Acti­vi­si­on Bliz­zard — vyda­va­teľ série Call of Duty kupu­je tvor­cu hry Can­dy Crush za $5,9 miliárd!

Rišo Néveri / 3. novembra 2015 / Lifehacking

King Digi­tal Enter­tain­ment, tvor­ca naj­zná­mej­šej hry na Face­bo­oku za posled­né roky bol kúpe­ný gigan­tom vo sve­te video­hier.

Naša spo­loč­nosť vytvo­ri­la jed­nu z naj­väč­ších sie­tí hrá­čov na Face­bo­oku a na mobil­ných zaria­de­niach”, hovo­rí CEO KDE Ric­car­do Zacco­ni a dodá­va nesku­toč­nú šta­tis­ti­ku, pod­ľa kto­rej mali hry spo­loč­nos­ti v tre­ťom kvar­tá­li až 474 mili­ó­nov aktív­nych hrá­čov mesač­ne.

Acti­vi­si­on Bliz­zard bol už aj pred tou­to kúpou obrov­ským gigan­tom. Nesta­čí, že vyda­va­teľ­stvo vlast­ní her­ný titul Call of Duty, ich spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou Bliz­zard Entertainment(2008) im zaru­či­la aj obrov­ské príj­my z titu­lov ako Warc­raft, či Starc­raft. Ten­to­krát pohl­ti­li pôvo­dom švéd­sku spo­loč­nosť King, tvor­cu ságy Can­dy Crush, kto­rá má hrá­čov až v 196tich štá­toch. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Acti­vi­si­on im kúpa King Digi­tal zaru­čí do kon­ca roka príj­my vo výš­ke až $36 miliárd!

Bude veľ­mi zau­jí­ma­vé sle­do­vať, ako sa vyvi­nie situ­ácia oko­lo King Digi­tal. Neexis­tu­je žiad­na garan­cia, že ich úspech bude trvať naďa­lej, podob­ne ako to nik nega­ran­to­val ani pri úspe­chu spo­loč­nos­ti Zyn­ga, kto­rá sta­va­la na hre Farm­vil­le. V King si to uve­do­mu­jú, ale napriek sna­hám vybu­do­vať iné zdro­je príj­mov, aby nebo­li úpl­ne závis­lí na jed­nom titu­le, sa im to cel­kom neda­rí. Hra Can­dy Crush je stá­le zdro­jom 1/3 zis­kov spo­loč­nos­ti, ale zákaz­ní­ci míňa­jú na hru stá­le menej a menej. Ak sa len Zyn­ga nepoz­vie­cha, jej úspech môže skon­čiť pri hre, kto­rá ho zaru­či­la. Naj­viac čer­pá z tej­to akvi­zí­cie Acti­vi­si­on, keď­že zís­kal prí­stup k vyše pol miliar­de mobil­ných pou­ží­va­te­ľov. 

Pridať komentár (0)