9 naju­ži­toč­nej­ších apli­ká­cií pre (aj začí­na­jú­cich) pro­duk­to­vých mana­žé­rov

Michal Ondro / 16. mája 2016 / Business

Ak si pro­duk­to­vým mana­žé­rom, tak určite vieš, aký dôle­žitý je výber tých správ­nych nástro­jov na kaž­do­denné ria­de­nie prog­resu tvojho tímu. Ak hľa­dáš apli­ká­cie, ktoré ti pomôžu udr­žať prácu orga­ni­zo­vanú a efek­tívnu, tak si na tom správ­nom mieste. Či už budeš mať záu­jem o zvý­raz­ne­nie scre­ens­ho­tov, vizu­ali­zá­ciu cesty pro­duktu alebo ria­de­nie nápa­dov tvojho tímu, určite si z nasle­du­jú­cich devia­tich apli­ká­cií nejednu vybe­rieš.

Pin­po­int (iOS) – jed­no­du­ché ozna­čo­va­nie a zdie­ľa­nie scre­ens­ho­tov

1

foto: medium.com

Túto apli­ká­ciu odpo­rú­čame všet­kým pro­duk­to­vým mana­žé­rom, ktorí pra­cujú so svo­jimi tímami na tvorbe mobil­ných apli­ká­cií. Pomo­cou tejto jed­no­du­chej appky môžeš jed­no­du­cho spra­viť scre­ens­hot kon­krét­nej časti apli­ká­cie, ktorá sa ti (ne)pozdáva a ten následne poslať zod­po­ved­ným oso­bám v tvo­jom tíme. Jed­no­duch­šie to ani nemôže byť.

Pro­ductP­lan – spô­sob, ako plá­no­vať, vizu­ali­zo­vať a zdie­ľať pod­rob­nosti o pro­duk­to­vej ceste

2

foto: medium.com

Podob­ných apli­ká­cií je veľké množ­stvo, no táto sku­točne stojí za vyskú­ša­nie. Za pár minút je s ňou možné vytvo­riť pro­duk­tovú cestu. To dosiah­neš za pomoci jed­no­du­chého ťaha­nia a lepe­nia jed­not­li­vých okien, fle­xi­bil­ného kalen­dára, vizu­ali­zá­cie rôz­nych míľ­ni­kov a cie­ľov. Môžeš naraz spra­vo­vať via­cero pro­duk­to­vých línií, tímov a jed­not­liv­cov.

Tai­lor (iOS) – appka, ktorá ti uloží celú kon­ver­zá­ciu, webovú stránku alebo e-mail

3

foto: medium.com

Túto apli­ká­ciu oce­níš vždy, keď budeš potre­bo­vať odfo­tiť celú kon­ver­zá­ciu, e-mail alebo webovú stránku bez toho, aby si musel scrol­lo­vať a robiť via­cero scre­ens­ho­tov, ktoré by si následne musel „zle­po­vať“ dokopy. Tai­lor ti to rýchlo a jed­no­du­cho odfotí celé.

TestF­light (iOS) – zjed­no­duší beta tes­to­va­nie

4

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia umožní tes­te­rom, aby si nain­šta­lo­vali beta ver­zie apli­ká­cií na svoje iOS, tvOS alebo wat­chOS zaria­de­nia po tom, čo dostanú pozvánku priamo od deve­lo­pera. Každá appka tak môže byť tes­to­vaná 25-timi členmi tímu a až 2-tisíc exter­nými beta tes­termi. Apli­ká­cia ich tak­tiež upo­zorní na zmeny v tes­to­va­nej appke a povie im ako a komu dať potrebný feed­back.

Pro­duct­Bo­ard – úžasná appka pre pro­dukt manaž­ment star­tu­pov

5

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia ti umožní mať všetko pokope. Pomo­cou nej budeš môcť robiť lep­šie roz­hod­nu­tia ohľa­dom upred­nost­ňo­va­nia a tvorby jed­not­li­vých pro­duk­tov. Náj­deš vzorce sprá­va­nia uží­va­te­ľov a zis­tíš tak, kto patrí do kto­rej cie­ľo­vej sku­piny a čo musíš uro­biť pre to, aby si ju svo­jim pro­duk­tom zau­jal. Celý tvoj tím sa bude môcť sústre­diť na daný zákaz­nícky seg­ment bez zby­toč­ného rozp­ty­ľo­va­nia inými, v tom čase nedô­le­ži­tými vecami.

User Onbo­ard – inšpi­rá­cia popu­lár­nymi strán­kami a služ­bami

6

foto: medium.com

Ak si aj ty zás­tan­com toho názoru, že pri budo­vaní nie­čoho nového je naj­lep­šie inšpi­ro­vať sa už zabe­hnu­tými a úspeš­nými app­kami a strán­kami, tak toto je apli­ká­cia presne pre teba. Nie je predsa zaká­zané vziať si z nie­koho prí­klad. Táto apli­ká­cia do detailu rozo­berá mnohé popu­lárne stránky a apli­ká­cie, a zhod­no­cuje, aké skú­se­nosti s nimi uží­va­te­lia majú, čo sa im tam páči a čo nie. Následne sa tým, v čom vyni­kajú, môžeš inšpi­ro­vať a niečo podobné zaviesť aj do svo­jej apli­ká­cie.

Prod­Pad  – vytvá­raj pro­duk­tové cesty, pra­cuj s nápadmi a rob uží­va­te­ľov šťast­nými

7

foto: medium.com

Pomo­cou tejto apli­ká­cie budeš mať neus­tály dohľad nad ria­de­ním nápa­dov celej spo­loč­nosti. Pomôže všet­kým čle­nom tvojho tímu v sústre­de­nosti a orga­ni­zo­va­nosti. Každý z jeho čle­nov bude vidieť, ktoré prob­lémy pokla­dáš za naj­váž­nej­šie a na čo sa sústre­ďu­ješ. V tíme teda nebudú vzni­kať nejas­nosti a zby­točné otázky. Sústre­diť tu môžeš takisto aj názory a pri­po­mienky zákaz­ní­kov, ktoré sa ti určite zídu pri zdo­ko­na­ľo­vaní pro­duktu.

Clou­dApp – riaď svoju vlastnú clou­dovú nástenku

8

foto: medium.com

Nejde však o hocakú nástenku. Je špe­ciálna, pre­tože na ňu môžeš „pri­le­piť“ video z web kamery, scre­ens­hoty, video z pra­cov­nej plo­chy, súbor a pri­po­mienky, ktoré môžeš takto zdie­ľať s kaž­dým z tímu. Každý sa k jed­not­li­vým bodom môže vyjad­riť pro­stred­níc­tvom komen­táru. Táto appka sku­točne šetrí čas celej firme.

Type­form – vytvor pries­kum behom pár sekúnd

9

foto: medium.com

Pries­kumy nikto nemá rád. Dlho sa vytvá­rajú a ešte dlh­šie trvá, kým sa k tebe dostane feed­back od pou­ží­va­te­ľov. Táto appka však celý pro­ces nie­lenže zjed­no­duší, ale spraví ho dokonca aj zábav­ným – pre teba, tvoj tím a pou­ží­va­te­ľov. Apli­ká­cia je nesmierne jed­no­du­chá a dovo­ľuje ti vytvá­rať vizu­álne prí­ťaž­livé a moti­vu­júce otázky rýchlo a bez­bo­lestne.

Vieme, že práca pro­duk­to­vého mana­žéra nie je ľahká a preto veríme, že sme ti aspoň tro­chu pomohli.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boardofinnovation.com

Pridať komentár (0)