9 fotiek, ktoré doka­zujú obrov­ský pokrok v tech­no­ló­giách

Dárius Polák / 30. mája 2016 / Tech a inovácie

Ak sa sťa­žu­ješ na to, ako málo vydrží baté­ria na tvo­jom Mac­bo­oku, pozri si nasle­du­júce foto­gra­fie a zamysli sa nad tým, kam sa ľud­stvo posu­nulo za 50 rokov.

Žiť vo svete, v kto­rom si môžeš objed­nať jedlo, pre­zrieť si celú his­tó­riu ves­míru a zahrať si GTA pro­stred­níc­tvom zaria­de­nia, ktoré sa ti zmestí do tvojho vačku je neuve­ri­teľné. Foto­gra­fie dokážu vyjad­riť viac ako slová, a niž­šie sú fotky, ktoré hovo­ria samé za seba.

Toto je PDP-7 mini­po­čí­tač, vytvo­rený Digi­tal Equ­ip­ment Cor­po­ra­tion v roku 1965. Vtedy sa pova­žo­val za extrémne výkonný a stál $72 000 dolá­rov. A to pop­ri­tom mal 9kb pamäť, ktorú si mohol roz­ší­riť na 144 kb. No wau!

Tech1

Men­šia aktu­ali­zá­cia – dnes sa zmestí už 1 000 tera­baj­tov na CD.

Tech3

Jedna minúta má už iný význam ako kedysi – netreba sa čudo­vať, prečo ten čas letí tak rýchlo.

Tech8

Je neuve­ri­teľné, ako sa každý deň dozvieme, že ves­mír je oveľa väčší, ako deň pred­tým. Náš solárny sys­tém prav­de­po­dobne má nový mesiac, novú pla­nétu, ktorú sme nikdy pred­tým nevi­deli, a zdá sa, že i obrov­skú gala­xiu, ktorá obieha tú našu.

Tech6

Počí­tač, kto­rým pri­stálo Apollo 11 na mesiaci mal menej výkonu, ako kal­ku­lačka TI-83. Inži­nieri doká­zali s limi­to­va­nou tech­no­ló­giou uro­biť famózne veci.

Tech7

Keď už hovo­ríme o ves­míre, nie­ktoré veci v ňom sú oveľa jas­nej­šie. Vďaka New Hori­zons, je pla­néta Pluto oveľa viac, ako si mys­líme.

Screen_Shot_2016-05-09_at_4.35.44_pm

1993 vs 2013 – všetko toto sa ti zmestí do vačku. Čoskoro budeme môcť nahra­diť video a disp­lej našich smart­fó­nov žmurk­nu­tím oka, resp. integ­rá­ciou do našej kože.

Tech2

Veci sa oveľa viac zmen­šili. A ľudia, ktorí tento počí­tač pre­ná­šali, možno prišli o prácu :)

Toto sa dokonca zme­nilo za 9 rokov.

Tech4

Spo­loč­nosť má ešte síce čo robiť, no ešte v roku 1946 bolo týchto šesť žien vyma­za­ných z his­tó­rie tech­no­ló­gii. Dnes? Ženy bez prob­lé­mov dokážu pra­co­vať rov­nako dobre ako muži. Klo­búk dolu.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj všet­kých fotiek: koláž Sciencealert/Youtube

Pridať komentár (0)