Adria­na vyme­ni­la Bra­ti­sla­vu za blíz­kosť prí­ro­dy a kor­po­rát za reme­sel­nú výro­bu z dre­va a ľanu

Marianna Mikešová / 14. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/50 arches

Šikov­ná Slo­ven­ka Adria­na Gre­gor, kto­rá sto­jí za znač­kou 50 arches, je dôka­zom toho, že keď člo­vek po nie­čom sku­toč­ne túži, doká­že vlast­ný­mi ruka­mi pre­me­niť sen na rea­li­tu.

Žila bež­ný bra­ti­slav­ský život. Pra­co­va­la v nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tiach v mar­ke­tin­gu a obcho­de, no v prá­ci ani vo veľ­kom mes­te nebo­la šťast­ná. “Môj život bol cha­otic­ký a nedá­val zmy­sel. Keď som už dosta­la posled­né varo­va­nie, zba­li­la som sa a odsťa­ho­va­la,” spo­mí­na Adria­na. Neodiš­la však prvo­plá­no­vo na dedi­nu ani na samo­tu. Mies­to si vybra­la veľ­mi obo­zret­ne, po dlhom štu­do­va­ní mapy a zva­žo­va­ní plu­sov aj mínu­sov.

Roz­hod­la som sa pre oblasť s naj­hus­tej­ším počtom ter­mál­nych pra­me­ňov, s blíz­kos­ťou diaľ­ni­ce aj nád­her­nej prí­ro­dy. Som šťast­ná, že sa mi poda­ri­lo usa­diť v krás­nom kúpeľ­nom mes­teč­ku plnom kve­tov, na Slia­či. Blíz­kosť kúpeľ­né­ho leso­par­ku a rela­tív­ne veľ­kých miest Zvo­le­na a Ban­skej Bys­tri­ce pre mňa zna­me­ná slo­bo­du,” pre­zra­di­la Adria­na. Spo­lu s rodi­nou tu spo­koj­ne pre­bý­va už 10 rokov v dome s 50 oblúk­mi, z čoho pochá­dza aj nezvy­čaj­ný názov jej znač­ky 50 arches.

Foto: facebook.com/50 arches

Foto: facebook.com/50 arches

Prá­ve tu vzni­ka­jú čaro­vné mis­ky a dosky na krá­ja­nie z dre­va ale­bo ľano­vé utier­ky a koší­ky, kto­rý­mi je Adria­na povest­ná. Pro­stred­níc­tvom nich pri­ná­ša do slo­ven­ských domo­vov kus prí­ro­dy, tep­la a rados­ti z poc­ti­vej ruč­nej prá­ce. Ako sa však mla­dá žena dosta­la od kor­po­rát­nej prá­ce k reme­sel­nej výro­be? Veľ­mi jed­no­du­cho. Obja­ve­ním váš­ne pre dizajn a prí­rod­né mate­riá­ly a samoz­rej­me vďa­ka množ­stvu odva­hy pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia.

Nápad pri­šiel v roku 2012 počas rekon­štruk­cie náš­ho domu. Pri hľa­da­ní inšpi­rá­cií na zaria­de­nie som si uve­do­mi­la, že tak­mer na kaž­dej kuchyn­skej lin­ke, kto­rá ma na zahra­nič­ných weboch zau­ja­la, sú okrem ľano­vých utie­rok aj dre­ve­né dosky na krá­ja­nie. Ľano­vé utier­ky som uši­la a lopá­re som chce­la kúpiť. Na moje prek­va­pe­nie to však v tej dobe nebo­lo mož­né,” uvied­la Slo­ven­ka.

Foto: facebook.com/50 arches

Foto: facebook.com/50 arches

Všet­ky pek­né dosky, kto­ré našla, boli z USA či Škan­di­ná­vie a nebo­lo mož­né doviesť ich na Slo­ven­sko. Roz­hod­la sa pre­to, že také jed­no­du­cho začne vyrá­bať sama. A nie­len pre seba, ale pre všet­kých milov­ní­kov dizaj­nu a prí­rod­ných mate­riá­lov. Dnes Adria­na pod­ni­ká už dva roky a o jej výtvo­ry je veľ­ký záu­jem. “Mys­lím si však, že som stá­le na začiat­ku. Svo­ju ener­giu venu­jem tomu, čo mi dáva zmy­sel a idem poma­ly ces­tou, akú som si zvo­li­la. Veľ­mi ma teší, že to čo robím, sa ľuďom páči,” pri­zna­la.

Spo­čiat­ku vyrá­ba­la všet­ku pro­duk­ciu 50 arches sama, dnes už na to nesta­čí. Jej dotyk je však stá­le cítiť v kaž­dom jed­nom výrob­ku, ako aj v cel­ko­vom vizu­ále znač­ky. “Momen­tál­ne zabez­pe­ču­jem nákup a príp­ra­vu lát­ky, logis­ti­ku a finál­nu post­pro­duk­ciu – ruč­né kres­le­nie, sty­ling, fote­nie, komu­ni­ká­ciu a dis­tri­bú­ciu. Výro­ba väč­ši­ny port­fó­lia je v súčas­nos­ti pre­su­nu­tá na diel­ne, s kto­rý­mi spo­lu­pra­cu­jem. Kaž­dý výro­bok však na záver sama upra­vu­jem, brú­sim a natie­ram,” doda­la Adria­na.

Foto: facebook.com/50 arches

Foto: facebook.com/50 arches

Mis­ky, doš­tič­ky a utier­ky od 50 arches však nie sú len este­tic­kým dopl­n­kom, ale sú plne funkč­né. Pro­to­typ kaž­dé­ho jed­né­ho navy­še náj­deš aj v domác­nos­ti tej­to šikov­nej umel­ky­ne. Vyrá­ba ich tak, aby doko­py vytvá­ra­li har­mo­nic­ký celok. Inšpi­ru­je sa pri­tom v kaž­do­den­nom živo­te, ale aj na sociál­nych sie­ťach, naj­mä na Ins­ta­gra­me.

Mám tam svoj malý IG blog, do kto­ré­ho den­ne pris­pie­vam pro­duk­to­vý­mi foto­gra­fia­mi. Momen­tál­ne už pra­cu­jem na dizaj­ne sku­toč­né­ho blo­gu, kto­rý bude súčas­ťou web­strán­ky a verím, že sa mi z neho poda­rí vybu­do­vať inšpi­ra­tív­ne vir­tu­ál­ne mies­to,” pre­zra­di­la Adria­na.

Pri zaria­ďo­va­ní vlast­né­ho inte­ri­é­ru a výbe­re srd­co­vých kús­kov, kto­ré s člo­ve­kom zotrva­jú desiat­ky rokov, je však nie­ke­dy potreb­né viac, než len pohľad na moni­tor. Mož­nosť “ochy­tať” si výro­bok, pri­vo­ňať k prí­rod­né­mu mate­riá­lu či dozve­dieť sa viac o prí­be­hu kaž­dé­ho kús­ka, je nepre­ne­si­teľ­né v onli­ne pries­to­re. Aj pre­to sa spo­čiat­ku Adria­na sna­ži­la dostať svo­je výrob­ky do obcho­dov.

Foto: facebook.com/50 arches

Foto: facebook.com/50 arches

V Bra­ti­sla­ve ich však nikto nech­cel pre­dá­vať. Buď kvô­li tomu, že pre­dá­va­li len “znač­ko­vé veci” ale­bo chce­li 50% zľa­vu z pre­daj­nej ceny. Roz­hod­la som sa pre­to otvo­riť si obchod sama. Nie je to však kla­sic­ký obchod, ale štú­dio — pries­tor, kde pra­cu­jem a záro­veň sklad. Raz do týžd­ňa, v pia­tok, je však otvo­re­ný pre všet­kých, kto­rí si chcú vyz­dvi­hnúť svoj výro­bok ale­bo prí­sť sa nadých­nuť vône dre­va a vybrať si svoj kus prí­ro­dy osob­ne,” doda­la Adria­na.

50 arches nie je len znač­ka, ale život­ný štýl a ces­ta jed­nej kre­a­tív­nej Slo­ven­ky, po kto­rej poma­ly krá­ča spo­koj­ná a šťast­ná. Rov­na­kú radosť pri­ná­ša aj do domo­vov svo­jich zákaz­ní­kov, kto­rí sa budú dlhé roky tešiť z kva­lit­nej ruč­nej prá­ce.

Foto: facebook.com/50 arches

Pridať komentár (0)