Ako Airbnb vyrás­tol na 10 miliar­dovú spo­loč­nosť?

Šandi / 29. jún 2014 / Tools a produktivita

Po tom, čo sa Airbnb poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo svo­jom posled­nom mega­rounde, jej hod­nota rake­tovo vystre­lila na sumu 10 miliárd dolá­rov. No začiatky tejto firmy, neboli vôbec jed­no­du­ché a na ceste k úspe­chu striehlo nie­koľko nástrah.

Airbnb čelí stále nie­koľ­kým veľ­kým výzvam, o kto­rých sa však vo videu veľa nedoz­viete. Sú to naprí­klad regu­lačné bari­éry, ktoré Airbnb pova­žujú na nie­koľ­kých mies­tach, ako naprí­klad aj v New Yorku za nezá­konnú. Keď v New Yorku pre­na­jí­mate svoj byt, alebo apart­mán cez službu Airbnb, tak čelíte pokute až do výšky 2400$. Podla tohto zákona nesmiete v New Yorku pre­na­jí­mať svoj ”place” na menej ako 29 dní. Je zrejmé, kto tomuto zákonu pomo­hol uzrieť svetlo sveta, žeby hote­lová lobby? :)

Ak vás zaújma viac čisel a šta­tis­tík o Airbnb, môžete ich nájst veľmi dobre spra­co­vané práve tu

Pozrite si ako sa zro­dilo Airbnb!

V Airbnb si zria­dili kan­ce­lá­rie podľa exis­tu­jú­cich bytov, ktoré majú v ponuke

Brian Chesky, Ceo and Cofoun­der Airbnb

Zdroj: airbnb, ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)