Dominika Tománková – V každom interiéri nechám kus seba

Beatrix Rimarčíková / 1. apríla 2017 / Rozhovory

Mladá di­zaj­nérka Do­mi­nika v roz­ho­vore po­ve­dala, že na Slo­ven­sku je prob­lé­mom na­sta­viť ohod­no­te­nie práce di­zaj­néra.

zdroj: facebook.com/DTInteriordesign

Mladá di­zaj­nérka Do­mi­nika v roz­ho­vore po­ve­dala, že na Slo­ven­sku je prob­lé­mom na­sta­viť ohod­no­te­nie práce di­zaj­néra.

Do­mi­nika sa od stred­nej školy ve­nuje di­zajnu. Ne­chala prácu pre in­te­ri­é­rové sho­wro­omy a roz­hodla sa osa­mos­tat­niť. V sú­čas­nosti vy­stu­puje pod znač­kou DT In­te­rior De­sign a náj­deš ju aj na fa­ce­bo­oku. Do­mi­nika sa roz­ho­vo­rila o tom, aké trendy v di­zajne po­núka nový rok a aj o tom, ktoré pro­dukty pat­ria me­dzi nad­ča­sové prvky.

Ako si sa do­stala k di­zajnu in­te­ri­é­rov a v akých pod­mien­kach vzni­kal DT In­te­rior De­sign?

Od ma­lička ma ba­vilo kres­liť, preto som nav­šte­vo­vala zá­kladnú ume­leckú školu a ne­skôr strednú ume­leckú školu, kde som si vy­brala tento od­bor pre svoju bu­dúcu ka­ri­éru. Ďa­lej som ab­sol­vo­vala dvoj­ročný rek­va­li­fi­kačný kurz a tu som za po­moci lek­to­rov – ar­chi­tek­tov  zís­kala ve­do­mosti a kva­li­fi­ká­ciu. Pra­co­vala som pre rôzne in­te­ri­é­rové sho­wro­omy, ča­som sa mi po­da­rilo pra­co­vať na vlast­ných pro­jek­toch – ná­vrhoch in­te­ri­é­rov, pre­tože som tú­žila  osa­mos­tat­niť sa, po­su­núť sa ďa­lej. To sa mi aj po­da­rilo, práca ma stále veľmi baví  a ne­pres­tá­vam na sebe pra­co­vať .

Čo je naj­dô­le­ži­tej­šie pri vý­kone tvo­jej práce – kre­a­ti­vita alebo iný as­pekt?

Kre­a­ti­vita s dô­ra­zom na de­tail a pre­cíz­nosť a ďal­ším dô­le­ži­tým as­pek­tom je ko­mu­ni­ká­cia s kli­en­tom.

5H0A5109zdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

Ako veľmi pod­lieha di­zajn vnú­tor­ných pries­to­rov mód­nym tren­dom? A čo z nich chystá nový rok 2017?

Každý rok sa síce ur­čujú trendy, ale sú štýly alebo di­zajn, ktorý pre­trvá dl­h­šiu dobu, res­pek­tíve je nad­ča­sový. Dô­ka­zom toho je aj sto­lička Pan­ton od di­zaj­néra Ver­ner Pan­ton. Jeho di­zajn pre­tr­váva už de­sať­ro­čia a stále je žia­daná. Na tento rok  firma Vitra za­dala  trend ze­le­nej farby v di­zajne. Čo sa týka ďal­ších ma­te­riá­lov ne­smie tam chý­bať mra­mor,  ter­ra­cotta, ko­rok  a Hygge (z dán­činy – útul­nosť, po­hod­lie), pre­mietne sa v ple­te­ných de­kách a prí­rod­ných ma­te­riá­loch.

s2-compressor(1)zdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

Čo je dô­le­žité pri za­ria­ďo­vaní pries­to­rov – farby, ma­te­riály, roz­miest­ne­nie, de­taily? Na čom si dáš naj­viac zá­le­žať?

Ur­čite na pr­vom mieste je roz­miest­ne­nie, teda dis­po­zí­cia in­te­ri­éru. Dá­vam si zá­le­žať  na de­tai­loch, sna­žím sa ozvlášt­niť každý in­te­riér, aby bol ori­gi­nálny a iný než ten pred­chá­dza­júci. Tiež, aby jed­not­livé de­taily vy­tvá­rali har­mo­nický ce­lok.

Do­mi­nika, skús mi opí­sať svoj bežný pra­covný deň.

Môj bežný pra­covný deň býva  rôz­no­rodý. Nie­kedy pra­cu­jem v ate­li­éri celý deň. A sú dni, kedy má­vam stret­nu­tia s kli­entmi, nav­šte­vu­jem sho­wro­omy a vy­be­rám za­ria­de­nie pre kli­enta.

5H0A5127zdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

Máš ne­jaký jed­no­du­chý trik, kto­rým do­káže každý ozvlášt­niť svoj prí­by­tok?

Nie­kedy stačí na­prí­klad len ma­lič­kosť, vy­me­niť v ku­chyni starý ob­klad za nový a pries­tor vy­zerá úplne inak. Či­ta­te­lia môžu nájsť in­špi­rá­cie z rôz­nych zdro­jov, na in­ter­nete na­prí­klad aj z blo­gov di­zaj­né­rov. Ta­kýto blog pri­pra­vu­jem aj ja.

Kde čer­páš in­špi­rá­ciu pre svoju prácu ty?

In­špi­rá­ciu čer­pám zo sa­mot­ných fa­rieb a ma­te­riá­lov, v mož­nos­tiach ich ne­ko­neč­ných kom­bi­ná­cií a aj v prí­rode.

Čo po­va­žu­ješ za prob­le­ma­tické pri svo­jej práci?

Kvôli pod­mien­kam na trhu je prob­le­ma­tické na­sta­ve­nie ohod­no­te­nia práce di­zaj­néra.

5H0A5135zdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

Máš za se­bou množ­stvo in­te­ri­é­rov, ktoré si na­vrhla. Si na ne­jaký z nich ob­zvlášť hrdá?

Hrdá som ur­čite na každý je­den, pre­tože v kaž­dom je kus zo mňa.

Ne­chá­vajú ti tvoji zá­kaz­níci „voľnú ruku“, alebo pra­cu­ješ podľa ich po­žia­da­viek?

Podľa toho aký je kli­ent, ale sa­moz­rejme, vždy do­sta­nem zá­kladné in­dí­cie, aby som ve­dela zo­sta­viť kli­en­tom in­te­riér, v kto­rom sa budú cí­tiť prí­jemne.

Stalo sa ti, že si mala ur­čitú pred­stavu ako za­ria­diš pries­tor, ale ne­dos­tala si s k vhod­ným ma­te­riá­lom/pro­duk­tom? Ako rie­šiš ta­kéto si­tu­ácie?

Pravdu po­ve­diac ta­káto si­tu­ácia sa mi ne­stala. Spo­lu­pra­cu­jem s do­dá­va­teľmi, ktorý majú bo­hatý vý­ber ma­te­riá­lov a mož­ností, takže som veľmi spo­kojná.

s1-compressorzdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

Ne­dávno som si ku­po­vala lampu na pra­covný stôl v mo­jej izbe. Vošla som do ob­chodu a spo­me­dzi množ­stva lámp som si vô­bec ne­ve­dela vy­brať. Ne­má­vaš rov­naký prob­lém pri na­vrho­vaní?

Za­ria­ďo­va­cích prv­kov je veľa od rôz­nych zna­čiek to sú­hla­sím, ale čím dl­h­šie som v tomto biz­nise a po­znám de­tail­nej­šie po­nuku pro­duk­tov od drah­ších zna­čiek až po lac­nej­šie, tak si presne viem vy­se­lek­to­vať čo mi naj­viac za­pa­suje do da­ného pro­jektu.

Aké sú tvoje ďal­šie plány?

Tento rok mám v pláne nad­via­zať rôzne spo­lu­práce nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ničí.

2-compressor (2)zdroj: www.fa­ce­book.com/DTIn­te­ri­or­de­sign

 

Ďa­ku­jem za roz­ho­vor.01

Pridať komentár (0)