Airbnb nepozná hra­nice, rai­suje ďal­šiu miliardu

Tomáš Kahn / 18. jún 2015 / Tools a produktivita

K najús­peš­nej­ším star­tu­pom posled­ného času patrí roz­hodne aj uby­to­va­cia plat­forma Airbnb. Jej hod­nota sa zvy­šuje tak­mer pra­vi­delne a inak tomu nebude ani v blíz­kej budúc­nosti.

Iba 7 rokov po svo­jom zalo­žení má spo­loč­nosť Airbnb hod­notu v desiat­kach miliar­dách ame­ric­kých dolá­rov. Na povrch sa dostá­vajú infor­má­cie o jej ďal­šej inves­tí­cií. S touto sprá­vou pri­šiel ame­rický The Wall Street Jour­nal, ktorý ozná­mil, že Airbnb je krátko pred pod­pi­som ďal­šej inves­tí­cie v hod­note 1 miliardy ame­ric­kých dolá­rov. Ak sa napl­nia tieto pred­po­klady, tak cel­ková hod­nota spo­loč­nosti sa tým zvýši už na neuve­ri­teľ­ných 24 miliárd ame­ric­kých dolá­rov.

Len pre porov­na­nie, hod­nota hote­lo­vej siete Mar­ri­ott je “iba” niečo cez 21 miliárd ame­ric­kých dolá­rov. To je krásny prí­klad toho, že v dneš­nej dobe môže dosiah­nuť inter­ne­tová spo­loč­nosť za oveľa kratší čas miliar­dové hod­noty. Odha­do­vaný zisk Airbnb do roku 2020 je nesku­toč­ných 10 miliárd dolá­rov. Spo­loč­nosť, ktorá vznikla v roku 2008 má momen­tálne 1% podiel na sve­to­vom trhu s uby­to­va­cími služ­bami. Ana­ly­tici však pred­po­kla­dajú, že v najb­liž­ších 5-tich rokoch by sa tento podiel mohol zvý­šiť až na 10%! Minulý rok bol pre Airbnb pre­lo­mový, keďže sa im poda­rilo rais­núť nesku­toč­ných 10 miliárd dolá­rov, čo im zabez­pe­čilo miesto, ktoré zna­mená, že Airbnb je dru­hým naj­hod­not­nej­ším star­tu­pom na svete, hneď po star­tupe Uber.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)