Lip­tov­ská Tep­lička, alebo Slo­vak Hob­bit Town, je európ­skym, ale aj sve­to­vým uni­ká­tom. Vieš prečo?

Lucia M., interez.sk / 7. februára 2017 / Zo Slovenska

zdroj: slavoru.org/slavorum.org

Na tri­ló­gii Pán prs­te­ňov fil­mári pra­co­vali dlho a odviedli skvelú prácu. Keby však vedeli o Lip­tov­skej Tep­ličke, možno si mohli ušet­riť cestu aj prácu. To, čo tu vytvo­rili naši pred­ko­via stále láka aj zahra­nič­ných turis­tov. Boli ste sa v Lip­tov­skej Tep­ličke pozrieť?

o, čo je na tejto obci uni­kátne, sú piv­ničky na zemiaky a novo vznik­nutá oddy­chová zóna, kde si môžu miestni, ale aj turisti odpo­či­núť. Jedná sa o európ­sky a dokonca zrejme aj sve­tový uni­kát. Kedysi na tomto mieste stála pôvodná dedinka, kto­rej oby­va­te­lia vybu­do­vali piv­nice, v kto­rých skla­do­vali najmä zemiaky. Prvá zmienka o pôvod­nej obci pochá­dza až z roku 1634. 

liptovskateplicka1

slavorum.org

Ak sa na uni­kátne piv­ničky prí­dete pozrieť, určite nevy­ne­chajte ani turis­tické trasy, ktoré sa nachá­dzajú v okolí a tiež môžete nara­ziť na pra­meň s pit­nou vodou, kde sa osvie­žite, prí­padne sa môžete vydať po náuč­nom chod­níku, kde sa dozviete veľa o his­tó­rii obce, a aj niečo o samot­ných piv­nič­kách, tra­dí­ciách, ale aj o rast­li­nách a zveri, ktorá v okolí žije.

liptovskateplicka2

slavorum.org

Do vnútra ste ešte done­dávna mohli nazrieť len v sprie­vode maji­teľa, no nie­ktoré sú už voľne sprí­stup­nené verej­nosti, a to naprí­klad cez folk­lórne sláv­nosti, ktoré sa v obci kaž­do­ročne konajú. Piv­ničky boli zre­kon­štru­ované a náv­štev­níci tak môžu vidieť, ako kedysi ľudia skla­do­vali zemiaky a iné plo­diny.

liptovskateplicka3

pinterest.com

Piv­nice boli vyhĺbené do vápen­covo-ílo­vi­tej pôdy a sú veľmi chladné, čo práve umož­ňo­valo skla­do­va­nie plo­dín. Sme­rom nadol sa zužujú a nachá­dzajú sa dva až tri metre v zemi. Piv­ničky sa celé sto­ro­čia dedia z gene­rá­cie na gene­rá­ciu, a teda sú to práve miestni obča­nia, ktorí udr­žia­vajú túto tra­dí­ciu. Tep­lota, ktorá je vo vnútri, je navyše rov­naká aj počas leta a zimy, čo je veľ­kou výho­dou.

liptovskateplicka4pinterest.com

Ak sa nie­kedy budete nachá­dzať v blíz­kosti obce, určite sa choďte na tieto his­to­rické uni­káty pozrieť. Nikde inde na svete ich nenáj­dete a určite to stojí za to. Navyše, ak ste fanú­šikmi sveta J. R. R. Tol­kiena, budete sa cítiť ako v roz­právky.

#hob­bit #lip­tov­ska­tep­licka #cel­lar #slo­va­kia A photo posted by @nagymichal on

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: pinterest.com

Pridať komentár (0)