AIR­MO­BIL — fik­cia, či sku­točná doprava o pár rokov?

Simona Babicová / 23. novembra 2014 / Tech a inovácie

Kon­ku­ren­cia vo svete sa postupne začala roz­ví­jať čoraz viac a viac od doby, keď bra­tia Wrigh­tovci ako prví uviedli ľud­skou rukou vyro­bený a moto­rom pohá­ňaný stroj do vzdu­chu nazý­vaný ako “Flyer 1” — dnešný Kitty Hawk v roku 1903. 

Tech­no­ló­gia sa nám dnes natoľko roz­rastá, že nám postupne pri­náša na svet aj cenovo dostupné a ľahko ovlá­da­júce, air­mo­bily. Nie­koľko star­tu­pov už pri­nieslo na trh svoje prvé pro­jekty, a teda môžem pove­dať — “súťaž sa nám, mys­lím, práve začala.”

Keď “Run­way” nie je až taká dôle­žitá

Pre mňa by to malo zna­me­nať tzv. zvislý vzlet a pri­stá­tie” práve takto sa vyjad­ril Daniel Lub­rich gene­rálny ria­di­teľ Krossb­lade Aeros­pace Sys­tem. Myš­lienka pri­po­mí­na­júca takéto lie­tadlo by mala umož­niť ovlá­dať taký typ lie­ta­jú­ceho auta, ktorý by bez prob­lé­mov mohol vyra­ziť aj do ulíc. Samoz­rejme, by to mohlo byť zau­jí­ma­vej­šie, keďže vzlie­ta­nie a pri­stá­va­nie je možné momen­tálne iba na letis­kách.

Jeho tím vyvi­nul kon­cept s náz­vom SkyC­ru­iser — tzv. hyb­ridné 5-miestne lie­tadlo, ktoré pri­po­mína

dieťa z budúc­nosti “ alebo lie­tadlo zo zná­meho filmu ” Návrat Tem­ného rytiera .”

SkyC­ru­iser má špor­tové skla­da­cie krídla, 4 skla­da­cie elek­tro­mo­to­rové rotory, ktoré sú pohá­ňané moto­rom Wan­kel. Kvad­ro­kop­ter a jeho kon­cept, by tak­po­ve­diac umož­nil ver­ti­kálne vzliet­nuť spred doprav­nej záp­chy bez potreby pou­ži­tia dráhy.

Viete si to pred­sta­viť, že by ste vzlietli iba tak, bez akých­koľ­vek zábran na diaľ­nici? How cool :).

SkyC­ru­iser by vo vzdu­chu mohol dosa­ho­vať rých­losť pri­bližne až 480 km/hod. Prav­du­po­ve­diac, jeho jazda by mohla byť rých­lej­šia ako jazda ostat­ných roz­ví­ja­jú­cich sa lie­ta­diel dneš­nej doby. Avšak, na zemi majú jeho krídla roz­pä­tie 9,5 metra a rých­losť jazdy, by mala byť pri­bližne 112 km/hod. Ale pri pred­stave, že jeho cel­ková dĺžka je 8,4m, aká je prav­de­po­dob­nosť, že v meste vznikne prob­lém s jeho zapar­ko­va­ním?

Budete potre­bo­vať lie­tať pod­statne rých­lej­šie, ak naozaj chcete aby to bolo pre len výho­dou „ – vyjad­rilo sa CNN. Keď si pred­sta­víte, že rých­losť letu, by mala dosa­ho­vať iba 180 km/hod, bolo by to len o tro­chu rých­lej­šie. A to by zna­me­nalo veľké náklady spo­jené s pali­vom.

Air­mo­bil potre­buje sku­točnú opti­ma­li­zá­ciu pre let, avšak v prí­pade záujmu šofé­ro­vať ho by to bolo možné len v prí­pade jazdy dlhej 1,5 — 3 km.

Momen­tálne je model nazý­vaný ako SkyP­ro­wler, na kto­rom sa neus­tále pra­cuje. Avšak, spo­loč­nosť tvrdí, že je len otáz­kou času, kedy sa jeho vyba­ve­nie pre­mení do podoby pia­tich seda­diel a stane sa plne funkč­ným air­mo­bi­lom.

Jed­no­du­chosť v ovlá­daní

Kvad­ro­kop­téra, nie je ani z ďaleka žiadna novinka. Sku­točne ide o to, že počí­ta­čové sys­témy ovládli svet letec­tva. Lubra tiež vysvet­lil, že kvad­ro­kop­tér možno nezmení výšku roto­rov na dosia­hnu­tie ovlá­da­teľ­nosti, ale môže štyrmi rotormi vytvo­riť úpravy rých­losti, pri kto­rej sa otá­čajú. Úplné prvé pokusy o ver­ti­kálny let boli okolo roku 1920. Prob­lém bol v tom, že lie­tadlá neboli vyba­vené počí­tačmi pre ria­de­nie letu, a tak pilot musel neus­tále upra­vo­vať roz­diely roto­rov z minúty na minútu. Sys­témy pre ria­de­nie letu sú v dneš­nej dobe neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou, a tak aj ovlá­da­nie je jed­no­du­ché a auto­ma­tické.

Lie­ta­nie z východu 

Ďalší air­mo­bil, ktorý bol spo­mí­naný v minu­lom článku pochá­dza práve od našej slo­ven­skej firmy. Toto špor­to­vého dvoj­miestne lie­ta­júce auto bolo pre­sta­vené vo Viedni pri­bližne pred mesia­com. Jeho maxi­málna rých­losť letu je 200 km/hod a dolet až 875km.

Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Juraj Vacu­lík sa vyjad­ril, že pred­stava zostro­je­nia air­mo­bilu je už prav­de­po­dobne v záve­reč­nej fáze. Tak­tiež dodal, že vo svete bola myš­lienka vybu­do­vať niečo už pri­bližne 100 rokov. Čo zna­mená, že môžeme byť hrdí na to, že v dneš­nej dobe máme tak vyspelú tech­no­ló­giu, pre­tože v minu­losti nebola mož­nosť zís­kať potrebný mate­riál z dôvodu nedo­stup­nosti a vyso­kej ceny. Zave­de­nie auto­pi­lota do sys­tému bolo pre nich pred pia­timi rokmi ešte len nespl­ni­teľ­ným snom.

Výrob­co­via sa vyjad­rili, že Aero­mo­bil je fle­xi­bil­ným, pre­tože má vyvi­nuté vlastné sys­témy a jeho uhly krí­del tak zvý­šili vztlak pri vzlete a ťah pri pri­stá­vaní. Všetko čo je potrebné pre vzlet je naozaj len 200 – 250 met­rov dlhý pás tráv­na­tého porastu a 50 met­rov dlhý pás na pri­stá­tie.

To znie naozaj úžasne :)

Auto, vrtul­ník či auto­vr­tul­ník

Ter­ra­fu­gia TF-X ™, ktorý by mal štar­to­vať a pri­stá­vať ako vrtul­ník je víziou budúc­nosti pre spo­loč­nosť, ale hlavne pre osobnú dopravu.

Štvor­miestny elek­tro­nický air­mo­bil so zave­de­ným sys­té­mom Fly-by-wire ver­ti­kál­neho vzletu a pri­stá­tia je zostro­jený práve tak, aby naro­bil roz­ruch vo svete letec­tva. Tvor­co­via sa zame­ria­vajú na kon­krétne ciele: zvý­šiť bez­peč­nosť, jed­no­du­chosť a posky­to­vať pohod­lie v osob­nej doprave. Práve preto jeho dizajn bude využí­vať vysokú hus­totu ener­gie a spo­ľah­livé moderné elek­trické motory.

TF-X ™ chce pre­dov­šet­kým zabez­pe­čo­vať sku­točnú pre­pravu tzv. „door-to-door“ pre­pravu s kom­bi­ná­ciou voľ­ného vzletu a pri­stá­tia. A práve takou ces­tou mal vznik­núť pries­tor na vytvo­re­nie novej dimen­zie v pre­prave.

Čo sa týka jeho bez­peč­nosti, tá by mala byť väč­šia ako pri moder­nom auto­mo­bile. Tak­tiež, vozidlo bude mať mož­nosť využí­va­nia kon­trol­nej veže pre vstup do vzduš­ného pries­tora a navi­gá­cie v nepriaz­ni­vých pod­mien­kach. Do jeho výbavy bude pat­riť aj kom­pletný padá­kový sys­tém.

Ako sa hovorí v jed­no­du­chosti je krása a ani ovlá­da­nie air­mo­bilu nebude zďa­leka také zlo­žite ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ovlá­da­nie vozidla, by mal zvlád­nuť každý prie­merný vodič, pre­tože obsa­huje hneď dve mož­nosti ovlá­da­nia t.j. manu­álna alebo auto­ma­tická, avšak zvo­lený režim bude závi­sieť od naria­dení pri­stá­va­cích zón alebo letísk.

Počas písa­nia ma napadlo, že práve Ter­ra­fu­gia TF-X ™ by mohla byť naj­po­ten­ci­onál­nej­ším kon­ku­ren­tom slo­ven­ského Aero­mo­bil 3.0, len s tým roz­die­lom, že vývoj Ter­ra­fu­gie TF-X ™ je pred­po­kla­daný na obdo­bie pri­bližne 8 – 12 rokov a slo­ven­ský Aero­mo­bil 3.0 tu máme už dnes!

Buďme hrdí, že letec­tvo na Slo­ven­sku nespí a roz­víja sa tým správ­nym sme­rom :)

Zdroj: edition.cnn.com

Pridať komentár (0)