Adre­na­lí­no­vá novin­ka “dro­ne-sur­fing” je pres­ne to, čo si mys­líš

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Svet­lo sve­ta uzre­la ďal­šia zau­jí­ma­vá novin­ka – dron-sur­fing. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že dron by sur­fis­tu nedo­ká­zal utiah­nuť, nová tech­no­lo­gic­ká hrač­ka od ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Fre­ef­ly s náz­vom ALTA 8 to pri dob­rých pod­mien­kach doká­že.

Spo­loč­nosť Fre­ef­ly nedáv­no uve­rej­ni­la video, v kto­rom uka­zu­je silu svoj­ho výrob­ku.

Ako vidieť vo videu, sur­fis­ta sa musí najprv roz­be­hnúť. Ako­náh­le sa však dosta­ne na vodu, pohyb zabez­pe­ču­je už iba dron. Hoci nie­kto­rí spo­chyb­ni­li auten­ti­ci­tu videa, pod­ľa kre­a­tív­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Hug­ha Bel­la sú všet­ky zábe­ry sto­per­cen­tne pra­vé. “ALTA je to jedi­né, čo ťahá sur­fis­tu,” pove­dal.

Ak by ste si chce­li dron-sur­fing vyskú­šať, musí­te sa ples­núť po vrec­ku. Za túto maši­nu tre­ba zapla­tiť 17 500 ame­ric­kých dolá­rov.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)