Lip­tov­ská Tep­lič­ka, ale­bo Slo­vak Hob­bit Town, je európ­skym, ale aj sve­to­vým uni­ká­tom. Vieš pre­čo?

Lucia M., interez.sk / 7. februára 2017 / Zo Slovenska

zdroj: slavoru.org/slavorum.org

Na tri­ló­gii Pán prs­te­ňov fil­má­ri pra­co­va­li dlho a odvied­li skve­lú prá­cu. Keby však vede­li o Lip­tov­skej Tep­lič­ke, mož­no si moh­li ušet­riť ces­tu aj prá­cu. To, čo tu vytvo­ri­li naši pred­ko­via stá­le láka aj zahra­nič­ných turis­tov. Boli ste sa v Lip­tov­skej Tep­lič­ke pozrieť?

o, čo je na tej­to obci uni­kát­ne, sú piv­nič­ky na zemia­ky a novo vznik­nu­tá oddy­cho­vá zóna, kde si môžu miest­ni, ale aj turis­ti odpo­či­núť. Jed­ná sa o európ­sky a dokon­ca zrej­me aj sve­to­vý uni­kát. Kedy­si na tom­to mies­te stá­la pôvod­ná dedin­ka, kto­rej oby­va­te­lia vybu­do­va­li piv­ni­ce, v kto­rých skla­do­va­li naj­mä zemia­ky. Prvá zmien­ka o pôvod­nej obci pochá­dza až z roku 1634. 

liptovskateplicka1

slavorum.org

Ak sa na uni­kát­ne piv­nič­ky prí­de­te pozrieť, urči­te nevy­ne­chaj­te ani turis­tic­ké tra­sy, kto­ré sa nachá­dza­jú v oko­lí a tiež môže­te nara­ziť na pra­meň s pit­nou vodou, kde sa osvie­ži­te, prí­pad­ne sa môže­te vydať po náuč­nom chod­ní­ku, kde sa dozvie­te veľa o his­tó­rii obce, a aj nie­čo o samot­ných piv­nič­kách, tra­dí­ciách, ale aj o rast­li­nách a zve­ri, kto­rá v oko­lí žije.

liptovskateplicka2

slavorum.org

Do vnút­ra ste ešte done­dáv­na moh­li nazrieť len v sprie­vo­de maji­te­ľa, no nie­kto­ré sú už voľ­ne sprí­stup­ne­né verej­nos­ti, a to naprí­klad cez folk­lór­ne sláv­nos­ti, kto­ré sa v obci kaž­do­roč­ne kona­jú. Piv­nič­ky boli zre­kon­štru­ova­né a náv­štev­ní­ci tak môžu vidieť, ako kedy­si ľudia skla­do­va­li zemia­ky a iné plo­di­ny.

liptovskateplicka3

pinterest.com

Piv­ni­ce boli vyhĺbe­né do vápen­co­vo-ílo­vi­tej pôdy a sú veľ­mi chlad­né, čo prá­ve umož­ňo­va­lo skla­do­va­nie plo­dín. Sme­rom nadol sa zužu­jú a nachá­dza­jú sa dva až tri met­re v zemi. Piv­nič­ky sa celé sto­ro­čia dedia z gene­rá­cie na gene­rá­ciu, a teda sú to prá­ve miest­ni obča­nia, kto­rí udr­žia­va­jú túto tra­dí­ciu. Tep­lo­ta, kto­rá je vo vnút­ri, je navy­še rov­na­ká aj počas leta a zimy, čo je veľ­kou výho­dou.

liptovskateplicka4pinterest.com

Ak sa nie­ke­dy bude­te nachá­dzať v blíz­kos­ti obce, urči­te sa choď­te na tie­to his­to­ric­ké uni­ká­ty pozrieť. Nikde inde na sve­te ich nenáj­de­te a urči­te to sto­jí za to. Navy­še, ak ste fanú­šik­mi sve­ta J. R. R. Tol­kie­na, bude­te sa cítiť ako v roz­práv­ky.

#hob­bit #lip­tov­ska­tep­lic­ka #cel­lar #slo­va­kia A pho­to posted by @nagymichal on

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: pinterest.com

Pridať komentár (0)