11 cynic­kých ilus­trá­cií mexic­kého umelca, ktoré zobra­zujú nepriaz­nivý vplyv tech­no­ló­gií na spo­loč­nosť

Jozef Mikuš, vedelisteze.sk / 20. januára 2017 / Zaujímavosti

Mexický ume­lec menom Edu­ardo Sal­les už nie­koľ­ko­krát svoj­ským spô­so­bom uká­zal, že vo svete nie je všetko v poriadku. Pomo­cou cynic­kých ilus­trá­cií zobra­zuje nie veľmi priaz­nivý vplyv tech­no­ló­gií na ľudí, z kto­rých mnohí sa stali ich otrokmi. Pozrite si 11 ilus­trá­cií od tohto Mexi­čana a zamys­lite sa, či sa v nie­kto­rej z nich nenáj­dete aj vy.


life-with-technology

foto: vedelisteze.sk, 9gag

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: 9gag

Pridať komentár (0)