9 fotiek, kto­ré doka­zu­jú obrov­ský pokrok v tech­no­ló­giách

Dárius Polák / 30. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak sa sťa­žu­ješ na to, ako málo vydr­ží baté­ria na tvo­jom Mac­bo­oku, pozri si nasle­du­jú­ce foto­gra­fie a zamys­li sa nad tým, kam sa ľud­stvo posu­nu­lo za 50 rokov.

Žiť vo sve­te, v kto­rom si môžeš objed­nať jed­lo, pre­zrieť si celú his­tó­riu ves­mí­ru a zahrať si GTA pro­stred­níc­tvom zaria­de­nia, kto­ré sa ti zmes­tí do tvoj­ho vač­ku je neuve­ri­teľ­né. Foto­gra­fie doká­žu vyjad­riť viac ako slo­vá, a niž­šie sú fot­ky, kto­ré hovo­ria samé za seba.

Toto je PDP-7 mini­po­čí­tač, vytvo­re­ný Digi­tal Equ­ip­ment Cor­po­ra­ti­on v roku 1965. Vte­dy sa pova­žo­val za extrém­ne výkon­ný a stál $72 000 dolá­rov. A to pop­ri­tom mal 9kb pamäť, kto­rú si mohol roz­ší­riť na 144 kb. No wau!

Tech1

Men­šia aktu­ali­zá­cia – dnes sa zmes­tí už 1 000 tera­baj­tov na CD.

Tech3

Jed­na minú­ta má už iný význam ako kedy­si – netre­ba sa čudo­vať, pre­čo ten čas letí tak rých­lo.

Tech8

Je neuve­ri­teľ­né, ako sa kaž­dý deň dozvie­me, že ves­mír je ove­ľa väč­ší, ako deň pred­tým. Náš solár­ny sys­tém prav­de­po­dob­ne má nový mesiac, novú pla­né­tu, kto­rú sme nikdy pred­tým nevi­de­li, a zdá sa, že i obrov­skú gala­xiu, kto­rá obie­ha tú našu.

Tech6

Počí­tač, kto­rým pri­stá­lo Apol­lo 11 na mesia­ci mal menej výko­nu, ako kal­ku­lač­ka TI-83. Inži­nie­ri doká­za­li s limi­to­va­nou tech­no­ló­gi­ou uro­biť famóz­ne veci.

Tech7

Keď už hovo­rí­me o ves­mí­re, nie­kto­ré veci v ňom sú ove­ľa jas­nej­šie. Vďa­ka New Hori­zons, je pla­né­ta Plu­to ove­ľa viac, ako si mys­lí­me.

Screen_Shot_2016-05-09_at_4.35.44_pm

1993 vs 2013 – všet­ko toto sa ti zmes­tí do vač­ku. Čosko­ro bude­me môcť nahra­diť video a disp­lej našich smart­fó­nov žmurk­nu­tím oka, resp. integ­rá­ci­ou do našej kože.

Tech2

Veci sa ove­ľa viac zmen­ši­li. A ľudia, kto­rí ten­to počí­tač pre­ná­ša­li, mož­no priš­li o prá­cu :)

Toto sa dokon­ca zme­ni­lo za 9 rokov.

Tech4

Spo­loč­nosť má ešte síce čo robiť, no ešte v roku 1946 bolo tých­to šesť žien vyma­za­ných z his­tó­rie tech­no­ló­gii. Dnes? Ženy bez prob­lé­mov doká­žu pra­co­vať rov­na­ko dob­re ako muži. Klo­búk dolu.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj všet­kých fotiek: koláž Sciencealert/Youtube

Pridať komentár (0)