Adre­na­lí­nová novinka “drone-sur­fing” je presne to, čo si mys­líš

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Svetlo sveta uzrela ďal­šia zau­jí­mavá novinka – dron-sur­fing. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že dron by sur­fistu nedo­ká­zal utiah­nuť, nová tech­no­lo­gická hračka od ame­ric­kej spo­loč­nosti Fre­efly s náz­vom ALTA 8 to pri dob­rých pod­mien­kach dokáže.

Spo­loč­nosť Fre­efly nedávno uve­rej­nila video, v kto­rom uka­zuje silu svojho výrobku.

Ako vidieť vo videu, sur­fista sa musí najprv roz­be­hnúť. Ako­náhle sa však dostane na vodu, pohyb zabez­pe­čuje už iba dron. Hoci nie­ktorí spo­chyb­nili auten­ti­citu videa, podľa kre­a­tív­neho ria­di­teľa spo­loč­nosti Hugha Bella sú všetky zábery sto­per­cen­tne pravé. “ALTA je to jediné, čo ťahá sur­fistu,” pove­dal.

Ak by ste si chceli dron-sur­fing vyskú­šať, musíte sa ples­núť po vrecku. Za túto mašinu treba zapla­tiť 17 500 ame­ric­kých dolá­rov.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)