Aké boli naj­lep­šie Face­bo­ok kam­pa­ne roku 2013?

Michal Tomek / 26. mája 2014 / Zaujímavosti

Face­bo­ok už tre­tí rok za sebou ude­ľo­val ceny za naj­lep­šiu kam­paň. Ten­to­krát bola v hre aj špe­ciál­na kate­gó­ria — Face­bo­ok Good pre naj­lep­šie nezis­ko­vé kam­pa­ne. Čo teda na poro­tu zabra­lo a kto si odnie­sol oce­ne­nia?

Face­bo­ok neude­ľu­je tie­to oce­ne­nia na zákla­de svo­jich vlast­ných roz­hod­nu­tí. Je to odbor­ná poro­ta zlo­že­ná z pro­fe­si­oná­lov kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu, kto vybe­rá z fina­lis­tov. Z jej 14 čle­nov spo­me­niem urči­te Micha­e­la Can­nin­ga z Leo Bur­nett New York, Davi­da Dro­gu z Dro­ga5 či Karin Onsa­ger-Birch z Blue Hive Lon­don. Porot­co­via hod­no­ti­li nie­len kre­a­tív­nu doko­na­losť diel, ale aj to, akou mie­rou pris­pe­li k ďal­šie­mu roz­vo­ju Face­bo­oku pro­stred­níc­tvom hlb­šie­ho zapo­je­nia uží­va­te­ľov.

Fyzic­kým vyjad­re­ním toh­to oce­ne­nia sú malé, prav­de­po­dob­ne dre­ve­né koc­ky so sym­bo­lom sociál­nej sie­te – zná­mym „f“. Prá­ve „f“ vyjad­ru­je umiest­ne­nie víťa­za, od mod­ré­ho cez zla­té až po bron­zo­vé. Nemu­sí byť nut­ne v kaž­dej kate­gó­rii len jeden víťaz. Strie­bor­ných je naprí­klad ten­to rok šesť. Pred­sta­vím vám teda z kaž­dej kate­gó­rie jed­né­ho.

Mod­ré F

Ako naj­lep­šiu kam­paň zhod­no­ti­la poro­ta tú od agen­tú­ry Dro­ga5 pre kli­en­ta Hei­ne­ken USA s náz­vom „If We Made It“. Ako sa môže malá znač­ka piva dostať do pove­do­mia ľudí v čase Super­Bo­wlu, kedy 30 sekúnd vysie­la­nia sto­jí mili­ó­ny dolá­rov? Čo tak sa aspoň tvá­riť, že sa chys­tá jedi­neč­ný spot, kto­rý bude vysie­la­ný prá­ve počas pre­stáv­ky vo finá­le fut­ba­lo­vej ligy?

Newcast­le Bro­wn Ale pri­pra­vi­lo paró­diu na všet­ku tú extra­va­gan­ciu, kto­rá spre­vá­dza spo­ty vysie­la­né počas Super­Bo­wlu. Znač­ka sa zača­la reál­ne pri­pra­vo­vať na odvy­sie­la­nie svoj­ho spo­tu – nato­či­la tea­ser, sto­ry­bo­ar­dy, behind-the-sce­nes, a všet­ko ostat­né oko­lo toho. Chý­bal iba samot­ný spot. Ako to dopad­lo, si pozri­te tu.

Zla­té F

Tu by som si vzal za prí­klad kate­gó­riu Face­bo­ok Good, čiže oce­ne­nie pre nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie. V Bra­zí­lii exis­tu­je jeden excen­tric­ký mili­onár menom gróf Chi­qu­in­ho Scar­pa. Agen­tú­ra Leo Bur­nett Tai­lor Made pri­pra­vi­la pre svoj­ho kli­en­ta ABTO (Bra­zíl­ska aso­ciá­cia pre trans­p­lan­tá­ciu orgá­nov) veľ­mi jed­no­du­chú, no nesmier­ne účin­nú kam­paň prá­ve v spo­lu­prá­ci so Scar­pom.

Ten dal jed­né­ho dňa na Face­bo­ok foto­gra­fiu, na kto­rej je so svo­jim Ben­tley a ozná­mil, že ho ide pocho­vať. Áno, pocho­vať. Nasle­do­va­lo nie­koľ­ko ďal­ších fotiek. Naprí­klad taká, na kto­rej sám gróf kope jamu pre svo­je auto. Média sa toho, samoz­rej­me, hneď chy­ti­li a zača­li roz­hod­nu­tie kri­ti­zo­vať. Ľudia boli pobú­re­ní. V deň poh­re­bu sa na jeho pozem­ku zhro­maž­di­li desiat­ky zástup­cov médií, heli­kop­té­ra krú­ži­la nad domom, aby zachy­ti­la všet­ky detai­ly, a auto poma­ly schá­dza­lo do hro­bu. V tom gróf „poh­reb“ zasta­vil a všet­kých pozval do domu vypo­čuť si jeho vyjad­re­nie: „Nepo­cho­vám svo­je auto. Všet­ci ste to pova­žo­va­li za úpl­nú absur­di­tu. Ale absurd­né je to, čo ľudia robia den­no­den­ne: pocho­vá­va­jú svo­je zdra­vé orgá­ny. Nie je nič cen­nej­šie.“

Okrem mno­hých iných dopa­dov, kto­ré táto kam­paň mala, dar­cov­stvo orgá­nov sa behom jed­né­ho mesia­ca zvý­ši­lo o 31,5%. Aký mala kam­paň cel­ko­vý dosah, sa dočí­ta­te tu.

Strie­bor­né F

Viac­krát som sa zamýš­ľal nad tým, ako by asi vyze­ral Face­bo­ok v minu­los­ti. Moh­lo by byť zau­jí­ma­vé vytvo­riť pro­fi­ly ľudí pove­dz­me spred 400 rokov ale­bo z obdo­bia neja­kých význam­ných dejin­ných uda­los­tí. Pres­ne to spra­vi­lo Musée de la Gran­de Guer­re vo Fran­cúz­sku.

Cie­ľom toh­to múzea je zobra­ziť pohľad na Prvú sve­to­vú voj­nu z tro­chu inej stra­ny a záro­veň ju neus­tá­le pri­po­mí­nať, aby sa neza­bud­lo. A tak, pres­ne sto rokov od vypuk­nu­tia voj­ny, priš­li v spo­lu­prá­ci s agen­tú­rou DDB Paris na nápad vytvo­riť pro­fil Léo­na Vivie­na na Face­bo­oku, ako­by to bolo v roku 1914. Nahrá­val sta­ré fot­ky, aktu­ali­zo­val sta­tu­sy. Z neosob­nej his­tó­rie ľud­stva tak spra­vi­li deji­ny jed­né­ho člo­ve­ka. A tie sú nám bliž­šie prá­ve pro­stred­níc­tvom jeho rados­ti a stra­chu.

Na záver kam­pa­ne zvo­la­lo múze­um tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, pri­čom novi­ná­ri dosta­li pozván­ky vo for­me povo­lá­va­cie­ho roz­ka­zu. Cel­ko­vo o Léo­no­vi poču­lo cez 9 mili­ó­nov ľudí, pri­čom náv­štev­nosť múzea vzrá­stla o 45%

Bron­zo­vé F

Na sve­te nie je jedi­né prin­to­vé médium, kto­ré by nebo­jo­va­lo s krí­zou. Žen­ský maga­zín v Indii sa s tým popa­so­val zau­jí­ma­vým spô­so­bom – pro­stred­níc­tvom cro­wd­sour­cin­gu. Jed­no vyda­nie časo­pi­su bolo plne v rukách žien z celej Indie.

S pomo­cou agen­tú­ry Foxy­Mo­ron vytvo­ri­la spo­loč­nosť Worl­dwi­de Media apli­ká­ciu na Face­bo­oku pod náz­vom „Mady By You“, vďa­ka kto­rej moh­li ženy pri­dá­vať člán­ky na strán­ku časo­pi­su. Ženy napí­sa­li viac ako 7 000 člán­kov, z kto­rých 60 sa dosta­lo aj pria­mo do tla­če­né­ho vyda­nia. Čo však bolo naj­dô­le­ži­tej­šie, samot­né redaktorky/čitateľky sa sta­li naj­väč­ší­mi šíri­teľ­mi časo­pi­su. Výsled­ky kam­pa­ne môže­te nájsť tu.

Strán­ka Face­bo­ok Awards, samoz­rej­me, ponú­ka celý výber toho naj­lep­šie­ho za minu­lý rok. Na záver by som chcel pri­po­me­núť úspech slo­ven­skej digi­tál­nej agen­tú­ry Zara­gu­za, kto­rá v roku 2012 zís­ka­la prá­ve strie­bor­né oce­ne­nie za svo­ju kam­paň Moja krv­ná sku­pi­na

Výber naj­lep­šich reklám pod­ľa Star­ti­tup

Zdroj: hdwallphotos.com, adweek.com, evb.com

Pridať komentár (0)