Aké je škol­né na tých naj­lep­ších uni­ver­zi­tách po celom sve­te?

Petra Lančaričová / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

V posled­ných rokoch už nie je štú­dium v zahra­ni­čí ničím netra­dič­ným ani pre Slo­vá­kov. Bri­tá­nia, Čes­ko a Holand­sko sú už kla­sic­ký­mi voľ­ba­mi. Ako je to však s prie­mer­ným škol­ným po sve­te?

Dnes už nie je zahra­nič­ná uni­ver­zi­ta pre Slo­vá­kov ničím výni­moč­ným. Ten­to trend je prav­de­bo­dob­ne aj súčas­ťou toho, že naše ško­ly sú vo veľ­kej mie­re opro­ti zahra­nič­ným len veľ­mi teore­tic­ké, štu­den­ti sú len dopoč­tu a kvan­ti­ta ďale­ko pre­vy­šu­je kva­li­tu štu­den­tov. Málo peňa­zí v škols­tve je už zná­mym fak­tom, no nie je to len o tom. Penia­ze sú pre uni­ver­zit­ných zamest­nan­cov a pro­fe­so­rov dôle­ži­té, no pre­čo je tak veľ­mi málo entu­zias­tic­kých pro­fe­so­rov a ochot­ných štu­dij­ných refe­ren­tov?

Jed­nou z hlav­ných pre­ká­žok štú­dia v zahra­ni­čí sú dra­hé život­né nákla­dy, no my sme sa pozre­li, kde ťa môže pote­šiť ale­bo zosmut­niť cena škol­né­ho. Sumy sú pri­me­rom na baká­lar­skom štú­diu danej uni­ver­zi­ty a môžu sa líšiť pod­ľa pra­vi­diel kra­ji­ny, uni­ver­zi­ty, či občian­stva kaž­dé­ho štu­den­ta.

USA

Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy

Začí­na­me od najd­rah­šie­ho a jed­né­ho z naj­lep­ších. Jeden roč­ník na MIT ťa prie­mer­ne vyj­de na 46 704 dolá­rov.

Massachusetts Institute of Technology

foto: huffingtonpost.com

Har­vard

Har­vard je pri­bliž­ne o tisíc­ku roč­ne lac­nej­ší, s pri­mer­ným škol­ným o sume 45 278 dolá­rov.

harvard

foto: hcs.harvard.edu

Veľ­ká Bri­tá­nia

Cam­brid­ge

O oce­án bliž­šie na naj­zná­mej­šej brit­skej uni­ver­zi­te zapla­tíš roč­ne 29 927 dolá­rov.

cambridge

foto: en.wikipedia.org

Oxford

Na mojej vysní­va­nej by ťa to roč­ne vyšlo 27 753 dolá­rov.

Radcliffe Camera and All Souls College, Oxford University. Oxford, UK

foto: imperialinnovations.co.uk

Švaj­čiar­sko

Swiss fede­ral ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy

Neut­rál­ne Švaj­čiar­sko sa už pri­bli­žu­je k ľud­skej­ším cenám so sumou 1 179 eur roč­ne.

swiss

foto: viresattached.com

Kana­da

Uni­ver­si­ty of Toron­to

V prí­ve­ti­vej Kana­de majú neprí­ve­ti­vé škol­né v sume 31 000 dolá­rov.

toronto

foto: en.wikipedia.org

Švéd­sko

Roy­al ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy

Švéd­ske ceny neprek­va­pu­jú ani pri škol­nom na roč­nej sume 20 544 eur.

svedsko

foto: en.wikipedia.org

Rus­ko

Lomo­no­sov Mos­cow Sta­te Uni­ver­si­ty

Zno­vu sa vra­cia­me k pri­ja­tel­nej­ším sumám, ten­to­krát v Rus­ku a k cene 4 466 eur roč­ne.

rusko

foto: archive.rusbase.com

Aus­trá­lia

Aus­tra­lian Nati­onal Uni­ver­si­ty

Na aut­rál­skej uni­ver­zi­te by ťa vyšlo škol­né pri­bliž­ne 27 000 dolá­rov.

australia

foto: en.wikipedia.org

A teraz k svet­lej strán­ke štú­dia v zahra­ni­čí: kam sa dá ísť bez pla­te­nia škol­né­ho, ale­bo maxi­mál­ne do výš­ky pár sto­viek? Do tej­to kate­gó­rie pat­ria Dán­sko, Nemec­ko, Fran­cúz­sko (žiad­ne ale­bo veľ­mi níz­ke škol­né oko­lo 200 eur roč­ne), Fín­sko, Argen­tí­na, India, Čes­ko, Bel­gic­ko a Holand­sko.

zdroj: brightside.me zdroj titul­nej foto­gra­fie: mayoonthuniversity.ie

Pridať komentár (0)