Aké je školné na tých naj­lep­ších uni­ver­zi­tách po celom svete?

Petra Lančaričová / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

V posled­ných rokoch už nie je štú­dium v zahra­ničí ničím netra­dič­ným ani pre Slo­vá­kov. Bri­tá­nia, Česko a Holand­sko sú už kla­sic­kými voľ­bami. Ako je to však s prie­mer­ným škol­ným po svete?

Dnes už nie je zahra­ničná uni­ver­zita pre Slo­vá­kov ničím výni­moč­ným. Tento trend je prav­de­bo­dobne aj súčas­ťou toho, že naše školy sú vo veľ­kej miere oproti zahra­nič­ným len veľmi teore­tické, štu­denti sú len dopočtu a kvan­tita ďaleko pre­vy­šuje kva­litu štu­den­tov. Málo peňazí v škols­tve je už zná­mym fak­tom, no nie je to len o tom. Peniaze sú pre uni­ver­zit­ných zamest­nan­cov a pro­fe­so­rov dôle­žité, no prečo je tak veľmi málo entu­zias­tic­kých pro­fe­so­rov a ochot­ných štu­dij­ných refe­ren­tov?

Jed­nou z hlav­ných pre­ká­žok štú­dia v zahra­ničí sú drahé životné náklady, no my sme sa pozreli, kde ťa môže pote­šiť alebo zosmut­niť cena škol­ného. Sumy sú pri­me­rom na baká­lar­skom štú­diu danej uni­ver­zity a môžu sa líšiť podľa pra­vi­diel kra­jiny, uni­ver­zity, či občian­stva kaž­dého štu­denta.

USA

Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy

Začí­name od najd­rah­šieho a jed­ného z naj­lep­ších. Jeden roč­ník na MIT ťa prie­merne vyjde na 46 704 dolá­rov.

Massachusetts Institute of Technology

foto: huffingtonpost.com

Har­vard

Har­vard je pri­bližne o tisícku ročne lac­nejší, s pri­mer­ným škol­ným o sume 45 278 dolá­rov.

harvard

foto: hcs.harvard.edu

Veľká Bri­tá­nia

Cam­bridge

O oceán bliž­šie na naj­zná­mej­šej brit­skej uni­ver­zite zapla­tíš ročne 29 927 dolá­rov.

cambridge

foto: en.wikipedia.org

Oxford

Na mojej vysní­va­nej by ťa to ročne vyšlo 27 753 dolá­rov.

Radcliffe Camera and All Souls College, Oxford University. Oxford, UK

foto: imperialinnovations.co.uk

Švaj­čiar­sko

Swiss fede­ral ins­ti­tute of Tech­no­logy

Neut­rálne Švaj­čiar­sko sa už pri­bli­žuje k ľud­skej­ším cenám so sumou 1 179 eur ročne.

swiss

foto: viresattached.com

Kanada

Uni­ver­sity of Toronto

V prí­ve­ti­vej Kanade majú neprí­ve­tivé školné v sume 31 000 dolá­rov.

toronto

foto: en.wikipedia.org

Švéd­sko

Royal ins­ti­tute of Tech­no­logy

Švéd­ske ceny neprek­va­pujú ani pri škol­nom na roč­nej sume 20 544 eur.

svedsko

foto: en.wikipedia.org

Rusko

Lomo­no­sov Mos­cow State Uni­ver­sity

Znovu sa vra­ciame k pri­ja­tel­nej­ším sumám, ten­to­krát v Rusku a k cene 4 466 eur ročne.

rusko

foto: archive.rusbase.com

Aus­trá­lia

Aus­tra­lian Nati­onal Uni­ver­sity

Na aut­rál­skej uni­ver­zite by ťa vyšlo školné pri­bližne 27 000 dolá­rov.

australia

foto: en.wikipedia.org

A teraz k svet­lej stránke štú­dia v zahra­ničí: kam sa dá ísť bez pla­te­nia škol­ného, alebo maxi­málne do výšky pár sto­viek? Do tejto kate­gó­rie pat­ria Dán­sko, Nemecko, Fran­cúz­sko (žiadne alebo veľmi nízke školné okolo 200 eur ročne), Fín­sko, Argen­tína, India, Česko, Bel­gicko a Holand­sko.

zdroj: brightside.me zdroj titul­nej foto­gra­fie: mayoonthuniversity.ie

Pridať komentár (0)