5 jed­no­du­chých kro­kov k tomu, aby si začal robiť to, čo ťa baví

Michal Ochránek / 23. januára 2017 / Lifehacking

Urči­te si už zažil pocit, keď si robil nie­čo, čo ťa po čase pre­sta­lo napĺňať. Ak zaží­vaš také­to obdo­bie dlh­šie, je čas to zme­niť. Spí­sal som ti 5 vecí, kto­rý­mi by si mohol začať.

Ten­to pocit nemu­sí skon­čiť zatvo­re­ním note­bo­oku, či vybe­hnu­tím z kan­ce­lá­rie. V tom­to prí­pa­de už neži­ješ svoj život bez sta­ros­tí a cha­osu myš­lie­nok, kto­ré ťa pre­na­sle­du­jú kaž­dý moment, čo sa sna­žíš vydých­nuť.

Niet sa čomu diviť, že v takom­to sta­ve sa ti nech­ce ísť s kama­rát­mi von, či s pria­teľ­kou na veče­ru. Ťaž­ko rela­xo­vať, keď si nepretr­ži­te hla­vou v prá­ci.

Vyskú­šaj tých­to 5 kro­kov, kto­ré ti pomô­žu nájsť ces­tu k tomu, čo ťa sku­toč­ne baví

  1. Čo by si robil, ak by si za kaž­dú čin­nosť dostal rov­na­kú odme­nu
mountain-1031032_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Čo máš rád? Čo ťa napĺňa? Pred­stav si, čo by si chcel robiť bez ohľa­du na penia­ze. Neza­bud­ni sa pýtať svoj­ho vnút­ra, nedaj pries­tor myš­lien­kam na iných ľudí, kto­rí by si ťa mož­no váži­li viac v tej či onej pro­fe­sii. Čas­to omie­ľa­né, ale prav­di­vé, že život je prí­liš krát­ky na to, aby sme žili život iných, bude plat­né vždy. Neve­rím, že keby máme na výber tak by kaž­dý chcel byť ria­di­teľ fir­my, či top mana­žér. My ľudia sme si dali ume­lé nálep­ky jeden na dru­hé­ho, ale zabud­li sme žiť pre to, čo máme radi. Smer nasle­du­jú­ci srd­ce, je vždy ten správ­ny. Aj keď chceš robiť navo­nok oby­čaj­nú prá­cu, tak ju rob! Je len otáz­ka času, kedy sa vypra­cu­ješ a budeš v tom sku­toč­ne dob­rý. A je v tom väč­šia hod­no­ta pre teba aj iných, keď robíš to, čo ťa napĺňa.

  1. Bež von a pozri sa oko­lo seba
new-york-748595_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Vidíš tých upo­náh­ľa­ných ľudí? Pred­stav si toto ako bež­nú vzor­ku, do kto­rej zapa­dá väč­ši­na. Zdá sa ti, že sú spo­koj­ní? Bež von a pýtaj sa sám seba, či tak­to chceš žiť. Koľ­ko vidíš šťast­ných a koľ­ko nešťast­ných tvá­rí? Kvan­tum nezo­bu­de­ných géni­ov, kto­rí ani neve­dia pre­čo a kam sme­ru­jú. Toto je masa ľudí, na kto­rú si nikto za 50 rokov nespo­me­nie. Z toho davu vzí­de len málo osob­nos­tí, kto­ré nám spra­via svet lep­ším. Len malá hŕs­tka doká­že usku­toč­niť svo­je sny. Z kaž­dé­ho člo­ve­ka si zober to dob­ré a skús sa pou­čiť z jeho chýb. Začni sa na ľudí usmie­vať, skús byť viac pozi­tív­ny. Nič sa nezme­ní, keď budeš nadá­vať na to, akí sú ľudia nega­tív­ni, ako sebec­ky žijú a aká je po nich spúšť. Ukáž im, že sa to dá aj inak. To, že ťa neak­cep­tu­jú dnes, nezna­me­ná, že sa to nezme­ní zaj­tra.

  1. Za kaž­dú cenu sa drž toho čo ťa baví

Keď máš neja­kú záľu­bu urči­te nie si jedi­ný. Dnes už je jed­no­du­ché nájsť si ľudí, kto­rí majú podob­né záuj­my ako ty. Náj­di si ich, začni s nimi komu­ni­ko­vať, mož­no vytvo­rí­te nie­čo čo vo sve­te chý­ba. Aj keby nie, náj­deš ľudí, s kto­rý­mi sa budeš pod­po­ro­vať v tom čo ťa robí šťast­ným.

  1. Choď do prí­ro­dy
natur-981120_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Veľa ľudí sa sna­ží od prí­ro­dy odlú­čiť, ako sa len dá, ale či chceš ale­bo nech­ceš sme jej súčas­ťou. Prej­di sa do lesa, náj­di si na seba čas a tie správ­ne myš­lien­ky prí­du v tichos­ti.

  1. Neko­pí­ruj zlé zvy­ky rodi­čov

Zdá sa ti nie­ke­dy, že pou­ží­vaš podob­né vety rodi­čov? Ale­bo sa pri­stih­neš pri­tom, že boju­ješ o rov­na­kú prav­du, o kto­rú boju­jú rodi­čia? Je jed­no či to je kopí­ro­va­nie názo­rov, ale­bo len drob­né zvy­ky, musíš sa toho zba­viť. Začni sle­do­vať svo­je sprá­va­nie, náj­di v sebe jedi­neč­nú bytosť, v kto­rej sú jedi­neč­né vlast­nos­ti. To, čo baví tvo­jich rodi­čov nemu­sí baviť auto­ma­tic­ky teba. Aj keď si nevy­rás­tol v dob­rej rodi­ne nezna­me­ná, že ty sám nemô­žeš byť dob­rý. Je to len stav tvo­jich myš­lie­nok, pre­to si dávaj pozor na to, aké živíš.

Viem, že kaž­dý zo dňa na deň prá­cu zme­niť nemô­že. To ale nezna­me­ná, že nemô­žeš na svo­jich snoch postup­ne pra­co­vať už teraz. Začni men­ší­mi krok­mi, pre­tvor ich v dob­ré zvy­ky a krá­čaj k tomu po čom túžiš. Musíš začať dnes, pre­to­že zaj­tra neexis­tu­je. Začni teraz.

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com, zdroj titul­nej foto: favim.com

Pridať komentár (0)