11 cynic­kých ilus­trá­cií mexic­ké­ho umel­ca, kto­ré zobra­zu­jú nepriaz­ni­vý vplyv tech­no­ló­gií na spo­loč­nosť

Jozef Mikuš, vedelisteze.sk / 20. januára 2017 / Zaujímavosti

Mexic­ký ume­lec menom Edu­ar­do Sal­les už nie­koľ­ko­krát svoj­ským spô­so­bom uká­zal, že vo sve­te nie je všet­ko v poriad­ku. Pomo­cou cynic­kých ilus­trá­cií zobra­zu­je nie veľ­mi priaz­ni­vý vplyv tech­no­ló­gií na ľudí, z kto­rých mno­hí sa sta­li ich otrok­mi. Pozri­te si 11 ilus­trá­cií od toh­to Mexi­ča­na a zamys­li­te sa, či sa v nie­kto­rej z nich nenáj­de­te aj vy.


life-with-technology

foto: vedelisteze.sk, 9gag

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: 9gag

Pridať komentár (0)