8 úspeš­ných žien zo sveta tech­no­ló­gií

Lýdia Repová / 26. mája 2016 / Business

Sú úspešné a sú krásne. Pri­ná­šame ti zoznam žien, ktoré sa roz­hodne nestra­tili ani vo svete tech­no­ló­gií.

Už dávno neplatí, že ženy par­tia len za spo­rák. Úspeš­nou ženou sa môže stať každá z nás. Za všet­kým je tvrdá práca, odhod­la­nie, ale aj dávka odvahy. Tu sú najvp­lyv­nej­šie ženy roku 2016 podľa ELLE.

Mar­cela Sapone

Spo­lu­za­kla­da­teľka spo­loč­nosti Hello Alf­red

foto: cdn.alleywatch.com

Počas štú­dií na Har­ward Bus­si­ness School sa mladá Mar­cela zapo­jila do 5 dňo­vého pro­jektu, kde tes­to­vala rôzne biz­nis nápady. Tu sa zro­dila aj prvá myš­lienka zalo­že­nia spo­loč­nosti. So svo­jou spo­lu­žiač­kou Jes­si­cou Beck sa zamýš­ľali, ako by si po dlhom dni uľah­čili sta­rosti s upra­to­va­ním a rie­še­ním všet­kých povin­ností okolo domác­nosti. Tak vzni­kol Hello Alf­red.
Hello Alf­red, spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2013, sa zaoberá domá­cim ser­vi­som. V pod­state sa postará o všetky domáce povin­nosti, zatiaľ, čo ty pra­cu­ješ. Ponúka všetko od upra­to­va­nia, trie­de­nia pošty, nákupu cez pra­nie a žeh­le­nie až po kraj­čír­ske služby.

Zo začiatku sa spo­loč­nosť nachá­dzala len v Bos­tone, no postupne pre­šla aj do New Yorku a plá­nuje expan­do­vať ďalej. V roku 2014 zís­kala oce­ne­nie TechC­runch Dis­rupt SF.

Whit­ney Wolfe

Zakla­da­teľka Bum­ble

attachment-1

foto: timedotcom.files.wordpress.com

Už keď nav­šte­vo­vala Sout­hern Met­ho­dists Uni­ver­sity v Dal­lase sa Whit­ney zapá­jala do rôz­nych pro­jek­tov. Vo svo­jich 22 rokoch spolu s ďal­šími zalo­žila Tin­der.
Po tom, ako odišla z tejto spo­loč­nosti, sa Whit­ney roz­hodla, že nebude zahá­ľať a tak v roku 2014 vytvo­rila Bum­ble, zozna­mo­va­ciu apli­ká­ciu. Hlav­nou výho­dou oproti ostat­ným zozna­mo­va­cím apli­ká­ciám je, že v Bum­ble robí prvý krok žena. Poin­tou vytvo­re­nia takejto apli­ká­cie bolo zabrá­ne­nie sexu­ál­nemu obťa­žo­va­niu zo strany mužov, ako sa často stáva na iných zozna­mo­va­cích por­tá­loch. Nie­len apli­ká­ciu ale aj spo­loč­nosť vedie v novom duchu a preto zamest­náva výhradne ženy.

Anjula Acha­ria-Bath

Par­tnerka, spo­loč­nosť Tri­nity Ven­tu­res

Anjula Acharia-Bath, co-founder and head of DesiHits.com in the reception of her offices in West Kesington, London, UK.

foto: dn.c.photoshelter.com

Vyras­tala v Anglicku a pra­co­vala pre spo­loč­nosť v Sili­con Val­ley. V roku 2006 sa však roz­hodla so svo­jim man­že­lom zalo­žiť spo­loč­nosť Desi­Hits. Hlav­nou ideou tejto spo­loč­nosti je spo­jiť pop kul­túru celého sveta. Snaží sa pred­sta­viť celeb­rity aj na iných trhoch, čo sa jej poda­rilo naprí­klad pred­sta­ve­ním Lady Gaga v Indii. Takisto sa snaží pre­po­jiť Hol­ly­wood a Bol­ly­wood a dať tak šancu aj nezná­mym spe­vá­kom zažia­riť. Acha­ria-Bath sa spo­jila so spo­loč­nos­ťou Tri­nity Par­tners, kde pomáha hľa­dať inves­to­rov a pri­pra­vuje mar­ke­ting pre star­tupy.

Jen Fitz­pat­rick

Vicep­re­zi­dentka, Google Maps

Jen

foto: evealthetech.com

Po vyštu­do­vaní počí­ta­čo­vých vied v roku 1999 na Stand­forde, sa pri­hlá­sila vtedy do začí­na­jú­cej spo­loč­nosti Google na stáž a už tam ostala. Začí­nala pri prog­ra­mo­vaní, no vypra­co­vala sa až na vicep­re­zi­dentku pre Google maps. Táto apli­ká­cia z ďaleka neslúži len na navi­gá­ciu. Vďaka nej môžeš obja­vo­vať celý svet, zis­tiť, kde sa v okolí nachá­dza dobrá reštau­rá­cia či dokonca skú­mať mor­ské dno, keďže Google maps pri­chá­dza s pod­mor­skou ver­ziou Street View. Pomáha tiež sle­do­vať ubú­da­nie lesov v Indo­né­zii. Aktu­álne sa snaží spolu s tímom vylep­šiť off­line ver­ziu Google maps a spres­niť cestné spra­vo­daj­stvo.

Tracy Young

Spo­lu­za­kla­da­teľka Plan­Grid

foto: pbs.twimg.com

Všetko sa začalo v roku 2010, keď inži­nierka sta­vieb Tracy prišla s nápa­dom, ktorý by uľah­čil prácu s plánmi sta­vieb. Preto oslo­vila sku­pinku zná­mych a spolu vytvo­rili apli­ká­ciu Plan­Grid. Nie­len, že táto apli­ká­cia šetrí peniaze, no pomáha rie­šiť aj základný prob­lém týka­jú­cich sa zmien v náčr­toch plá­nov. Je jasné, že Plan­Grid zožala vo svo­jom odvetví veľký úspech a vďaka start-up inku­bá­toru Y Com­bi­na­tor sa stala popu­lár­nou vo viac ako 195 kra­ji­nách.

Leila Janah

Zakla­da­teľka Sama Group

leila-janah

foto: coca-colascholarsfoundation.org

Vďaka škol­skému prog­ramu sa dostala mladá Leila na výmenný pobyt do Ghany, kde videla v akých pod­mien­kach žijú tamojší oby­va­te­lia. Po doštu­do­vaní sa začala veno­vať tejto prob­le­ma­tika a tak v roku 2008 zakladá Sama­source, nezis­kovú spo­loč­nosť, ktorá ponúka všet­kým ľuďom, od slu­mov v Nairobi až po Haiti, mož­nosť digi­tál­nej práce. Jej hlav­nou myš­lien­kou bolo dať týmto ľuďom mož­nosť pra­co­vať a zaro­biť si, nie byť závislí na cha­ri­tách. Spolu s ďal­šími pro­jektmi, ako Sama­hope, či Laxmi vytvo­rila Sama group.

Dell Har­vey

Ria­di­teľka bez­peč­nosti, Twit­ter

foto: elle.com

Pred­tým, ako sa stala ria­di­teľ­kou odde­le­nia bez­peč­nosti v Twit­teri, bola plav­číč­kou v štát­nom ústave pre duševne cho­rých. Vytvá­rala psy­cho­lo­gické testy pre účast­ní­kov v rea­lity show a hrala rolu det­skej náv­nady pre orga­ni­zá­ciu, ktorá sa sna­žila odha­liť dospe­lých zne­uží­va­jú­cich deti. Keď sa na Twit­teri začalo obja­vo­vať pri­veľa spamu, Dell sa stala dvad­sia­tou pia­tou zamest­nan­ky­ňou spo­loč­nosti a vďaka jej intu­ícii, skú­se­nos­tiam a snahe sa dopra­co­vala až na dnešnú pozí­ciu.

April Under­wood

Vicep­re­zi­dentka, Slack

april-underwood-headshot

foto: ltctechcrunch2011.files.wordpress.com

Aj keď zo začiatku štu­do­vala che­mické inži­nier­stvo na Uni­ver­sity of Texas, po nez­ho­dách so ško­li­te­ľom odišla. Keďže už od malička mala April blízko k tech­no­ló­giám, začala pra­co­vať ako tech sup­port. Pre­šla si spo­loč­nos­ťami ako Google, Tra­ve­lo­city či Twit­ter až v roku 2015 zakot­vila v Slack. Táto spo­loč­nosť vytvo­rila apli­ká­ciu, ktorá pomáha pre­pá­jať e-maily, Twit­ter, Google docs a ďal­ších viac ako 100 apli­ká­cií do jed­nej pre­hľad­nej apli­ká­cie. Vďaka svo­jim úspe­chom sa vypra­co­vala až na vicep­re­zi­dentku.

Zdroj: www.elle.com, Zdroj titul­nej foto: ichef.bbci.co.uk

Pridať komentár (0)