4 život­né vylep­šo­vá­ky, s kto­rý­mi nebu­deš mať prob­lém s dáta­mi

Linda Cebrová / 8. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Vo sve­te, kto­ré­mu panu­jú smart­fó­ny sú mobil­né dáta krá­ľom.

Mobil­né dáta však miz­nú takou rých­los­ťou ako hoto­vosť na sobot­nej pre­chádz­ke po Sta­rom Mes­te. Ak nad nimi stra­tíš kon­tro­lu, veľ­mi ľah­ko obdr­žíš mast­ný účet. Mno­ho z nás už úpl­ne zanev­re­lo na kla­sic­ké tele­fo­no­va­nie a neob­me­dze­né minú­ty sú nám na nič. To, čo potre­bu­je­me sú dáta.

foto:pexels.com

To je aj môj prí­pad, a pre­to som vyme­ni­la kla­sic­ký pau­šál za ten dáto­vý od O2, s pred­sav­za­tím, že moju spot­re­bu dát budem mať teraz už naozaj pod kon­tro­lou. K čis­to dáto­vé­mu pau­šá­lu som pri­da­la aj pár data hac­kov pre efek­tív­nej­šie využí­va­nie appiek, kto­ré den­ne využí­vam a zatiaľ to vyze­rá veľ­mi sľub­ne. Tu sú:

Face­bo­ok: zastav si auto­ma­tic­ké pre­hrá­va­nie videí

Kon­tro­lo­va­nie Face­bo­oku, kaž­dých 5 minút urči­te zane­chá­va sto­py v tvo­jom dáto­vom plá­ne. Avšak kon­tro­lo­vať News Feed kaž­dých pár minút zatiaľ, čo máš zapnu­tý auto­p­lay je ešte hor­šie. Našťas­tie nie je vôbec zlo­ži­té obme­dziť auto­ma­tic­ké pre­hrá­va­nie videí len na zla­té časy, keď si na dosah wi-fi ale­bo ho úpl­ne zaká­zať.

Tu je postup:

Otvor si apli­ká­ciu Face­bo­ok, cez tla­čid­lo tro­j­i­té­ho riad­ku sa dosta­neš k polož­ke Nasta­ve­nia.

foto:screen shot

Vyber mož­nosť Nasta­ve­nie účtu a zvoľ mož­nosť Videá a Fot­ky.

foto:screen shot

Otvor si Auto­ma­tic­ké pre­hrá­va­nie a vyber si auto­p­lay len na wi-fi sie­ťach ale­bo ho úpl­ne zastav.

foto:screen shot

Ins­ta­gram: zastav pred­bež­né načí­ta­va­nie videí a foto­gra­fií

Ins­ta­gram je už viac ako len fot­ky. Čoraz čas­tej­šie sa obja­vu­jú videá s auto­p­la­y­om. Apli­ká­cia auto­ma­tic­ky pred­na­čí­ta­va videá, aby sa pre­hra­li hneď, ako na ne počas scrol­lo­va­nia natra­fíš. Aj v Ins­ta­gra­me sa však dá všet­ko zop­ti­ma­li­zo­vať pre lep­šiu spot­re­bu tak, že zabrá­niš pred­bež­né­mu načí­ta­va­niu videí.

V apli­ká­cii si otvor nasta­ve­nia tvoj­ho pro­fi­lu, prej­di na Využi­tie mobil­ných dát a zapni niž­šiu spot­re­bu dát.

Toto nasta­ve­nie síce neb­rá­ni vide­ám, aby sa auto­ma­tic­ky pre­hra­li, ale nebu­dú sa pred­na­čí­ta­vať a zby­toč­ne ti plyt­vať dra­ho­cen­ný­mi dáta­mi.

foto:screen shot

Spo­ti­fy: vytvor dostup­né albu­my off­li­ne

Spo­ti­fy je zdan­li­vo neko­neč­ný kata­lóg hud­by. Ak ho využí­vaš počas celé­ho dňa ako soundt­rack svoj­ho živo­ta, môže to zaťa­žiť tvoj dáto­vý roz­po­čet.

foto:screen shot

Ak máš pred­pla­te­ný pré­mi­ový účet, môžeš si albu­my stiah­nuť a vyhnúť sa tak stre­a­mo­va­niu cez mobil­né pri­po­je­nie. Spo­ti­fy má tak­tiež nasta­ve­nie kva­li­ty stre­a­min­gu.

foto:screen shot

Vpra­vo dole voj­di do zlož­ky My Lib­ra­ry a klik­ni na ozu­be­né kolies­ko. Zvoľ mož­nosť Music Quali­ty a vyber si kva­li­tu pre­hrá­va­nia.

Naj­lep­šie uro­bíš, ak zosta­neš pri mož­nos­ti Nor­mal. Vyh­neš sa tak samo­voľ­né­mu pre­pnu­tiu na naj­vyš­šiu kva­li­tu pre­hrá­va­nia, keď máš k dis­po­zí­cii len 3G.

foto:screen shot

Začni pou­ží­vať len tex­to­vé pre­hlia­da­če

Exis­tu­je hneď nie­koľ­ko, nie cel­kom komerč­ných, pre­hlia­da­čov dostup­ných pre smart­fó­ny, s kto­rý­mi môžeš skro­tiť svo­ju spot­re­bu dát. Ide naprí­klad o Tex­tOn­ly – pre­hlia­dač, kto­rý z webo­vých strá­nok, na kto­rých chceš sur­fo­vať odstrá­ni obráz­ky a zane­chá iba text. Prá­ve nahrá­va­nie obráz­kov z webo­vých strá­nok, doká­že doslo­va vyž­mý­kať tvoj balík dát. Ten­to krok by ti mohol zabez­pe­čiť pri­me­ra­nú spot­re­bu.

foto:screen shot

Kto ti poskyt­ne dáta naj­vý­hod­nej­šie?

Našťas­tie aj slo­ven­ský ope­rá­to­ri si uve­do­mi­li, že v dneš­nom sve­te je nám naozaj na nič mili­ón minút vola­ní na Mars. Viac-menej jedi­né, čo potre­bu­je­me, sú dáta.

Na našom trhu sme natra­fi­li hneď na nie­koľ­ko dáto­vých pau­šá­lov, kto­ré využi­ješ naj­mä, ak si stá­le v pohy­be a celý deň netrá­viš len na jed­nej Wi-Fi. Za zvá­že­nie urči­te sto­jí ponu­ka dáto­vých pau­šá­lov od O2, kto­ré ti poskyt­nú za prí­jem­nú cenu viac ako dosta­toč­ný počet dát.

Pridať komentár (0)