A už ani o sekun­du viac, s iKlips vyba­víš pre­nos dát okam­ži­te

Ivo Kokinda / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pre­nos dát medzi iOS zaria­de­nia­mi pre zdie­ľa­nie a zálo­ho­va­nie či ulo­že­nie môže byť bez pri­po­je­nia na inter­net cel­kom prob­lém. iKlips prvá duál­na flash­ka, kto­rá ma 3.0 USB konek­tor, sľu­bu­je, že pre­nos dát medzi tvo­jím iOS zaria­de­nia­mi bude hrač­ka.

iKlips je sku­toč­ne pre kaž­dé­ho. Sta­čí krát­ky pohľad na toto mini zaria­de­nie a hneď zis­tíš aké je ľah­ké, pohodl­né a prak­tic­ké. K dis­po­zí­cii bude v zla­tej, strie­bor­nej, čer­ve­nej a spa­ce grey. USB konek­tor 3.0 umož­ňu­je zapisovanie/čítanie dát rých­los­ťou až 20/140 mb/s a dru­hý koniecp­re iOS to zvlád­ne s rých­los­ťou čítanie/zápis 14/8 mb/s. Vnút­ro je uzav­re­té v hli­ní­ko­vom tele a špor­to­vý kom­pakt­ný dizajn skli­pom (prvý opro­ti jeho pred­chod­com) ti zaru­ču­je pohodl­nej­šie nose­nie. Spot­re­ba ener­gie iKlips je vďa­ka pou­ži­té­mu USB 3.0 na níz­kej úrov­ni a na roz­diel od kon­ku­ren­cie nepot­re­bu­je baté­riu.

iKlips je kom­pa­ti­bil­ný s OS X a Win­do­ws XP ale­bo jeho nov­ší­mi ver­zia­mi. Na stra­ne iOS, bude­te potre­bo­vať zaria­de­nie s konek­to­rom Light­ning a iOS 6.1 ale­bo nov­ší. Ak ho budeš chcieť pou­ží­vať, tak budeš musieť mať nain­šta­lo­va­nú app­ku, kto­rá po spus­te­ní bude pre­sú­vať dáta do a zo zaria­de­nia “rov­na­ko jed­no­du­ché ako drag and drop”.

Týž­deň po spus­te­ní kam­pa­ne na indie­go­go už iKlips napl­ni­li svo­ju prvú métu, kto­rou bola suma 50 000 dolá­rov. Teraz, týž­deň pred kon­com kam­pa­ne už má na kon­te tak­mer 190 000 dolá­rov, čo je poriad­ne pre­sia­hnu­tý pôvod­ný cieľ o viac ako 300 per­cent. Môžeš ho mať vo ver­ziách 16,32,64 ale­bo 128 GB. iKlips začí­na na cene od 49 dolá­rov a stú­pa postup­ne na 69, 89 a kon­čí na hra­ni­ci 169 dolá­rov. V cene je zahr­nu­tá celo­sve­to­vá dopra­va a prvé kusy by mali dôjsť ku svo­jím kup­com do júna.

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)