Ako a kde nájsť tú pravú?

Richard Čermák / 27. júna 2014 / Tools a produktivita

Chys­táte sa zalo­žiť firmu, občian­ske zdru­že­nie či nezis­kovku? Tak neza­bud­nite na výstižný názov. Nepod­ce­ňujte ani výber samot­nej inter­ne­to­vej domény, obzvlášť v prí­pade, keď bude váš biz­nis pre­bie­hať v online pro­stredí. S domé­nou jklm-jkl.sk roz­hodne nikoho neohú­rite. Fak­to­rov, ktoré ovplyv­ňujú náv­štev­nosť webu, je síce viac, ale výber správ­nej domény môže byť pre vás kľú­čový. Pred­sta­víme vám zopár šikov­ných online nástro­jov, ktoré vám môžu uľah­čiť hľa­da­nie.

Wordoid.com je bez­platný nástroj nie­len na návrh inter­ne­to­vých domén, ale aj samot­ného názvu vašej firmy. Ak nemáte vôbec žiadnu pred­stavu o názve, tento nástroj vám bude zobra­zo­vať rôzne náhodné variá­cie slov. Ak však máte aspoň malú pred­stavu o tom, aké pís­mená či kľú­čové slovo by mal názov obsa­ho­vať, môžete si v ľavom stĺpci sami zvo­liť, ako má názov začí­nať, kon­čiť alebo aké slová/písmená má obsa­ho­vať.

Dokonca si môžete zvo­liť dĺžku, jazyk a kva­litu výstupu. Wor­doid takisto ihneď zobra­zuje, či je daná doména ešte voľná. Podobný, no oveľa mini­ma­lis­tic­kejší nástroj pre návrh náhod­ných náz­vov pre vašu firmu je aj dotomator.com – vyskú­šajte.

V prí­pade, že už poznáte názov svo­jej firmy, stačí zadať kľú­čové slovo v nástroji domainsbot.com a stla­čiť Enter. Následne vám navrhne všetky dostupné domény, všetky obsa­dené a všetky, ktoré sú k dis­po­zí­cii na odkú­pe­nie. Názov si je možné roz­ší­riť už aj o nie­ktoré z TLD domén v ľavom stĺpci.

Nástroj panabee.com vám navrhne oveľa viac varian­tov k samot­nému názvu pre základné domény ako .com, .biz, .org atď. Keď máte len hmlistú pred­stavu o kľú­čo­vom slove názvu vašej firmy, tento nástroj vám vyrobí množ­stvo popu­lár­nych variá­cií prí­pon ako app, ly, alebo ify.

Namemesh.com vám zasa na roz­diel od ostat­ných zobrazí len všetky dostupné kom­bi­ná­cie a mož­nosti domén k názvu vašej firmy. V základ­nom zobra­zení nepo­núka obsa­dené domény, ktoré môžu byť teore­ticky na pre­daj. Zau­jí­ma­vos­ťou je stĺpec, kde sa vám sys­tém na pozadí snaží navr­hnúť “vtipné” názvy domén. Záleží teda, aký máte zmy­sel pre humor. 

Leandomainsearch.com je veľmi rýchly a jed­no­du­chý nástroj. Na stránke sme si, bohu­žiaľ, neve­deli navo­liť žiadnu inú doménu okrem .com, ale návrhov popu­lár­nych variá­cií k názvu ponúka tento tool obrov­ské množ­stvo.

Dúfame, že vám nie­ktorý z nástro­jov pomo­hol pri výbere vašej novej domény. Ak však ešte stále tápate a neviete si rady, odpo­rú­čame vám vyskú­šať pro­fe­si­onálne skú­se­nosti slo­ven­skej spo­loč­nosti The Big Name The­ory, ktorá sa špe­cia­li­zuje pre­dov­šet­kým na názvy firiem, pro­duk­tov, kam­paní či logo­ty­pov.

Zdroj: blog.websupport

Pridať komentár (0)