Aké boli naj­lep­šie Face­book kam­pane roku 2013?

Michal Tomek / 26. mája 2014 / Zaujímavosti

Face­book už tretí rok za sebou ude­ľo­val ceny za naj­lep­šiu kam­paň. Ten­to­krát bola v hre aj špe­ciálna kate­gó­ria — Face­book Good pre naj­lep­šie nezis­kové kam­pane. Čo teda na porotu zabralo a kto si odnie­sol oce­ne­nia?

Face­book neude­ľuje tieto oce­ne­nia na základe svo­jich vlast­ných roz­hod­nutí. Je to odborná porota zlo­žená z pro­fe­si­oná­lov kre­a­tív­neho prie­myslu, kto vyberá z fina­lis­tov. Z jej 14 čle­nov spo­me­niem určite Micha­ela Can­ninga z Leo Bur­nett New York, Davida Drogu z Dro­ga5 či Karin Onsa­ger-Birch z Blue Hive Lon­don. Porot­co­via hod­no­tili nie­len kre­a­tívnu doko­na­losť diel, ale aj to, akou mie­rou pris­peli k ďal­šiemu roz­voju Face­bo­oku pro­stred­níc­tvom hlb­šieho zapo­je­nia uží­va­te­ľov.

Fyzic­kým vyjad­re­ním tohto oce­ne­nia sú malé, prav­de­po­dobne dre­vené kocky so sym­bo­lom sociál­nej siete – zná­mym „f“. Práve „f“ vyjad­ruje umiest­ne­nie víťaza, od mod­rého cez zlaté až po bron­zové. Nemusí byť nutne v kaž­dej kate­gó­rii len jeden víťaz. Strie­bor­ných je naprí­klad tento rok šesť. Pred­sta­vím vám teda z kaž­dej kate­gó­rie jed­ného.

Modré F

Ako naj­lep­šiu kam­paň zhod­no­tila porota tú od agen­túry Dro­ga5 pre kli­enta Hei­ne­ken USA s náz­vom „If We Made It“. Ako sa môže malá značka piva dostať do pove­do­mia ľudí v čase Super­Bo­wlu, kedy 30 sekúnd vysie­la­nia stojí mili­óny dolá­rov? Čo tak sa aspoň tvá­riť, že sa chystá jedi­nečný spot, ktorý bude vysie­laný práve počas pre­stávky vo finále fut­ba­lo­vej ligy?

Newcastle Brown Ale pri­pra­vilo paró­diu na všetku tú extra­va­gan­ciu, ktorá spre­vá­dza spoty vysie­lané počas Super­Bo­wlu. Značka sa začala reálne pri­pra­vo­vať na odvy­sie­la­nie svojho spotu – nato­čila tea­ser, sto­ry­bo­ardy, behind-the-sce­nes, a všetko ostatné okolo toho. Chý­bal iba samotný spot. Ako to dopadlo, si pozrite tu.

Zlaté F

Tu by som si vzal za prí­klad kate­gó­riu Face­book Good, čiže oce­ne­nie pre nezis­kové orga­ni­zá­cie. V Bra­zí­lii exis­tuje jeden excen­trický mili­onár menom gróf Chi­qu­inho Scarpa. Agen­túra Leo Bur­nett Tai­lor Made pri­pra­vila pre svojho kli­enta ABTO (Bra­zíl­ska aso­ciá­cia pre trans­p­lan­tá­ciu orgá­nov) veľmi jed­no­du­chú, no nesmierne účinnú kam­paň práve v spo­lu­práci so Scar­pom.

Ten dal jed­ného dňa na Face­book foto­gra­fiu, na kto­rej je so svo­jim Ben­tley a ozná­mil, že ho ide pocho­vať. Áno, pocho­vať. Nasle­do­valo nie­koľko ďal­ších fotiek. Naprí­klad taká, na kto­rej sám gróf kope jamu pre svoje auto. Média sa toho, samoz­rejme, hneď chy­tili a začali roz­hod­nu­tie kri­ti­zo­vať. Ľudia boli pobú­rení. V deň poh­rebu sa na jeho pozemku zhro­maž­dili desiatky zástup­cov médií, heli­kop­téra krú­žila nad domom, aby zachy­tila všetky detaily, a auto pomaly schá­dzalo do hrobu. V tom gróf „poh­reb“ zasta­vil a všet­kých pozval do domu vypo­čuť si jeho vyjad­re­nie: „Nepo­cho­vám svoje auto. Všetci ste to pova­žo­vali za úplnú absur­ditu. Ale absurdné je to, čo ľudia robia den­no­denne: pocho­vá­vajú svoje zdravé orgány. Nie je nič cen­nej­šie.“

Okrem mno­hých iných dopa­dov, ktoré táto kam­paň mala, dar­cov­stvo orgá­nov sa behom jed­ného mesiaca zvý­šilo o 31,5%. Aký mala kam­paň cel­kový dosah, sa dočí­tate tu.

Strie­borné F

Viac­krát som sa zamýš­ľal nad tým, ako by asi vyze­ral Face­book v minu­losti. Mohlo by byť zau­jí­mavé vytvo­riť pro­fily ľudí pove­dzme spred 400 rokov alebo z obdo­bia neja­kých význam­ných dejin­ných uda­lostí. Presne to spra­vilo Musée de la Grande Guerre vo Fran­cúz­sku.

Cie­ľom tohto múzea je zobra­ziť pohľad na Prvú sve­tovú vojnu z tro­chu inej strany a záro­veň ju neus­tále pri­po­mí­nať, aby sa neza­budlo. A tak, presne sto rokov od vypuk­nu­tia vojny, prišli v spo­lu­práci s agen­tú­rou DDB Paris na nápad vytvo­riť pro­fil Léona Viviena na Face­bo­oku, akoby to bolo v roku 1914. Nahrá­val staré fotky, aktu­ali­zo­val sta­tusy. Z neosob­nej his­tó­rie ľud­stva tak spra­vili dejiny jed­ného člo­veka. A tie sú nám bliž­šie práve pro­stred­níc­tvom jeho radosti a stra­chu.

Na záver kam­pane zvo­lalo múzeum tla­čovú kon­fe­ren­ciu, pri­čom novi­nári dostali pozvánky vo forme povo­lá­va­cieho roz­kazu. Cel­kovo o Léo­novi počulo cez 9 mili­ó­nov ľudí, pri­čom náv­štev­nosť múzea vzrá­stla o 45%

Bron­zové F

Na svete nie je jediné prin­tové médium, ktoré by nebo­jo­valo s krí­zou. Žen­ský maga­zín v Indii sa s tým popa­so­val zau­jí­ma­vým spô­so­bom – pro­stred­níc­tvom cro­wd­sour­cingu. Jedno vyda­nie časo­pisu bolo plne v rukách žien z celej Indie.

S pomo­cou agen­túry Foxy­Mo­ron vytvo­rila spo­loč­nosť Worl­dwide Media apli­ká­ciu na Face­bo­oku pod náz­vom „Mady By You“, vďaka kto­rej mohli ženy pri­dá­vať články na stránku časo­pisu. Ženy napí­sali viac ako 7 000 člán­kov, z kto­rých 60 sa dostalo aj priamo do tla­če­ného vyda­nia. Čo však bolo naj­dô­le­ži­tej­šie, samotné redaktorky/čitateľky sa stali naj­väč­šími šíri­teľmi časo­pisu. Výsledky kam­pane môžete nájsť tu.

Stránka Face­book Awards, samoz­rejme, ponúka celý výber toho naj­lep­šieho za minulý rok. Na záver by som chcel pri­po­me­núť úspech slo­ven­skej digi­tál­nej agen­túry Zara­guza, ktorá v roku 2012 zís­kala práve strie­borné oce­ne­nie za svoju kam­paň Moja krvná sku­pina

Výber naj­lep­šich reklám podľa Star­ti­tup

Zdroj: hdwallphotos.com, adweek.com, evb.com

Pridať komentár (0)