľko im to trvalo? Vedeli to bez toho, aby na webe blú­dili päť minút? Ak neviete, ako by mal vyze­rať jed­no­du­chý a pou­ži­teľný e-shop, inšpi­rujte sa úspeš­nou kon­ku­ren­ciou. Verte, že oni tento aspekt rie­šia a majú ho nasta­vený čo naje­fek­tív­nej­šie.

Vo vašom obchode by mali byť jasne vidi­teľné „call to action“ prvky ako naprí­klad „vlo­žiť do košíka“, „košík“, „objed­nať “ a podobne. Nákupny košík by mal byť na stránke ľahko iden­ti­fi­ko­va­teľný a cel­kový nákupný pro­ces čo naj­jed­no­duchší.

4. Rých­losť stránky 

Ja osobne pat­rím medzi tých menej trpez­li­vých a ak sa stránka načí­tava pri kaž­dom pre­kliku 10 sekúnd, tak ju opúš­ťam a idem ku kon­ku­ren­cii alebo hodím note­book o zem a už sa nikdy nevrá­tim. A takých, ako ja, je mnoho.

5. Dôve­ry­hod­nosť stránky

Ak si má zákaz­ník u vás niečo kúpiť, musí vám najprv veriť. Dôve­ry­hod­nosť stránky súvisí s dizaj­nom a infor­má­ciami na webe. Na zákaz­níka nepô­sobí dobre, ak je e-shop zbú­chaný na kolene a pôsobí lacno či ama­tér­sky. Na stránke by mali byť jasné obchodné pod­mienky, údaje o firme a kon­takty na firmu.

6. Platba a doprava

Dovoľte svo­jim zákaz­ní­kom zapla­tiť online, pre­vo­dom alebo na dobierku. Infor­mujte ich, do kedy môžu tovar oča­ká­vať. Ak môžete, poskyt­nite dopravu zdarma pri nákupe nad určitú hod­notu. Mnoho zákaz­ní­kov odradí vysoké poš­tovné a to aj napriek tomu, že máte pomerne nízke ceny. Nie­kto­rých môže odra­diť dlhá doda­cia lehota.

Vždy je však dobré uvá­dzať prav­divé infor­má­cie a nesľu­bo­vať doru­če­nie do 24 hodín, ak to neviete spl­niť. Bolo by to kon­tra­pro­duk­tívne a zákaz­ník by sa so zlou skú­se­nos­ťou mohol pode­liť na rôz­nych fórach alebo pri hod­no­tení e-shopu v ceno­vých porov­ná­va­čoch.

7. Pro­dukt 

Sú prí­pady, kedy pre­daju nepo­môže ani tá naj­lep­šie spra­vo­vaná PPC kam­paň. Ak pre­dá­vate niečo, čo sa pre­dáva ťažko, tak je len malá šanca, že vaše PPC kam­pane budú dosa­ho­vať pozi­tívne výsledky. V tomto prí­pade sa treba zamys­lieť, či nie je na čase zme­niť sor­ti­ment.

8. Cena

Kým zákaz­ník nakúpi, pozrie si zopár ďal­ších podob­ných strá­nok, pop­rí­pade nejaké fóra alebo odborné články. Jed­no­du­cho porov­náva, porov­náva a opäť porov­náva. Okrem iného samoz­rejme aj cenu.

Ak máte podobný sor­ti­ment ako iné e-shopy, ale cenovo ste značne drahší, miera kon­ver­zie bude zrejme niž­šia. Pri mier­nych ceno­vých roz­die­loch môžu zavá­žiť služby navyše ako doprava zdarma, odo­sla­nie do 24 hod, pre­dĺžená záruka a podobne.

S týmito ôsmymi prob­lé­mami sa stre­tá­vam ako PPC-čkár pri kam­pa­niach naj­čas­tej­šie. Väč­ši­nou stačí iba pár drob­ných zmien a počet kon­ver­zií ras­tie a cena za kon­ver­ziu klesá.

Ak máte daľ­šie postrehy, budeme radi ak sa s nimi pode­líte v komen­tá­roch.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)