Air­ware – bez­pi­lotné lie­tadlá pre všet­kých!

Daniela Vojik / 15. júla 2014 / Tech a inovácie

Ame­rická firma pri­náša bez­pi­lotnú tech­no­ló­giu komerč­ným zákaz­ní­kom.

Keď pred minu­lo­roč­nými Via­no­cami ozná­mil Ama­zon zámer pou­žiť na doru­čo­va­nie zásie­lok bez­pi­lotné lie­tadlá, vyvo­lal medzi verej­nos­ťou obavy, ale aj poba­ve­nie. Aj keď v prí­pade Ama­zonu má táto myš­lienka ešte ďaleko od bež­nej praxe, komerčné využi­tie už pre­bieha v praxi. Bez­pi­lotné lie­tadlá (inak ozna­čo­vané aj “drone” alebo UAV z anglic­kého unman­ned aerial vehic­les) sa pou­ží­vajú v armáde nie­koľko rokov a ich nasa­de­nie v komerč­ných pro­jek­tov naberá na obrát­kach.

Na roz­diel od iných firiem, táto nesta­via vlastné UAV, ale posky­tuje plat­formu, ktorá umož­ňuje kli­en­tom pris­pô­so­biť lie­ta­jú­cich robo­tov svo­jim požia­dav­kám a účelu. Air­ware ponúka balík, ktorý obsa­huje všetko od exper­tízy, soft­ware až po har­dware. Uľah­čuje týmto zákaz­ní­kom štart, keďže tí nemu­sia vymýš­ľať už exis­tu­júce rie­še­nie a namiesto toho veno­vať čas a ener­giu vývoju špe­ci­fic­kých apli­ká­cií. Do základ­nej výbavy totižto patrí sys­tém navi­gá­cie vo vzdu­chu, algo­ritmy pre kon­trolu letu a aj základňa, z kto­rej možno let sle­do­vať. Aj keď exis­tujú veľký dodá­va­te­lia pre armádne pro­jekty, Air­ware sa sústre­ďuje na komerč­ných kli­en­tov a zatiaľ sa im darí.

Joh­na­tan Downey zalo­žil Air­ware v roku 2011, po krát­kom pôso­bení vo firme Boeing. Firma napre­duje aj vďaka tomu, že na jej čele stojí nie­kto, kto sa lie­ta­niu roz­umie. Jonat­han je cer­ti­fi­ko­vaný komerčný pilot a absol­vent MIT, jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších tech­nic­kých uni­ver­zít na svete. Samotný nápad pre pro­dukt pri­šiel po tom, čo sa Downey spolu s pár kama­rátmi pri­hlá­sili do súťaže o naj­lep­šie bez­pi­lotné lie­tadlo a boli šoko­vaní nedos­tat­kom vhod­nej tech­niky.

Firme sa poda­rilo v ostat­nom kole finan­co­va­nia zís­kať 11.7 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov ako Google Ven­tu­res a VC špe­cia­lis­tov Andre­es­sen Horo­witz. Ich objed­návky už pre­siahli $200,000 od dvad­sia­tich rôz­nych zákaz­ní­kov a sú na naj­lep­šej ceste dosiah­nuť tento rok obrat vo výške 4 mili­ó­nov dolá­rov. Asi len Google tuší, čo má s touto fir­mou v pláne, no nápa­dov na zužit­ko­va­nie ich stra­te­gic­kej účasti je nie­koľko.

Naj­väč­šou pre­káž­kou v roz­ma­chu toto trhu je regu­lá­cia – resp. jej absen­cia. Aus­trá­lia sľu­buje legis­la­tívu do roku 2015 a Európa nie je ďaleko pozadu. Tento rok Európ­ska Komi­sia navrhla rozp­ra­co­vať pra­vidlá pre civilné pou­ží­va­nie UAV. Aj po zohľad­není rých­losti, akou sa hýbu veci v EÚ, začína svi­tať pre Air­ware a jemu podob­ným fir­mám na lep­šie časy.

Air­ware sídli v San Fran­ciscu a môže sa pochvá­liť cool kan­ce­lá­riou. Dobré správy – práve hľa­dajú ľudí!

zdroj: www.airware.com a ich ofi­ciálna face­book stránka

Pridať komentár (0)