Air­Pods — jed­no­du­chosť a budúc­nosť v jed­nom

Daška Vanková, thinkapple.sk / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Stačí si ich vlo­žiť do uší, pri­poja sa samy. To sú naj­nov­šie ele­gantné bez­drô­tové slú­chadlá od Apple, ktoré nesú názov Air­Pods. Pri­ná­šame ti pokope všetky infor­má­cie o tomto skve­lom pro­dukte.

Zdroj: slashgear.com

KONIEC ZAMO­TA­NÝM SLÚ­CHAD­LÁM

Po jed­no­du­chej inšta­lá­cii bez­drô­to­vých slú­cha­diel Air­Pods ich už nikdy nebu­deš musieť pri­pá­jať. Iba ich jed­no­du­cho vlo­žíš do uší a zapneš pre­hrá­va­nie. Pri­poja sa totiž úplne samy. Sú veľmi cit­livé, hla­sový akce­le­ro­me­ter roz­pozná, kedy začneš hovo­riť alebo ich vybe­rieš z ucha. Vtedy samy stopnú pre­hrá­va­nie alebo iba vyfil­trujú hluk okolo a zame­rajú sa na zvuk tvojho hlasu.

Zdroj: theverge.com

ČIP W1

Apple Air­Pods sú pohá­ňané čipom W1. Tomu vďa­číme za výkonné bez­drô­tové pri­po­je­nie a skvelú kva­litu zvuku. Tento čip tiež riadi výdrž baté­rie, pozri niž­šie.

BATÉ­RIA

Slú­chadlá Air­Pods sú také nama­kané, že ich tak ľahko nevy­bi­ješ. Jedine ak by si počú­val hudbu dlh­šie ako 5 hodín, vtedy je potrebné tro­chu ich dobiť. Keď píšeme tro­chu, tak to tak aj mys­líme. Stačí 15 minút nabí­ja­nia a vydr­žia ďal­šie 3 hodiny! A ak chceš zis­tiť stav baté­rie v slú­chad­lách, stačí sa spý­tať Siri “Aký je stav baté­rie v Air­Pods?”, s rados­ťou ti odpo­vie.

Zdroj: popularmechanics.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: slash­gear, the­verge

Pridať komentár (0)