A už ani o sekundu viac, s iKlips vyba­víš pre­nos dát okam­žite

Ivo Kokinda / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Pre­nos dát medzi iOS zaria­de­niami pre zdie­ľa­nie a zálo­ho­va­nie či ulo­že­nie môže byť bez pri­po­je­nia na inter­net cel­kom prob­lém. iKlips prvá duálna flashka, ktorá ma 3.0 USB konek­tor, sľu­buje, že pre­nos dát medzi tvo­jím iOS zaria­de­niami bude hračka.

iKlips je sku­točne pre kaž­dého. Stačí krátky pohľad na toto mini zaria­de­nie a hneď zis­tíš aké je ľahké, pohodlné a prak­tické. K dis­po­zí­cii bude v zla­tej, strie­bor­nej, čer­ve­nej a space grey. USB konek­tor 3.0 umož­ňuje zapisovanie/čítanie dát rých­los­ťou až 20/140 mb/s a druhý koniecpre iOS to zvládne s rých­los­ťou čítanie/zápis 14/8 mb/s. Vnútro je uzav­reté v hli­ní­ko­vom tele a špor­tový kom­paktný dizajn skli­pom (prvý oproti jeho pred­chod­com) ti zaru­čuje pohodl­nej­šie nose­nie. Spot­reba ener­gie iKlips je vďaka pou­ži­tému USB 3.0 na níz­kej úrovni a na roz­diel od kon­ku­ren­cie nepot­re­buje baté­riu.

iKlips je kom­pa­ti­bilný s OS X a Win­dows XP alebo jeho nov­šími ver­ziami. Na strane iOS, budete potre­bo­vať zaria­de­nie s konek­to­rom Light­ning a iOS 6.1 alebo novší. Ak ho budeš chcieť pou­ží­vať, tak budeš musieť mať nain­šta­lo­vanú appku, ktorá po spus­tení bude pre­sú­vať dáta do a zo zaria­de­nia “rov­nako jed­no­du­ché ako drag and drop”.

Týž­deň po spus­tení kam­pane na indie­gogo už iKlips napl­nili svoju prvú métu, kto­rou bola suma 50 000 dolá­rov. Teraz, týž­deň pred kon­com kam­pane už má na konte tak­mer 190 000 dolá­rov, čo je poriadne pre­sia­hnutý pôvodný cieľ o viac ako 300 per­cent. Môžeš ho mať vo ver­ziách 16,32,64 alebo 128 GB. iKlips začína na cene od 49 dolá­rov a stúpa postupne na 69, 89 a končí na hra­nici 169 dolá­rov. V cene je zahr­nutá celo­sve­tová doprava a prvé kusy by mali dôjsť ku svo­jím kup­com do júna.

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)