9 naju­ži­toč­nej­ších apli­ká­cií pre (aj začí­na­jú­cich) pro­duk­to­vých mana­žé­rov

Michal Ondro / 16. mája 2016 / Business

Ak si pro­duk­to­vým mana­žé­rom, tak urči­te vieš, aký dôle­ži­tý je výber tých správ­nych nástro­jov na kaž­do­den­né ria­de­nie prog­re­su tvoj­ho tímu. Ak hľa­dáš apli­ká­cie, kto­ré ti pomô­žu udr­žať prá­cu orga­ni­zo­va­nú a efek­tív­nu, tak si na tom správ­nom mies­te. Či už budeš mať záu­jem o zvý­raz­ne­nie scre­ens­ho­tov, vizu­ali­zá­ciu ces­ty pro­duk­tu ale­bo ria­de­nie nápa­dov tvoj­ho tímu, urči­te si z nasle­du­jú­cich devia­tich apli­ká­cií nejed­nu vybe­rieš.

Pin­po­int (iOS) – jed­no­du­ché ozna­čo­va­nie a zdie­ľa­nie scre­ens­ho­tov

1

foto: medium.com

Túto apli­ká­ciu odpo­rú­ča­me všet­kým pro­duk­to­vým mana­žé­rom, kto­rí pra­cu­jú so svo­ji­mi tíma­mi na tvor­be mobil­ných apli­ká­cií. Pomo­cou tej­to jed­no­du­chej app­ky môžeš jed­no­du­cho spra­viť scre­ens­hot kon­krét­nej čas­ti apli­ká­cie, kto­rá sa ti (ne)pozdáva a ten násled­ne poslať zod­po­ved­ným oso­bám v tvo­jom tíme. Jed­no­duch­šie to ani nemô­že byť.

Pro­ductP­lan – spô­sob, ako plá­no­vať, vizu­ali­zo­vať a zdie­ľať pod­rob­nos­ti o pro­duk­to­vej ces­te

2

foto: medium.com

Podob­ných apli­ká­cií je veľ­ké množ­stvo, no táto sku­toč­ne sto­jí za vyskú­ša­nie. Za pár minút je s ňou mož­né vytvo­riť pro­duk­to­vú ces­tu. To dosiah­neš za pomo­ci jed­no­du­ché­ho ťaha­nia a lepe­nia jed­not­li­vých okien, fle­xi­bil­né­ho kalen­dá­ra, vizu­ali­zá­cie rôz­nych míľ­ni­kov a cie­ľov. Môžeš naraz spra­vo­vať via­ce­ro pro­duk­to­vých línií, tímov a jed­not­liv­cov.

Tai­lor (iOS) – app­ka, kto­rá ti ulo­ží celú kon­ver­zá­ciu, webo­vú strán­ku ale­bo e-mail

3

foto: medium.com

Túto apli­ká­ciu oce­níš vždy, keď budeš potre­bo­vať odfo­tiť celú kon­ver­zá­ciu, e-mail ale­bo webo­vú strán­ku bez toho, aby si musel scrol­lo­vať a robiť via­ce­ro scre­ens­ho­tov, kto­ré by si násled­ne musel „zle­po­vať“ doko­py. Tai­lor ti to rých­lo a jed­no­du­cho odfo­tí celé.

TestF­light (iOS) – zjed­no­du­ší beta tes­to­va­nie

4

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia umož­ní tes­te­rom, aby si nain­šta­lo­va­li beta ver­zie apli­ká­cií na svo­je iOS, tvOS ale­bo wat­chOS zaria­de­nia po tom, čo dosta­nú pozván­ku pria­mo od deve­lo­pe­ra. Kaž­dá app­ka tak môže byť tes­to­va­ná 25-timi člen­mi tímu a až 2-tisíc exter­ný­mi beta tes­ter­mi. Apli­ká­cia ich tak­tiež upo­zor­ní na zme­ny v tes­to­va­nej app­ke a povie im ako a komu dať potreb­ný feed­back.

Pro­duct­Bo­ard – úžas­ná app­ka pre pro­dukt manaž­ment star­tu­pov

5

foto: medium.com

Táto apli­ká­cia ti umož­ní mať všet­ko poko­pe. Pomo­cou nej budeš môcť robiť lep­šie roz­hod­nu­tia ohľa­dom upred­nost­ňo­va­nia a tvor­by jed­not­li­vých pro­duk­tov. Náj­deš vzor­ce sprá­va­nia uží­va­te­ľov a zis­tíš tak, kto pat­rí do kto­rej cie­ľo­vej sku­pi­ny a čo musíš uro­biť pre to, aby si ju svo­jim pro­duk­tom zau­jal. Celý tvoj tím sa bude môcť sústre­diť na daný zákaz­níc­ky seg­ment bez zby­toč­né­ho rozp­ty­ľo­va­nia iný­mi, v tom čase nedô­le­ži­tý­mi veca­mi.

User Onbo­ard – inšpi­rá­cia popu­lár­ny­mi strán­ka­mi a služ­ba­mi

6

foto: medium.com

Ak si aj ty zás­tan­com toho názo­ru, že pri budo­va­ní nie­čo­ho nové­ho je naj­lep­šie inšpi­ro­vať sa už zabe­hnu­tý­mi a úspeš­ný­mi app­ka­mi a strán­ka­mi, tak toto je apli­ká­cia pres­ne pre teba. Nie je pred­sa zaká­za­né vziať si z nie­ko­ho prí­klad. Táto apli­ká­cia do detai­lu rozo­be­rá mno­hé popu­lár­ne strán­ky a apli­ká­cie, a zhod­no­cu­je, aké skú­se­nos­ti s nimi uží­va­te­lia majú, čo sa im tam páči a čo nie. Násled­ne sa tým, v čom vyni­ka­jú, môžeš inšpi­ro­vať a nie­čo podob­né zaviesť aj do svo­jej apli­ká­cie.

Prod­Pad  – vytvá­raj pro­duk­to­vé ces­ty, pra­cuj s nápad­mi a rob uží­va­te­ľov šťast­ný­mi

7

foto: medium.com

Pomo­cou tej­to apli­ká­cie budeš mať neus­tá­ly dohľad nad ria­de­ním nápa­dov celej spo­loč­nos­ti. Pomô­že všet­kým čle­nom tvoj­ho tímu v sústre­de­nos­ti a orga­ni­zo­va­nos­ti. Kaž­dý z jeho čle­nov bude vidieť, kto­ré prob­lé­my pokla­dáš za naj­váž­nej­šie a na čo sa sústre­ďu­ješ. V tíme teda nebu­dú vzni­kať nejas­nos­ti a zby­toč­né otáz­ky. Sústre­diť tu môžeš takis­to aj názo­ry a pri­po­mien­ky zákaz­ní­kov, kto­ré sa ti urči­te zídu pri zdo­ko­na­ľo­va­ní pro­duk­tu.

Clou­dApp – riaď svo­ju vlast­nú clou­do­vú násten­ku

8

foto: medium.com

Nej­de však o hoca­kú násten­ku. Je špe­ciál­na, pre­to­že na ňu môžeš „pri­le­piť“ video z web kame­ry, scre­ens­ho­ty, video z pra­cov­nej plo­chy, súbor a pri­po­mien­ky, kto­ré môžeš tak­to zdie­ľať s kaž­dým z tímu. Kaž­dý sa k jed­not­li­vým bodom môže vyjad­riť pro­stred­níc­tvom komen­tá­ru. Táto app­ka sku­toč­ne šet­rí čas celej fir­me.

Type­form – vytvor pries­kum behom pár sekúnd

9

foto: medium.com

Pries­ku­my nikto nemá rád. Dlho sa vytvá­ra­jú a ešte dlh­šie trvá, kým sa k tebe dosta­ne feed­back od pou­ží­va­te­ľov. Táto app­ka však celý pro­ces nie­len­že zjed­no­du­ší, ale spra­ví ho dokon­ca aj zábav­ným – pre teba, tvoj tím a pou­ží­va­te­ľov. Apli­ká­cia je nesmier­ne jed­no­du­chá a dovo­ľu­je ti vytvá­rať vizu­ál­ne prí­ťaž­li­vé a moti­vu­jú­ce otáz­ky rých­lo a bez­bo­lest­ne.

Vie­me, že prá­ca pro­duk­to­vé­ho mana­žé­ra nie je ľah­ká a pre­to verí­me, že sme ti aspoň tro­chu pomoh­li.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boardofinnovation.com

Pridať komentár (0)