Acti­vi­sion Bliz­zard — vyda­va­teľ série Call of Duty kupuje tvorcu hry Candy Crush za $5,9 miliárd!

Rišo Néveri / 3. novembra 2015 / Startupy

King Digi­tal Enter­tain­ment, tvorca naj­zná­mej­šej hry na Face­bo­oku za posledné roky bol kúpený gigan­tom vo svete video­hier.

Naša spo­loč­nosť vytvo­rila jednu z naj­väč­ších sietí hrá­čov na Face­bo­oku a na mobil­ných zaria­de­niach”, hovorí CEO KDE Ric­cardo Zacconi a dodáva nesku­točnú šta­tis­tiku, podľa kto­rej mali hry spo­loč­nosti v tre­ťom kvar­táli až 474 mili­ó­nov aktív­nych hrá­čov mesačne.

Acti­vi­sion Bliz­zard bol už aj pred touto kúpou obrov­ským gigan­tom. Nestačí, že vyda­va­teľ­stvo vlastní herný titul Call of Duty, ich spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou Bliz­zard Entertainment(2008) im zaru­čila aj obrov­ské príjmy z titu­lov ako Warc­raft, či Starc­raft. Ten­to­krát pohl­tili pôvo­dom švéd­sku spo­loč­nosť King, tvorcu ságy Candy Crush, ktorá má hrá­čov až v 196tich štá­toch. Podľa spo­loč­nosti Acti­vi­sion im kúpa King Digi­tal zaručí do konca roka príjmy vo výške až $36 miliárd!

Bude veľmi zau­jí­mavé sle­do­vať, ako sa vyvi­nie situ­ácia okolo King Digi­tal. Neexis­tuje žiadna garan­cia, že ich úspech bude trvať naďa­lej, podobne ako to nik nega­ran­to­val ani pri úspe­chu spo­loč­nosti Zynga, ktorá sta­vala na hre Farm­ville. V King si to uve­do­mujú, ale napriek sna­hám vybu­do­vať iné zdroje príj­mov, aby neboli úplne závislí na jed­nom titule, sa im to cel­kom nedarí. Hra Candy Crush je stále zdro­jom 1/3 zis­kov spo­loč­nosti, ale zákaz­níci míňajú na hru stále menej a menej. Ak sa len Zynga nepoz­vie­cha, jej úspech môže skon­čiť pri hre, ktorá ho zaru­čila. Naj­viac čerpá z tejto akvi­zí­cie Acti­vi­sion, keďže zís­kal prí­stup k vyše pol miliarde mobil­ných pou­ží­va­te­ľov. 

Pridať komentár (0)