Aero­mo­bil: Revo­lučný vyná­lez zo Slo­ven­ska

Michal Tomek / 27. marca 2014 / Tech a inovácie

Konečne sa nebu­dete musieť roz­ho­do­vať, aký dopravný pros­trie­dok zvo­líte. Potre­bu­jete ísť autom, aby ste sa dostali do zapad­nu­tej uličky? Alebo lie­tad­lom, aby ste sa dostali do cieľa rých­lej­šie? Skúste oboje — Aero­mo­bil zo Slo­ven­ska.

Práve na Slo­ven­sku sa od revo­lú­cie vyvíja uni­kátny pro­to­typ lie­ta­jú­ceho auta alebo pozem­ného lie­tadla – Aero­mo­bil. S prá­cami sa začalo už v roku 1990, kedy vznikla prvá ver­zia tohto stroja pod náz­vom Aero­mo­bil 1.0. Tá pre­šla ďal­ším vývo­jom cez Aero­mo­bil 2.0 v roku 1995 až po dnešnú ver­ziu 2.5. Tento rok by mala prísť na svet ver­zia 3.0, ktorá je posled­ným stup­ňom pred reál­nym pro­to­ty­pom.

S myš­lien­kou také­hoto doprav­ného pros­triedku pri­šiel tím ľudí na čele s dizaj­né­rom a vyná­lez­com Šte­fa­nom Kle­i­nom. Ten veno­val pro­jektu posled­ných viac ako 20 rokov. Má mnohé skú­se­nosti tak zo zahra­nič­ných škôl ako aj z práce pre veľké auto­mo­bilky – Audi, VW a BMW. Podľa neho sa tento pros­trie­dok nie­kedy nazýva aj Klein Aero­mo­bil. Ďal­ším člo­ve­kom, kto­rého stojí za to spo­me­núť, je Juraj Vacu­lík – zakla­da­teľ reklam­nej agen­túry Made by Vacu­lik. Vystu­puje ako spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO pro­jektu Aero­mo­bil. Okrem týchto dvoch sa na pro­jekte podie­ľajú Ladi­slav Batík (COO), Mar­tin Bruncko (Board mem­ber, zod­po­vedá za stra­té­giu v oblasti finan­cií, vstupu na trh a regu­lač­ných zále­ži­tostí), Šte­fan Vadocz (PR), Erich Ostr­čil (Team Lea­der), Igor Ruma­nov­ský (letecký tech­nik) a Róbert Mucska (CAD/CAM Desig­ner). O pro­jekte písali už také sve­tové médiá ako BBC, Wall Street Jour­nal, USA Today alebo Reuters

Aké sú hlavné para­metre stroja?

Do Aero­mo­bilu sa zmes­tia dvaja ľudia. Krídla sú samoz­rejme sklá­pa­cie, spot­reba je na úrovni 15 l/h, ak letíte a 7,5 l/100 km, ak jaz­díte. Maxi­málne rých­losť na ceste je 160 km/hodinu, vo vzdu­chu je to 200 km/hodinu. Lie­tadlo má dolet až 700 kilo­met­rov. Dĺžka Aero­mo­bilu je 6 met­rov, šírka pri roz­pätí krí­del 8,3 metra.

zdroj: aeromobil.com

Čo oča­káva kon­štruk­tér a tvorca myš­lienky Aero­mo­bilu Šte­fan Klein od ver­zie 3.0?

Je vytvo­rená z mate­riá­lov, ktoré sú už finálne. To zna­mená, že to tva­rové a kon­štrukčné rie­še­nie je domi­nantný aspekt dizajnu. Chceme vytvá­rať formu, ktorá je veľmi atrak­tívna a ktorá je blízka špor­to­vému auto­mo­bilu. Nech­ceme, aby to bol bizarný objekt, ktorý si ľudia budú spá­jať s neja­kou kuri­ozi­tou. Ale naopak, chceme, aby ten objekt bol kon­štru­ovaný a dizaj­no­vaný tak, ako sú súčasné auto­mo­bily. A možno ešte niečo viac medzi tým, lebo to spo­je­nie auta a lie­tadla okam­žite dáva otázku, že čo je to. Či je to auto alebo je to lie­tadlo. A my chceme vytvo­riť nový typ doprav­ného pros­triedku. To je naša ambí­cia,“ pove­dal pre Slo­ven­ský roz­hlas.

Nie­kedy ma fas­ci­nuje a poze­rám s otvo­re­nými ústami na to, čo Slo­váci dokážu. Tento sve­tový uni­kát ďaleko pre­sia­hol moje oča­ká­va­nia. Neviem si síce pred­sta­viť, ako to bude reálne fun­go­vať naprí­klad v záp­che, to však nezni­žuje vzác­nosť a veľ­kosť tohto diela. 

Pridať komentár (0)