9 strá­nok, cez ktoré si môžeš vybu­do­vať vlastný web a pre­dať sa

Alexandra Dulaková / 11. september 2015 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobre sa ľudia čoraz viac spo­lie­hajú len na pro­fily sociál­nych sietí a tvorbe vlast­nej stránky sa rad­šej vyhý­bajú. Predsa len, chce to čas, často krát aj peniaze a ľudí naj­jed­no­duch­šie zastih­neš práve cez stránky, na kto­rých visia celé dni. Lenže sú veci, ktoré vám Face­book neumožní, a ktoré sa dajú len cez vlastnú web­stránku. Tu sú stránky, vďaka kto­rým to zvlád­neš jed­no­du­cho, kva­litne a za roz­umnú cenu.

Netreba vedieť prog­ra­mo­vať ani kódiť, nemu­síš na to minúť maje­tok a hlavne – zapô­so­bíš na ľudí nepo­rov­na­teľne viac ako Face­bo­oko­vým pro­fi­lom. Práca s týmito strán­kami je nároč­nej­šia než vytvo­re­nie blogu na Tum­blri, a práve preto nie je pre kaž­dého, ani sa kaž­dému neo­platí. Keď však chceš zau­jať a pre­zen­tá­cii tvojho pro­duktu (nech už je to čokoľ­vek) veno­vať nad­prie­mernú snahu, mal by si si pozrieť tieto stránky.

1. WordP­ress

Je tak veľmi obľú­bený, pre­tože ponúka mož­nosť jed­no­du­chého zaob­chá­dza­nia a širo­kého výberu dizajnu. Tí nároč­nejší prog­ra­má­tori si stránku môžu upra­viť sami, ale nie je to vôbec nevy­hnutné. Je auto­ma­ticky pre­po­jená na všetky známe sociálne siete a medzi­ná­rodný web sup­port, ktorý hovorí 50-timi jazykmi. Nevý­ho­dou je, že samotný výzor stránky člo­vek uvidí, až keď je hotová – teda nie v prie­behu tvorby.

Cena: Zadarmo

2. Squ­ares­pace

28 okam­ži­tých mini­ma­lis­tic­kých vzor­kov­níc, ktoré pod­čiar­kujú najmä foto­gra­fický obsah. Sú roz­de­lené do rôz­nych kate­gó­rií, čo výber ešte uľah­čuje. Výzor vlast­nej stránky vie uží­va­teľ presne odhad­núť ešte pred­tým, než na nej začne pra­co­vať a začať sa dá aj bez regis­trá­cie či zdie­ľa­nia svo­jich pro­fi­lov na sociál­nych sie­ťach.

Cena: skú­šobná doba zadarmo, neskôr ver­zia „per­so­nal“ za 96 dolá­rov ročne, ver­zia „busi­ness“ až za 312 dolá­rov

3. Weebly

Ak chceš vlastný blog, reklamu tvo­jej značky či pro­duktu, alebo stránku nezis­kovky, náj­deš tu 50 rôz­nych pred­lôh. Je ide­álny najmä pre stránky zame­rané na obchod, pre­tože vedia sofis­ti­ko­vane sústre­diť pozor­nosť ľudí na tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci a sú nevtie­ravo mini­ma­lis­tické. Pred začiat­kom vysvetlí návod do naj­men­ších detai­lov, ako na to, a potom ťa už nič nebrzdí.

Cena: Zadarmo pri rekla­mách a obme­dze­ných roz­sa­hoch stránky, neob­me­dzene max. 25 dolá­rov mesačne

4. Jimdo

Jed­no­du­chý, pre­hľadný, roz­de­lený na nasle­du­júce kate­gó­rie – busi­ness, store, port­fo­lio, pro­fes­si­onal. Pre­linky na sociálne siete sú tiež vsta­vané, pop­rí­pade sa dajú pri­dať a nará­ba­nie s mul­ti­me­diál­nym obsa­hom je veľmi nená­ročné. Nie­ktoré časti stránky sa dajú dokonca zahe­slo­vať a chrá­niť pred cudzím prí­stu­pom do výroby. Dokonca majú aj mobilné ver­zie, takže edi­to­vať sa dá aj na diaľku od počí­tača.

Cena: Zadarmo, ver­zia „pro“ za 7 dolá­rov mesačne, ver­zia „busi­ness“ za 20 dolá­rov mesačne

5. Wix

Stránky pre počí­tač aj pre smartp­hony vytvo­ríš práve vďaka Wix a dokonca sa do nich dá integ­ro­vať mož­nosť online pla­tieb cez Pay­Pal alebo authorize.net. Ich výber je široký a sústredí sa na všetky pra­covné kate­gó­rie od obchodu až po reklamu, či dizajn. Všetky pokroky v tvorbe sa dajú hneď vizu­ali­zo­vať.

Cena: S rekla­mou zadarmo, bez nej max. 25 dolá­rov mesačne

6. For­mat

Stránka slúži naj­lep­šie ľuďom, ktorí si cez ňu chcú vytvo­riť vlastné port­fó­lio, ale dokáže pútavo vysta­viť aký­koľ­vek foto­gra­fický obsah. Aj keď je dizajn nápa­ditý, nepúta na seba pozor­nosť viac ako na samotný obsah. Začať sa dá aj bez regis­trá­cie a nará­bať so strán­kou je veľmi jed­no­du­ché vďaka jed­nému side­baru. Stránka sa dokáže upra­viť aj pre tab­let, či mobil.

Cena: základná ver­zia za 5,75 dolá­rov mesačne, špe­cia­li­zo­vaná za 20,75 dolá­rov, pri­čom sa poplatky pla­tia ročne

7. Stri­kin­gly

Bez­ba­ri­é­rová“ stránka ide­álna pre dlhý a súvislý obsah. Bez­ba­ri­é­rová, pre­tože člo­vek nemusí done­ko­nečna pre­kli­ká­vať medzi jed­not­li­vými strán­kami, aby sa dozve­del to, kvôli čomu na stránku pri­šiel. Vytvo­riť sa ju dá za pol hodinu a ak začneš cez svoj Face­bo­okový alebo Lin­ke­dIn pro­fil, je to ešte o polo­vicu krat­šie.

Cena: od nula až po 16 dolá­rov mesačne

8. Webf­low

Na pro­fe­si­onál­nej stránke sa dá začať od úplne prázd­nej bie­lej stránky, ale samoz­rejme sú k dis­po­zí­cii aj vzo­rové pred­lohy. Nará­ba­nie so strán­kou je už tro­chu kom­pli­ko­va­nej­šie, ale môžeš si ju upra­viť ako len chceš a nará­bať s dizaj­nom podľa vlast­ných pred­stáv. Obsah nie je ničím limi­to­vaný.

Cena: od 15 až po 250 dolá­rov mesačne

9. Web­starts

Stránka ponúka širokú škálu prv­kov, kto­rými si vlastný pro­jekt môžeš ozvlášt­niť a upra­viť. Vzo­rové pred­lohy nie sú až tak moderne mini­ma­lis­tické, ale aspoň sa nie­čím od podob­ných strá­nok odli­šujú. Je zamýš­ľaná na pro­fe­si­onál­nej­šie nará­ba­nie a podľa toho upra­vuje je upra­vená aj ponuka mož­ností.

Cena: Nula až 16,95 dolá­rov mesačne

Zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)