9 mate­ma­tic­kých tri­kov, kto­ré ti uľah­čia naží­va­nie s mate­ma­ti­kou

Linda Cebrová / 20. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com

Tiky a rady, kto­ré nevy­uži­ješ len v ško­le, ale aj v bež­nom živo­te.

Náso­be­nie veľ­kých čís­le v hla­ve 

Náso­be­nie s deviat­kou

Motý­lia metó­da, kto­rá ti ušet­rí čas

Náso­be­nie čís­lom 11

Ako si jed­no­du­cho zapa­mä­tať Pi? 

Náso­be­nie čís­lom 6,7,8 a 9 len s pou­ži­tím prs­tov.

Vypo­čí­taj per­cen­tá bez náma­hy. Ak počí­taš per­cen­tá z neja­ké­ho čís­la, vydeľ obe čís­la desiat­kou a vyná­sob výsle­dok.

Vyvo­de­nie zlom­ku z celé­ho čís­la

Ani pre­vod zo stup­ňov Cel­zia na Faren­he­i­ty nie je prí­liš zlo­ži­tý

zdroj:brightside.me

Pridať komentár (0)