Aj takto môže vďaka šikovným architektom vyzerať zrekonštruovaná garsónka pre mladý pár

Archinfo.sk / 11. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Mladí ľu­dia. Trid­sať met­rov štvor­co­vých. Ob­me­dzený roz­po­čet
  • Ako sa zmes­tiť do pries­toru, nájsť miesto na ulo­že­nie všet­kého po­treb­ného a zá­ro­veň slušne bý­vať?
  • Ako si vy­tvo­riť prí­jemný (a možno aj pekný) do­mov, v kto­rom sa bude dať (na­priek všet­kým ob­me­dze­niam) slušne žiť? Dá sa to? Nie je ar­chi­tekt zby­točný pre ta­kéto malé za­da­nia?
zdroj: Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč
  • Mladí ľu­dia. Trid­sať met­rov štvor­co­vých. Ob­me­dzený roz­po­čet
  • Ako sa zmes­tiť do pries­toru, nájsť miesto na ulo­že­nie všet­kého po­treb­ného a zá­ro­veň slušne bý­vať?
  • Ako si vy­tvo­riť prí­jemný (a možno aj pekný) do­mov, v kto­rom sa bude dať (na­priek všet­kým ob­me­dze­niam) slušne žiť? Dá sa to? Nie je ar­chi­tekt zby­točný pre ta­kéto malé za­da­nia?
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč

Zdá sa, že spo­lu­práca sa vy­pla­tila. Vý­razná zmena dis­po­zí­cie po­sil­nila pre­po­je­nie a kon­ti­nu­itu pries­toru, pre­svet­lila in­te­riér. V očis­te­nom byte na­šiel svoje miesto jed­no­du­chý ná­by­tok na­vr­hnutý na mieru. Sym­pa­tické, pri­me­rané, účelné. Na za­čia­tok na­ozaj ne­treba veľa…

Re­a­li­zá­ciu bliž­šie pred­staví ar­chi­tekt Ma­tej Honč:

Vý­sled­kom nášho rie­še­nia je vy­tvo­re­nie kom­plex­ného a fun­gu­jú­ceho bytu pre mladý pár, s veľ­ko­ry­sými úlož­nými pries­tormi, na plo­che ne­ce­lých 30 met­rov štvor­co­vých. Pô­vodné dis­po­zičné rie­še­nie sme pre­trans­for­mo­vali na mul­ti­funkčné pre­vádz­kové zóny, ktoré sa dajú podľa po­treby pre­po­jiť alebo od­de­liť.

zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč

Pô­vodná dis­po­zí­cia bytu po­zos­tá­vala z pred­siene, v kto­rej bola si­tu­ovaná malá ku­chyn­ská linka, po­merne veľ­ko­ryso rie­še­nej kú­peňe a jed­nej veľ­kej izby, ktorá slú­žila zá­ro­veň ako spálňa a ako obý­va­cia izba. Dis­po­zí­cia bola teda roz­de­lená na dva trakty, z kto­rých je­den ne­mal vô­bec denné svetlo.

Naše rie­še­nie de­le­nie bytu na dva trakty ne­spo­chy­ňuje, práve na­opak po­va­žuje ho za správne, no de­le­nie bytu pre­bieha na od­liš­nom mieste. Stre­dom pries­toru pre­chá­dza ma­sívny že­le­zo­be­tó­nový trám, ktorý sám o sebe vi­zu­álne delí byt na dva celky. Roz­hodli sme sa pries­tor pre­de­liť v smere pre­kladu a teda v opač­nom smere ako bol roz­de­lený pô­vodne.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk 

Celý byt je orien­to­vaný na ju­ho­zá­pad. No­vým de­le­ním vznikla prie­stranná a pre­svet­lená vstupná časť s úlož­nými pries­tormi a veľ­kou ot­vo­re­nou ku­chyn­skou lin­kou. Na jej konci je pra­covné miesto a do­sta­točná plo­cha pre je­dá­len­ský stôl. Z tejto časti je prí­stupná log­gia, ktorá je v let­ných me­sia­coch vy­uží­vaná na pes­to­va­nie by­li­niek a chilli.

Druhú časť bytu by sme de­fi­no­vali ako nočnú časť. Slúži pri­márne ako spálňa. Zá­ro­veň je v nej si­tu­ovaná veľká kniž­nica priamo nad po­ste­ľou a mini obý­va­cia izba – v na­šom po­ňatí tuli vak a te­le­ví­zor na stene.

Pries­tory ve­dia fun­go­vať spolu i od­de­lene, cez po­suvné dvere v strede dis­po­zí­cie, takže vzniká kom­fort den­nej a noč­nej zóny vo veľmi ma­lom pries­tore jed­no­iz­bo­vého bytu.

zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč
zdroj: Mgr. art. Ri­chard Kilo, Ing. arch. Ma­tej Honč

Au­tori: KILO / HONČ


Zdroj: Ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)