5 jed­no­du­chých kro­kov k tomu, aby si začal robiť to, čo ťa baví

Michal Ochránek / 23. januára 2017 / Tools a produktivita

Určite si už zažil pocit, keď si robil niečo, čo ťa po čase pre­stalo napĺňať. Ak zaží­vaš takéto obdo­bie dlh­šie, je čas to zme­niť. Spí­sal som ti 5 vecí, kto­rými by si mohol začať.

Tento pocit nemusí skon­čiť zatvo­re­ním note­bo­oku, či vybe­hnu­tím z kan­ce­lá­rie. V tomto prí­pade už neži­ješ svoj život bez sta­rostí a cha­osu myš­lie­nok, ktoré ťa pre­na­sle­dujú každý moment, čo sa sna­žíš vydých­nuť.

Niet sa čomu diviť, že v takomto stave sa ti nechce ísť s kama­rátmi von, či s pria­teľ­kou na večeru. Ťažko rela­xo­vať, keď si nepretr­žite hla­vou v práci.

Vyskú­šaj týchto 5 kro­kov, ktoré ti pomôžu nájsť cestu k tomu, čo ťa sku­točne baví

  1. Čo by si robil, ak by si za každú čin­nosť dostal rov­nakú odmenu
mountain-1031032_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Čo máš rád? Čo ťa napĺňa? Pred­stav si, čo by si chcel robiť bez ohľadu na peniaze. Neza­budni sa pýtať svojho vnútra, nedaj pries­tor myš­lien­kam na iných ľudí, ktorí by si ťa možno vážili viac v tej či onej pro­fe­sii. Často omie­ľané, ale prav­divé, že život je prí­liš krátky na to, aby sme žili život iných, bude platné vždy. Neve­rím, že keby máme na výber tak by každý chcel byť ria­di­teľ firmy, či top mana­žér. My ľudia sme si dali umelé nálepky jeden na dru­hého, ale zabudli sme žiť pre to, čo máme radi. Smer nasle­du­júci srdce, je vždy ten správny. Aj keď chceš robiť navo­nok oby­čajnú prácu, tak ju rob! Je len otázka času, kedy sa vypra­cu­ješ a budeš v tom sku­točne dobrý. A je v tom väč­šia hod­nota pre teba aj iných, keď robíš to, čo ťa napĺňa.

  1. Bež von a pozri sa okolo seba
new-york-748595_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Vidíš tých upo­náh­ľa­ných ľudí? Pred­stav si toto ako bežnú vzorku, do kto­rej zapadá väč­šina. Zdá sa ti, že sú spo­kojní? Bež von a pýtaj sa sám seba, či takto chceš žiť. Koľko vidíš šťast­ných a koľko nešťast­ných tvárí? Kvan­tum nezo­bu­de­ných géniov, ktorí ani neve­dia prečo a kam sme­rujú. Toto je masa ľudí, na ktorú si nikto za 50 rokov nespo­me­nie. Z toho davu vzíde len málo osob­ností, ktoré nám spra­via svet lep­ším. Len malá hŕs­tka dokáže usku­toč­niť svoje sny. Z kaž­dého člo­veka si zober to dobré a skús sa pou­čiť z jeho chýb. Začni sa na ľudí usmie­vať, skús byť viac pozi­tívny. Nič sa nezmení, keď budeš nadá­vať na to, akí sú ľudia nega­tívni, ako sebecky žijú a aká je po nich spúšť. Ukáž im, že sa to dá aj inak. To, že ťa neak­cep­tujú dnes, nezna­mená, že sa to nezmení zaj­tra.

  1. Za každú cenu sa drž toho čo ťa baví

Keď máš nejakú záľubu určite nie si jediný. Dnes už je jed­no­du­ché nájsť si ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako ty. Nájdi si ich, začni s nimi komu­ni­ko­vať, možno vytvo­ríte niečo čo vo svete chýba. Aj keby nie, náj­deš ľudí, s kto­rými sa budeš pod­po­ro­vať v tom čo ťa robí šťast­ným.

  1. Choď do prí­rody
natur-981120_640

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com

Veľa ľudí sa snaží od prí­rody odlú­čiť, ako sa len dá, ale či chceš alebo nech­ceš sme jej súčas­ťou. Prejdi sa do lesa, nájdi si na seba čas a tie správne myš­lienky prídu v tichosti.

  1. Neko­pí­ruj zlé zvyky rodi­čov

Zdá sa ti nie­kedy, že pou­ží­vaš podobné vety rodi­čov? Alebo sa pri­stih­neš pri­tom, že boju­ješ o rov­nakú pravdu, o ktorú bojujú rodi­čia? Je jedno či to je kopí­ro­va­nie názo­rov, alebo len drobné zvyky, musíš sa toho zba­viť. Začni sle­do­vať svoje sprá­va­nie, nájdi v sebe jedi­nečnú bytosť, v kto­rej sú jedi­nečné vlast­nosti. To, čo baví tvo­jich rodi­čov nemusí baviť auto­ma­ticky teba. Aj keď si nevy­rás­tol v dob­rej rodine nezna­mená, že ty sám nemô­žeš byť dobrý. Je to len stav tvo­jich myš­lie­nok, preto si dávaj pozor na to, aké živíš.

Viem, že každý zo dňa na deň prácu zme­niť nemôže. To ale nezna­mená, že nemô­žeš na svo­jich snoch postupne pra­co­vať už teraz. Začni men­šími krokmi, pre­tvor ich v dobré zvyky a krá­čaj k tomu po čom túžiš. Musíš začať dnes, pre­tože zaj­tra neexis­tuje. Začni teraz.

Zdroj foto­gra­fií pixabay.com, zdroj titul­nej foto: favim.com

Pridať komentár (0)